بررسی مطلوبیت زیستگاه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) در آب های حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از تجزیه و تحلیل های چندمتغیره

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
برای حفاظت از اکوسیستم های آبی و ماهیان، وجود دانش کافی درباره نیازهای زیستگاهی گونه های آبزی اهمیت زیادی دارد. از این رو، این مطالعه با هدف بررسی مطلوبیت زیستگاه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) درآب های حوضه جنوبی دریای خزر انجام شد. برای این منظور، ارتباط بین مهم ترین فاکتورهای موثر در پراکنش این گونه (بنتوز، دمای آب، شوری، اکسیژن، کل مواد آلی (%TOM)، %Silt-clay و عمق) با میزان صید آن از فروردین 1389 تا اسفند 1394 مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه روی آمار تعداد 3158 عدد تاس ماهی ایرانی به وسیله تور گوشگیر ثابت و تور پره صید شده، متمرکز گردید. فراوانی و تراکم ماکروبنتوزها از طریق نتایج تحقیقات پیشین و نمونه برداری میدانی مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین فاکتورهای محیطی نیز از داده های تصاویر ماهواره ای، نمونه برداری میدانی و مطالعات گذشته استخراج شدند. برای بررسی این ارتباط، روش رج بندی آنالیز افزونگی (RDA) با استفاده از نرم افزار CANOCO مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که فاکتورهای دمای آب، جنس بستر، بنتوز، شوری و %TOM مهم ترین عوامل موثر در پراکنش تاس ماهی ایرانی بودند. ولی فاکتورهای اکسیژن و عمق تاثیر تعیین کننده ای در پراکنش تاس ماهی ایرانی ندارند. دمای مناسب این گونه 25-12 درجه سانتی گراد است. بستر مورد علاقه آن شنی، ماسه ای و گلی بوده و دامنه مناسب شوری ppt 14-11 و کل مواد آلی  TOM) 3/3-2/2 %) می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که همبستگی بالایی بین داده های صید تاس ماهی ایرانی و عوامل محیطی و بنتوز وجود دارد. بنابراین، آگاهی از روابط بین فاکتورهای محیطی با داده های صید تاس ماهی ایرانی کمک خواهد کرد تا این یافته ها در مدیریت، برنامه های حفاظتی و جلوگیری از انقراض نسل این گونه به کار گرفته شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
243 تا 250
لینک کوتاه:
magiran.com/p1980949 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!