بررسی تغییرات استخوانی در بیماران مبتلا به سندرم سودواکسفولیاسیون

پیام:
چکیده:
هدف
بررسی وجود همراهی بین استئوپروز و سندرم سودواکسفولیاسیون.
روش پژوهش
این مطالعه مورد شاهدی، روی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه چشم بقایی پور بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1394 صورت گرفت. گروه مورد شامل 35 بیمار مبتلا به سندرم سودواکسفولیاسیون و گروه شاهد شامل 35 بیمار فاقد شواهد این سندرم بود. بیماران هر دو گروه تحت سنجش تراکم (دانسیتومتری) استخوان قرار گرفتند. تکمیل پرسشنامه ها توسط یک نفر (پزشک مجری) انجام شد. در نهایت نتایج به دست آمده از دو گروه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها
بین میانگین تراکم استخوانی ستون مهره ها بین دو گروه شاهد و مورد اختلاف آماری معناداری وجود داشت (02/0- -82/0- :دامنه اطمینان95 درصد، 002/0P=). به طوری که میانگین تراکم استخوان ستون مهره ها در گروه مورد 36/0±57/2- و در گروه شاهد 02/0±48/1- و میانگین تفاوت دو گروه 028/0±09/1- بود. هم چنین نتایج نشان دهنده عدم وجود رابطه معنادار بین سن و جنس با میزان بروز استئوپروز در بیماران مبتلا به سندرم سودواکسفولیاسیون بود (05/0P>).
نتیجه گیری
بیماران مبتلا به سندرم سودواکسفولیاسیون در مقایسه با بیماران فاقد این سندرم، در خطر بیش تری از نظر ابتلا به استئوپروز بودند. در بیماران مبتلا به سندرم سودواکسفولیاسیون باید با انجام معاینات منظم و در موارد شک قوی، اندازه گیری تراکم استخوانی از بروز استئوپروز پیشگیری نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p1979635 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.