ماندگاری و واکنش فیزیولوژیکی گل شاخه بریده لیلیوم اورینتال به عنصر شبه ضروری سیلیسیم در کشت بدون خاک

پیام:
چکیده:
این آزمایش با توجه به حذف خاک در کشت های بدون خاک و در نتیجه حذف منبع اصلی تامین عنصر شبه ضروری سیلیسیم و همچنین عدم مطالعه تاثیر احتمالی این عنصر در پرورش لیلیوم شاخه بریده، طراحی و اجرا گردید. در همین راستا و پس از انتقال پیازهای لیلیوم (Lilium oriental 'Casa Blanca') به بستر فیبر نارگیل (الیاف فرآوری شده نارگیل)، گیاهان استقرار یافته با محلول غذایی حاوی غلظت های مختلف اسید سیلیسیک (صفر، 50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر سیلیسیم) محلول دهی و ویژگی های فیزیولوژیکی و کیفیت پس از برداشت گل های تولیدی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش بیانگر افزایش معنی دار آب جذب شده توسط ساقه گل دهنده، ماندگاری گل، کلروفیل کل، قند محلول، محتوای نسبی آب و کاهش معنی دار نشت یونی برگ بود. بر همین اساس، بیشترین آب جذب شده توسط ساقه گل دهنده (6/0 میلی لیتر بر گرم وزن تر در روز)، عمر گلجایی (11/11 روز) و کلروفیل کل (97/0 میلی گرم بر گرم وزن تر) در غلظت 150 میلی گرم در لیتر سیلیسیم مشاهده گردید. همچنین جذب عناصر معدنی پتاسیم، کلسیم و سیلیسیم به طور معنی داری تحت تاثیر سیلیسیم قرار گرفتند. بیشترین غلظت کلسیم درغلظت 150 میلی گرم در لیتر سیلیسیم مشاهده شد. براساس نتایج آزمایش، افزودن سیلیسیم به محلول غذایی منجر به بهبود روابط آبی گیاه، شاخص های کیفی پس از برداشت، جذب عناصر معدنی و در نتیجه افزایش ماندگاری گل شاخه بریده لیلیوم رقم کاسابلانکا گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
141 -150
لینک کوتاه:
magiran.com/p1984779 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.