فهرست مطالب

 • سال پنجاهم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سمانه راهب، محمود قاسم نژاد*، بهروز گلعین، مرتضی گل محمدی، عاطفه صبوری صفحات 1-11
  لایم ها به دلیل کیفیت و اسیدیته بالای عصاره میوه، به صورت تازه خوری و فرآوری شده استفاده می شود. در سال های اخیر، رخداد بیماری جاروک، باعث بین رفتن هزاران اصله درخت لایم در جنوب ایران شده است. مهم ترین روش کنترل این بیماری، کاشت نژادگان (ژنوتیپ)های متحمل است. بنابراین، در این پژوهش، تنوع ژنتیکی 33 نژادگان مختلف لایم بدون علائم بیماری جاروک در مزرعه یا پس از آزمایش های مقدماتی، به همراه ده رقم تجاری مرکبات به عنوان شاهد با 17 جفت آغازگر SSR و 11 آغازگر ISSR بررسی شد. با توجه به محتوای اطلاعات چندشکلی (PIC) نشانگرهای ریزماهواره TAA1 و TC26 به ترتیب به میزان 72/0 و 68/0 و همچنین در نشانگرهای ISSR، آغازگرهای ISSR1، 809 و 810 هر سه به میزان 49/0 به عنوان مناسب ترین نشانگرهای متمایزکننده شناسایی شدند. نتایج نشان داد، بین لایم ها و دیگر انواع مرکبات از لحاظ نشانگرهای مورد بررسی تفاوت هایی وجود دارد. از سوی دیگر همه نژادگان های لایم بر پایه هر دو نشانگر، قرابت بالایی با رقم های مکزیکن لایم و پرشین لایم نشان دادند و در یک خوشه قرار گرفتند. بنابراین، بیشتر نژادگان های لیموترش در جنوب کشور متعلق به گروه لایم ها هستند.
  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، لایم، محتوای اطلاعات چندشکلی، مرکبات
 • جلال خورشیدی، مجید شکرپور*، وحیده ناظری صفحات 13-23
  آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. daenensis) گیاهی است دارویی، اندمیک ایران و متعلق به خانواده نعناع که از میزان اسانس و تیمول اسانس بالایی برخوردار است. ارزیابی اکوتیپ های مختلف این گیاه به منظور شناسایی برترین اکوتیپ، از لحاظ بالاترین درصد اسانس و تیمول و نیز تعیین ارتباط خصوصیات خاکی و اقلیمی با کمیت و کیفیت اسانس آن به منظور شناسایی مناسب ترین اقلیم جهت تعیین محیط کشت ثانویه این گیاه جهت اهلی سازی امری ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، هشت منطقه (ملایر 1، ملایر 2، جوزان، اراک، خانه میران بالا، خانه میران پایین، شازند، زاغه) از مناطق پراکنش این گیاه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. اسانس نمونه های گیاهی جمع آوری شده از هر منطقه استخراج و پس از تعیین بازده اسانس، اجزای اسانس و مقادیر آنها به کمک دستگاه های GC و GC/MS مشخص گردید. ارتباط بین خصوصیات اقلیمی و خاکی مناطق مورد مطالعه با میزان اسانس و اجزای آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بود که اکوتیپ ها اختلاف معنی داری از لحاظ درصد اسانس با یکدیگر داشتند. بیشترین و کمترین درصد اسانس به ترتیب مربوط به اکوتیپ های اراک (5%) و ملایر 2 (5/2%) بود. جزو غالب اسانس همه اکوتیپ ها، تیمول بود و بیشترین و کمترین درصد تیمول به ترتیب در اسانس اکوتیپ های جوزان (88/78%) و ملایر 1 (16/67%) مشاهده گردید. بین درصد اسانس با میانگین دمای روزانه، رس، سیلت و میزان آهک خاک همبستگی مثبت بالایی وجود داشت که این همبستگی ها می توانند در تعیین محیط کشت ثانویه این گیاه جهت اهلی سازی مفید واقع شوند.
  کلیدواژگان: آویشن دنایی، اندمیک، اهلی سازی، تیمول و نعناعیان
 • معصومه منصوریار*، حمید عبدالهی، جواد عرفانی مقدم، سید علی رضا سلامی صفحات 25-33
  به منظور دست یافتن به حداکثر پرآوری در محیط های کشت، می توان با توجه به نوع گونه گیاهی، از مقادیر مختلف نمک ها و تنظیم کننده های رشد استفاده نمود. در برخی مواقع اثر متقابل این مواد می تواند نتایج متفاوتی را بر میزان پرآوری گیاهچه ها، در شرایط درون شیشه ای در پی داشته باشد. در این پژوهش تاثیر کاربرد دو محیط کشت پایه MS و QL در ریزازدیادی گلابی گونه Pyrus betulifolia مورد مطالعه قرار گرفت که بیشترین میزان پرآوری در محیط کشت QL و بیشترین میزان توسعه یافتگی برگ ها در محیط کشت MS بود. به منظور تولید برگ های توسعه یافته تر در محیط کشت QL و با توجه به تفاوت در میزان خالص یون های NO3-،NH4+، Cl- و Ca2+ در دو محیط کشت مورد بررسی، نمک های NH4NO3 در سه غلظت 25/6، 5/12 و 75/18 میلی مولار و CaCl2 در دو غلظت 9/0 و 8/1 میلی مولار به محیط کشت QL اضافه شدند. بر اساس نتایج به دست آمده افزایش در میزان NH4NO3 و CaCl2 تاثیری در میزان پرآوری ریزنمونه ها نداشت؛ اما با افزایش در میزان این دو نمک، سطح برگ ریزنمونه ها در محیط کشت QL توسعه یافت. در آزمایشی دیگر با هدف افزایش میزان پرآوری در محیط کشت MS، با افزایش در میزان سایتوکینین BAP در این محیط کشت از 5/0 به 1، 5/1 و 2 میلی گرم در لیتر، پرآوری در محیط کشت MS افزایش نشان داد. به نظر می رسد محیط کشت MS به دلیل دارا بودن غلظت بیشتری از نمک های ماکرو در مقایسه با محیط کشت QL، نیازمند تنظیم کننده رشد بیشتری به جهت دست یافتن به پرآوری مناسب می باشد. در مجموع بر مبنای نتایج این پژوهش، در ریزازدیادی گلابی گونه P. betulifolia با توجه به هدف آزمایش، می توان از هر دو محیط کشت پایه MS و QL به همراه غلظت مناسبی از سایتوکینینBAP و نمک های NH4NO3 و CaCl2استفاده نمود.
  کلیدواژگان: پرآوری، کشت بافت، گلابی، نمک های معدنی، BAP
 • الهام فرجی دیزجی، محسن کافی*، احمد خلیقی، سپیده کلاته جاری صفحات 35-46
  انسان کاشف طبیعت و عامل برقراری پایداری بقا بوده و هست و این نکته را از شعر، ادب و هنرهای تزیینی ایران در ادوار مختلف تاریخ می توان یافت، که نشانگر احترام و علاقه ایرانیان به طبیعت است. پژوهش‎ها نشان می‎دهد که باغ‎سازی در ادوار مختلف تاریخ (چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام)، شامل تغییرات و اختلافاتی بوده که به نظر می رسد تا حدی پیرو تغییر آیین‎های دینی و فرهنگی هر دوره می‎باشد. در این پژوهش سعی شده تا به بررسی کلیاتی از ساختار باغ ایرانی در دوره پیش از اسلام (دوره‎های هخامنشیان و ساسانیان) پرداخته شود تا با ایده گرفتن از آثار و باغ‎های موردی برجای مانده از این دو دوره، بخش هایی (با وسعت 2410 مترمربع) از باغ نمونه کشوری دانشگاه تهران و در زمینی به وسعت 40 هکتار به این سبک طراحی شود و بدین وسیله به درک صحیح موضوع و ملموس بودن آن برای کاربران، که قسمت اعظم آن را دانشجویان تشکیل می‎دهند، کمک نماید.
  کلیدواژگان: باغ ایرانی، دوره هخامنشیان، دوره ساسانیان، تکامل باغ‎سازی ایران
 • زهرا سادات نبوی مهاجر، معظم حسن پور اصیل*، جمالعلی الفتی، محمدرضا خالدیان صفحات 47-60
  این آزمایش به منظور بررسی اثر چهار غلظت از درشت مغذیها بر رشد و عملکرد صفات کمی و کیفی گل شاخه بریده سوسن (Lilium LA Hybrid Fangio) در کشت بدون خاک و در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار درشت مغذیها، چهار تکرار و ده گلدان در هر تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه گیلان انجام شد. گیاهان با چهار تیمار درشت مغذی (S1، S2، S3 و S4 به ترتیب بیشترین تا کمترین غلظت درشت مغذیها) بر اساس محلول غذایی کوئیک (تغییر یافته) و با غلظت های متفاوت نمک های نیترات پتاسیم، دی پتاسیم هیدروژن فسفات، پتاسیم دیهیدروژن فسفات ، نیترات کلسیم، نیترات آمونیوم، کلرید کلسیم و سولفات منیزیم میلی گرم در لیتر محلول آبیاری تغذیه شدند. تمامی محلول های غذایی حاوی مقادیر مشابهی از عناصر معدنی میکرو بودند. نتایج داده ها نشان داد بین تیمارها از نظر عرض برگ، وزن پیاز دختری، کلروفیل کل برگ، آنتوسیانین گلبرگ، پروتئین گلبرگ و مقدار عناصر نیتروژن، پتاسیم، فسفر و منیزیم موجود در برگ در سطح احتمال 1 درصد و طول غنچه گل، طول برگ و تعداد برگ در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی داری وجود داشت. درحالیکه در صفاتی مانند ارتفاع گیاه، تعداد گل، تعداد روز تا گلدهی، تولید تعداد پیازچه های دختری، مقدار پرولین، نشت یونی، مقدار آب نسبی برگ و پراکسیده شدن لیپیدها اختلاف، معنی دار نبود.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین گلبرگ، تعداد برگ، کلروفیل برگ، محلول غذایی
 • سمانه اسدی صنم، محسن زواره*، همت اله پیردشتی، فاطمه سفیدکن، قربان علی نعمت زاده صفحات 61-76
  در بررسی عملکرد ماده خشک و ویژگی های فیتوشیمیایی گل سرخارگل های دو ساله در کشت مخلوط سرخارگل با لوبیا سبز و تاریخ های مختلف کشت تابستانه، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 92-1391، طراحی و اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل آرایش کشت [کشت خالص سرخارگل، کشت خالص لوبیا سبز، کشت مخلوط جایگزینی با الگوهای کشت 1:1 (یک در میان) و 2:2 (دو در میان) سرخارگل و لوبیا سبز]، تاریخ های کشت [(10 تیر، 9 مرداد و 8 شهریور) در تابستان 1391] و کشت لوبیا سبز هم زمان با سبز شدن سرخارگل در بهار 1392 بود. نتایج آزمایش نشان داد که کشت زودهنگام سرخارگل ها در تابستان (10 تیر) موجب افزایش ماده خشک، مشتقات اسید کافئیک و محتوای فنل و فلاونوئید کل گل شد. در میان الگوهای کشت مخلوط نیز، کشت دو در میان سرخارگل و لوبیا سبز، موجب افزایش ماده خشک گل شد. در حالی که بیشترین مقدار اسید شیکوریک، اسید کلروژنیک و اکیناکوزید به ترتیب با 3/29، 4/2 و 3/2 میلی گرم بر گرم ماده خشک در کشت خالص سرخارگل ها به دست آمد. بیشترین مقدار فنل و فلاونوئید کل گل هم، در تاریخ کاشت 10 تیر و آرایش تک کشتی سرخارگل ها به دست آمد. در کل، می توان گفت که اگر هدف از کشت این گیاه افزایش تولید مشتقات اسید کافئیک باشد، تک کشتی و اگر هدف، بهبود تولید ماده خشک باشد، کشت مخلوط مزیت محسوب می شود. به علاوه، کشت زودتر این گیاه نیز از نظر تولید ماده خشک و مشتقات اسید کافئیک نسبت به کشت تاخیری، برتری دارد.
  کلیدواژگان: فلاونوئید کل، فنل کل، ماده خشک گل، مشتقات اسید کافئیک
 • بهزاد ادریسی، مصباح بابالار*، روح انگیز نادری صفحات 77-89
  کیفیت و ماندگاری گل ها تا حدود زیادی به پایداری ساقه و پتانسیل آنتی اکسیدانی بستگی دارد. این پژوهش برای مطالعه اثر تغذیه سیلیسیوم و تیمار سالیسیلیک اسید بر کیفیت گل ژربرا (Gerbera jamesonii Bolus.) و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در مراحل پس از برداشت، به صورت کشت بدون خاک در قالب دو آزمایش فاکتوریل با طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. آزمایش اول شامل محلول پاشی قبل از برداشت صفر، 10 و 20 میلی مولار سیلیسیوم (Si) و سالیسیلیک اسید (SA) صفر، 100 و 200 میکرومولار بود. در آزمایش دوم تیمار سیلیکات پتاسیم همانند آزمایش اول و تیمار سالیسیلیک اسید صفر،  200 و 400 میکرومولار پس از برداشت انجام شد. نتایج نشان داد که طول شاخه گل تحت تاثیر تغذیه سیلیسیوم تاحدودی کاهش یافت (05/0p≤) ولی سیلیسیوم (001/0p≤) و محلول پاشی سالیسیلیک اسید (05/0p≤) موجب افزایش تعداد گل شدند. سالیسیلیک اسید باعث تقویت بیوسنتز لیگنین ها (001/0p≤) در ساقه گردید. مصرف سیلیسیوم موجب ماندگاری بیشتر گل ها (001/0p≤) گردید ولی افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز و کاتالاز تحت تاثیر تیمار بعد از برداشت سالیسیلیک اسید (SA) (001/0p≤) بود. این نتایج نشان داد که تغذیه سیلیسیوم و کاربرد سالیسیلیک اسید می تواند کیفیت و ماندگاری گل بریده ژربرا را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: تغذیه، ماندگاری گل، کشت بدون خاک، کیفیت گل، لیگنین ها
 • یاسین دستیار، میترا اعلایی*، عزیزاله خیری صفحات 91-103
  به منظور ارزیابی اثر اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات و اثرات متقابل آنها بر برخی از ویژگی های گیاه سرخارگل، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، در شرایط اقلیمی زنجان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح اسیدسالیسیلیک (صفر، 1 و 2 میلی مولار) به عنوان فاکتور اول و متیل جاسمونات در سه سطح (صفر، 5/0 و 1 میلی مولار) به عنوان فاکتور دوم بودند. صفات مورد ارزیابی شامل صفات مورفولوژیکی (ارتفاع بوته، سطح برگ، تعداد گل، درصد وزن خشک بوته)، صفات فیزیولوژیکی (کلروفیل کل، کاروتنوئید، فلاونوئید) و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی پراکسیداز و کاتالاز و همچنین درصد اسانس بودند. بر پایه نتایج به دست آمده در این پژوهش، اثر متقابل 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک و 5/0 میلی مولار متیل جاسمونات بیشترین اثر را بر فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز داشت. کاربرد برگی اسید سالیسیلیک 2 میلی مولار باعث افزایش ارتفاع، سطح برگ و تعداد گل شد. در بین غلظت های مختلف متیل جاسمونات، غلظت 1 میلی مولار این ماده بیشترین اثر را بر مقدار کلروفیل کل، کاروتنوئید و فلاونوئید در مقایسه با تیمارهای اسیدسالیسیلیک داشت و غلظت 2 میلی مولار اسید سالیسیلیک، بیشترین اثر را بر مقدار درصد اسانس نسبت به تیمارهای متیل جاسمونات بر جای گذاشت. با توجه به نتایج این پژوهش، در مجموع اثر ساده کاربرد برگی 2 میلی مولار اسید سالیسیلیک و 1 میلی مولار متیل جاسمونات توانست اکثر صفات اندازه گیری شده در این پژوهش را نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: تعداد گل، پراکسیداز، کاروتنوئید، کلروفیل
 • سجاد جعفری، محمد رضا حسن دخت*، مهدی طاهری، عبدالکریم کاشی صفحات 105-118
  والک یکی از سبزی های بومی ایران است که چندین گونه از جنس آلیوم و زیرجنس ملانوکرومیوم را شامل می شود. این تحقیق با هدف بررسی ارزش غذایی و ظرفیت پاداکسایشی اندام های مختلف هشت جمعیت وحشی از دو گونه والک ایرانی (Allium akaka S.G. Gmelin و Allium elburzense W.) در اقلیم های مختلف انجام شد. نتایج نشان داد مقدار پتاسیم و کلسیم در رویشگاه اصلی مورد مطالعه، به ترتیب به میزان 182 تا 432 و 159 تا 252 (mg/100g) و در مزرعه نیز به ترتیب 311 تا 533 و 193 تا 243 (mg/100g) به دست آمد. مقدار فنل کل به میزان 73/1 تا 57/2 (g AGE/kg FW)، مقدار اسید آسکوربیک به میزان 08/6 تا 11/8 (mg/100g FW) و ظرفیت پاداکسایشی در بازه 13/2 تا 02/3 (g AAE/kg FW) در مزرعه به دست آمد؛ در حالی که میزان این ترکیبات در رویشگاه اصلی به ترتیب در بازه 95/1 تا 52/2(g AGE/kg FW)، 15/6 تا 94/8 (mg/100g FW) و 85/1 تا 07/3 (g AAE/kg FW) بود. ضرایب همبستگی کانونیک نشان دادند که با افزایش ارتفاع از سطح دریا، pH خاک و کاهش میانگین دما، مقدار عناصر روی، آهن و پتاسیم افزایش یافت، که منجر به افزایش ترکیبات دفاعی گیاه، از جمله فنل ها و در نتیجه ظرفیت پاداکسایشی کل شد. همچنین نتایج نشان داد کلسیم، پتاسیم، منیزیم و روی بیشترین اثر را بر سنتز اسید آسکوربیک، فنل ها و ظرفیت پاداکسایشی، نسبت به سایر عناصر داشتند. بر اساس نتایج بارهای کانونیک، تمام فراسنجه های محیطی بر ارزش غذایی و ظرفیت پادکسایشی بافت والک اثرگذار بودند که بررسی هرکدام از آنها به تنهایی و یا چند مورد از آنها، منجر به نتیجه مطلوب نمی گردد و تمام این عوامل در کنار یکدیگر، شرایط موجود گیاه را توجیه می کنند.
  کلیدواژگان: آزمون های پارامتری، ظرفیت پاداکسایشی، کلسیم و همبستگی کانونیک
 • الناز حاتمی، علی اکبر شکوهیان*، علی رضا قنبری، لطف علی ناصری صفحات 119-128
  نانوتکنولوژی توانسته راهگشای روش های نوینی در علوم گیاهی و تحقیقات کشاورزی باشد. این تحقیق به منظور بررسی اثرات نانونقره در 4 غلظت (صفر (شاهد)، 100، 150 و 200 میلی گرم بر لیتر) و 8 تکرار، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، بر درصد زنده مانی، آلودگی باکتریایی و شاخص های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ریزنمونه های بادام GN15، در دانشگاه ارومیه، اجرا شد. جوانه انتهایی بادام رشدیافته در محیط کشت MS حاوی 3 درصد ساکاروز و 8/0 درصد آگار، در محیط مشابه، حاوی غلظت های مختلف نانونقره و 1 میلی گرم بر لیتر BAP، واکشت و در اتاقک رشد قرار داده شدند. با افزایش غلظت نانونقره، درصد زنده مانی ریزنمونه ها افزایش و آلودگی باکتریایی و قارچی کاهش یافتند. نانونقره در غلظت های صفر تا 100 میلی گرم بر لیتر، باعث افزایش طول ریشه، تعداد برگ، میزان کلروفیل a، b، کلروفیل کل، کارتنوئید و کربوهیدرات های محلول برگ و در غلظت های بالاتر، موجب کاهش این فاکتورها شد. افزایش غلظت نانونقره باعث کاهش طول ساقه و تعداد ساقه شد، اما روی تعداد ریشه تاثیر معنی داری نداشت. با وجود تاثیر افزایش غلظت نانونقره در کاهش آلودگی باکتریایی، تا سطح 200 میلی گرم بر لیتر، حتی تا کمتر از 10 درصد، بهترین سطح، درجهت بهبود ویژگی های رویشی و بیوشیمیایی ریزنمونه های GN15، تیمار 100 میلی گرم بر لیتر بود.
  کلیدواژگان: آلودگی، طول ریشه، کارتنوئید، کلروفیل، نانوتکنولوژی
 • ساسان کشاورز، سید علی پیغمبری*، حسن زینالی خانقاه، محمدرضا بی همتا، محمدرضا حسن دخت صفحات 129-140
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 65 لاین فلفل، که از مناطق مختلف کشور و همچنین از کشور چین و مرکز تحقیقات بین المللی سبزیجات (AVRDC) جمع آوری شده بودند؛ آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار برای ارزیابی 13 صفت مرفولوژیک اجرا شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از تفاوت معنی دار بین ژنوتیپ ها در سطح احتمال یک درصد از لحاظ تمامی صفات بود. بر اساس مقایسه میانگین صفات مختلف که به روش توکی در سطح احتمال 5 درصد انجام شد، ژنوتیپ های 3095 و 0013 و 26-6 از لحاظ عملکرد و خصوصیات مرتبط با بازارپسندی محصول وضعیت بهتری داشتند. برای تعیین فاصله ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ ها، تجزیه به عامل ها و تجزیه خوشه ای انجام شد. جهت درک بهتر از روابط داخلی صفات و تعیین گروهی متغیرهای با بیشترین همبستگی، از تجزیه به عامل ها با استفاده از تجزیه به مولفه های اصلی و چرخش عامل ها به روش وریماکس استفاده شد. در این تجزیه چهار عامل مستقل از هم، مجموعا 07/74 درصد از تغییرات را توجیه نمودند. تجزیه خوشه ای به روش وارد، لاین های ارزیابی شده را در شش گروه متفاوت قرار داد؛ به طوری که این نتایج تا حد زیادی با مناطق جغرافیایی پراکنش لاین ها و همچنین با صفاتی همچون عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک مرتبط با بازارپسندی محصول هم خوانی داشتند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که سه صفت قطر ساقه، طول ساقه و تعداد میوه در بوته بیشترین تاثیر را بر روی عملکرد میوه داشتند. جهت ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات وارد شده در مدل رگرسیونی بر عملکرد میوه، تجزیه علیت انجام شد. نتیجه حاصل از این تجزیه موید تاثیر مستقیم سه صفت یاد شده بر روی عملکرد بود و تاثیر غیر مستقیم این صفات چندان قابل توجه نبود. با توجه به این که در این آزمایش لاین های مورد مطالعه از لحاظ تنوع ژنتیکی تفاوت های قابل توجهی در صفات مورد بررسی نشان دادند نتیجه گیری شد که با انتخاب ژنوتیپ های برتر در هر خوشه که فاصله ژنتیکی بیشتری با یکدیگر دارند می توان در تولید ارقام هیبرید فلفل به منظور بهره جستن از هتروزیس استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تجزیه به مولفه های اصلی، تجزیه خوشه ای، تجزیه به عامل ها و رگرسیون مرحله ای
 • عثمان مام رش پور، محمد جواد نظری دل جو* صفحات 141-150
  این آزمایش با توجه به حذف خاک در کشت های بدون خاک و در نتیجه حذف منبع اصلی تامین عنصر شبه ضروری سیلیسیم و همچنین عدم مطالعه تاثیر احتمالی این عنصر در پرورش لیلیوم شاخه بریده، طراحی و اجرا گردید. در همین راستا و پس از انتقال پیازهای لیلیوم (Lilium oriental 'Casa Blanca') به بستر فیبر نارگیل (الیاف فرآوری شده نارگیل)، گیاهان استقرار یافته با محلول غذایی حاوی غلظت های مختلف اسید سیلیسیک (صفر، 50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر سیلیسیم) محلول دهی و ویژگی های فیزیولوژیکی و کیفیت پس از برداشت گل های تولیدی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش بیانگر افزایش معنی دار آب جذب شده توسط ساقه گل دهنده، ماندگاری گل، کلروفیل کل، قند محلول، محتوای نسبی آب و کاهش معنی دار نشت یونی برگ بود. بر همین اساس، بیشترین آب جذب شده توسط ساقه گل دهنده (6/0 میلی لیتر بر گرم وزن تر در روز)، عمر گلجایی (11/11 روز) و کلروفیل کل (97/0 میلی گرم بر گرم وزن تر) در غلظت 150 میلی گرم در لیتر سیلیسیم مشاهده گردید. همچنین جذب عناصر معدنی پتاسیم، کلسیم و سیلیسیم به طور معنی داری تحت تاثیر سیلیسیم قرار گرفتند. بیشترین غلظت کلسیم درغلظت 150 میلی گرم در لیتر سیلیسیم مشاهده شد. براساس نتایج آزمایش، افزودن سیلیسیم به محلول غذایی منجر به بهبود روابط آبی گیاه، شاخص های کیفی پس از برداشت، جذب عناصر معدنی و در نتیجه افزایش ماندگاری گل شاخه بریده لیلیوم رقم کاسابلانکا گردید.
  کلیدواژگان: سیستم گلخانه، عمر گلجای، عناصر غذایی، گل شاخه بریده، محلول غذایی
 • رحیم عبدالهی، جعفر حاجی لو*، مهرشاد زین العابدینی، ناصر مهنا، محمدرضا غفاری صفحات 151-162
  شناخت و ارزیابی صفات کیفی میوه هلو از نظر برنامه های به نژادی و حفظ ژرم پلاسم بسیار با اهمیت است. برای این منظور، بررسی و مقایسه خواص کیفی و بیوشیمیایی میوه 18 ژنوتیپ و رقم هلوی موجود در استان آذربایجان شرقی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. صفات مختلفی از قبیل سفتی بافت میوه، مواد جامد محلول (TSS)، pH آب میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون (TA)، ویتامین ث و محتوای فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی، فلاونوئید کل و آنتوسیانین کل در دو بخش پوست و گوشت مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین به منظور تعیین ارتباط بین صفات، همبستگی ساده بین صفات نیز محاسبه گردید. نتایج حاصله نشان داد که اثر ژنوتیپ و رقم روی بیشتر صفات مورد مطالعه در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. صفات بیوشیمیایی مورد بررسی در همه ارقام و ژنوتیپ های ارزیابی شده در بخش پوست بیشتر از گوشت بود. همچنین نتایج نشان داد که رقم هلوی حامدی دارای بیشترین مقدار آنتوسیانین کل و فلاونوئید کل بود و ارقامی مانند انجیری موری، انجیری زعفرانی خلیلی دارای بیشترین محتوی ویتامین ث بوده، ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنل کل بودند. نتایج همبستگی نشان داد که محتوی ویتامین ث با ظرفیت آنتی اکسیدانی، فنل کل و فلاونوئید کل گوشت و پوست همبستگی معنی داری نداشت، درحالی که همبستگی مثبت و معنی داری بین فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی مشاهده گردید. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده ارقام با ترکیبات بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی بالا می تواند در برنامه های اصلاحی مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: ظرفیت آنتی اکسیدانی، فنل کل، کیفیت میوه، هلو
 • زینب پویا، رحیم نقشی بند حسنی*، داوود زارع حقی صفحات 163-172
  این آزمایش به منظور بررسی اثر اسانس های گیاهی مرزه (Satureja hortensis) و میخک(Syzygium aromaticum) در غلظت های صفر، 250 و 500 میلی گرم در لیتر روی عمر گل جایی گل شاخه بریده رز رقم ولوت انجام شد. آزمایش تحت شرایط دمای 2±20 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 70-60 درصد، شدت نور سفید 12 میکرومول در متر مربع در ثانیه و 12 ساعت طول روز انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با 18 تیمار با 3 تکرار و 3 گل شاخه بریده در هر گلدان برای اندازه گیری صفات عمر گل جایی، وزن تر نسبی شاخه، جذب محلول شاخه، هدایت روزنه ای برگ، نسبت فلورسنس کلروفیل و محتوی کلروفیل برگ در هر تکرار صورت گرفت. تیمار 500 میلی گرم در لیتر از اسانس های گیاهی منجر به حفظ عمر گل جایی شاخه بریده ها شد. 250 میلی گرم در لیتر از اسانس ها شاخص کلروفیل برگ و جذب محلول را در مقایسه با سایر غلظت ها افزایش داد. تیمار محلول ساکارز 2 درصد توانست باعث حفظ معنی دار عمر گل جایی، نسبت فلورسانس کلروفیل و محتوی کلروفیل برگ نسبت به تیمار ساکارز صفر شود. اسانس های مرزه و میخک به ترتیب در غلظت های 500 و 250 میلی گرم در لیتر باعث حفظ وزن تر نسبی شاخه و کاهش هدایت روزنه ای برگ شدند.
  کلیدواژگان: اسانس های گیاهی، گل شاخه بریده، ساکارز، فعالیت کلروفیل، هدایت روزنه ای برگ
 • رسول حیدرنژاد گیگلو، زهرا قهرمانی*، طاهر برزگر، ولی ربیعی صفحات 173-186
  رسیدن میوه شامل تغییرات اساسی فیزیولوژی و بیوشیمیایی است که رنگ، طعم، عطر، بافت و ارزش غذایی میوه ها را تغییر می دهد. در طول انبارداری و پس از آن، رسیدن کامل میوه ها ادامه می یابد، اگر این میوه ها مصرف یا فراوری نشوند، بیش از حد رسیده و کیفیت آنها سریعا روبه زوال می رود. با توجه به این که برداشت در زمان مناسب می تواند عمر مفید میوه را بهبود بخشد؛ به منظور مطالعه اثر مرحله برداشت و پوشش کیتوزان بر انبارمانی و کیفیت میوه های عروسک پشت پرده، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل مرحله برداشت (سبز بالغ، سبز مایل به زرد و زردرنگ) و پوشش کیتوزان (صفر، 5/0 و 1 درصد) بود. میوه های برداشت و تیمار شده به مدت 30 روز در دمای 15 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. نتایج نشان داد که اثر مرحله برداشت و سطوح مختلف پوشش کیتوزان طی انبارمانی تاثیر معنی داری روی صفات کیفی و عمر انباری میوه داشت. با بلوغ میوه درصد کاهش وزن، میزان ویتامین ث، کارتنوئید و شاخص طعم به طور معنی داری افزایش یافت و میزان کلروفیل، فنل کل و اسیدیته قابل تیتراسیون کاهش یافت. کاربرد پوشش کیتوزان کاهش محتوای کلروفیل، فنل کل، اسیدیته قابل تیتراسیون، درصد کاهش وزن، روند بلوغ و تغییر رنگ میوه را در مدت انبارمانی به تاخیر انداخت. بیشترین میزان کاهش وزن میوه، شاخص طعم، ویتامین ث طی بلوغ و انبارداری در میوه های شاهد مشاهده شد. همچنین میوه های سبز بالغ تیمار شده با کیتوزان در سطح 5/0 درصد، بهترین کیفیت  طی انبارمانی داشت.
  کلیدواژگان: پوشش های خوراکی، فیزیولوژی پس از برداشت، کلروفیل، کیفیت میوه، ویتامین ث، Physalis angulata L
 • ملیحه فلاح پور*، سیدمهدی میری، ناصر بوذری صفحات 187-196
  پایه CAB-6Pبه عنوان پایه ای نیمه پاکوتاهبرایدرختانگیلاس و آلبالو استفاده می شود.هدف از این تحقیق، تعیین مناسب ترین محیط کشت و تنظیم کننده های رشد جهت ریزازدیادی پایه CAB-6P می باشد. در مرحله پرآوری ریزنمونه ها در 3 محیط کشت MS، DKW و WPM با غلظت های مختلف تنظیم کننده رشد BA (5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر) در ترکیب با کینتین (صفر و 5/0 میلی گرم در لیتر) کشت شدند. برای ریشه زایی از دو محیط کشت MS و WPM با 4 غلظت IBA (0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر) استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد که محیط کشت WPM حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر BA، با نرخ تکثیر 1/8 شاخساره به ازای ریزنمونه، مناسب ترین تیمار پرآوری می باشد. بالاترین درصد ریشه زایی به میزان 69 درصد در محیط کشت MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر IBA به دست آمد. گیاهچه های ریشه دارشده، به بستر کشت پیت ماس:کوکوپیت:پرلایت (1:2:2 حجمی) منتقل و 88 درصد گیاهچه ها با موفقیت سازگار شدند.
  کلیدواژگان: پرآوری، ریشه زایی، کشت بافت، محیط کشت، Prunus
 • میترا رازی، محمداسماعیل امیری*، رضا درویش زاده، حامد دولتی بانه، پدرو مارتینز گومز صفحات 197-207
  انگور یکی از مهمترین محصولات باغی است که به دلیل ارزش اقتصادی و غذایی آن به طور گسترده کشت می شود. به منظور دست یابی به ارقام جدید با عملکرد بالا و صفات کیفی بهتر، شناسایی ارقام موجود ضروری است. برخی از گونه های وحشی انگور در معرض فرسایش ژنتیکی قرار دارند؛ لذا تعیین تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های وحشی انگور به منظور توسعه برنامه های اصلاحی آینده انگور دارای اهمیت بالایی می باشد. در این تحقیق تنوع ژنتیکی 75 رقم و ژنوتیپ های وحشی انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از 17 نشانگر ISSR مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 132 باند با استفاده از 17 نشانگر ISSR تولید شد که از این تعداد 75 باند (58/57%) چند شکل بودند. تعداد باندهای چندشکل از 2 در آغازگر UBC873 تا 7 در آغازگز UBC836 متغیر بود. تعداد آلل های موثر (Ne) از 72/1 در آغازگر UBC880 تا 18/1 در آغازگر UBC873 متغیر بود. محتوای اطلاعات چندشکل (PIC) آغازگرها  بین 42/0 در آغازگر UBC880 و 14/0 در آغازگر UBC873 با میانگین 32/0 برآورد شد. گروه بندی ژنوتیپ ها به روش تجزیه خوشه ایی بر اساس ماتریس تشابه Dice و با استفاده از الگوریتم Complete ارقام مورد مطالعه را در چهار گروه قرار داد. بیشترین تشابه ژنتیکی (73/0) بین ارقام جیغ جیغا و بلک سیدلس و همچنین بین آلفونسو و بلک سیدلس و کمترین تشابه ژنتیکی (11/0) بین ارقام دسترچین و لعل سیاه مشاهده گردید. بر اساس شاخص شباهت ژنتیکی Nei، بیشترین فاصله ژنتیکی مربوط به جمعیت های خارجی و وحشی بود. آنالیز واریانس مولکولی تنوع درون جمعیت ها و بین جمعیتی را به ترتیب 61 درصد و 39 درصد از کل تنوع نشان داد.
  کلیدواژگان: تنوع ژنومی، تجزیه خوشه ای، نشانگرهای مولکولی
 • عارفه راستگو، محسن ثانی خانی*، عزیزاله خیری، میترا اعلایی صفحات 209-219
  در این مطالعه به منظور بررسی اثر پرولین و اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه استویا آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل پرولین در سه سطح (صفر، 1، 2 میلی مولار) و اسید سالیسیلیک در سه سطح (صفر، 3/0، 6/0 میلی مولار) بودند که به صورت محلول پاشی برگی پس از استقرار نشا، در سه مرحله به فاصله 10 روز انجام شد. صفات مورد بررسی شامل سطح برگ، عملکرد وزن تر و خشک برگ و کل بوته در واحد سطح، کلروفیل (a،b و کل)، کاروتنوئید، فنل کل، فلاونوئید کل و درصد فعالیت آنتی اکسیدانی بودند. تیمارها به طور قابل توجهی در صفات بالا نسبت به شاهد تاثیر گذار بودند. بالاترین میانگین سطح برگ (cm239/5949)، عملکرد تر (g/m217/787) و خشک برگ (g/m25/228) و عملکرد تر (g/m223/1339) و خشک کل بوته (g/m252/327) در سطح تیمار 1 میلی مولار پرولین به همراه 3/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک مشاهده شد. کاربرد اثرات ساده غلظت های 2 میلی مولار پرولین و 6/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک منجر به افزایش میزان کلروفیل a، b، کاروتنوئید و فلاونوئید کل شد. بالاترین میزان کلروفیل کل (mg/g fw23/5) در اثرات متقابل تیمار 2 میلی مولار پرولین به همراه 3/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک و بالاترین میزان فنل (mg/g dw94/19) در 1 میلی مولار پرولین به همراه 6/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک مشاهده شد. می توان استنباط نمود که تیمار با پرولین و اسید سالیسیلیک با تاثیر بر فرآیندهای رشدی و فیزیولوژیکی، در افزایش عملکرد و تولید متابولیت های ثانویه استویا موثر بودند.
  کلیدواژگان: اسید آمینه، اسید سالیسیلیک، عملکرد، کلروفیل، متابولیت های ثانویه
 • فاطمه کرم نژاد، نوراله معلمی*، اسماعیل خالقی صفحات 221-231
  نیتروژن نقش مهمی در مدیریت تغذیه درخت در مرکبات ایفا می کند. آزمایشی به منظور بررسی اثر سطوح مختلف اوره (صفر، 75/0%، 5/1%)، و زمان های مختلف محلول پاشی اوره (اول دی ماه، 15 دی ماه، 30 دی ماه)، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بر میزان نیتروژن، فسفر، پتاسیم، برگ و گره و خصوصیات گل و عملکرد گیاه نارنگی رقم کینو، صورت گرفت. در این آزمایش از برگ و گره در 1، 3 و 5 هفته بعد از محلول پاشی نمونه برداری انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که سه هفته بعد از محلول پاشی 1 دی، بیشترین مقدار نیتروژن برگ (5/2%) مربوط به گیاهان محلول پاشی شده با غلظت 5/1% اوره بود درحالی که بیشترین مقدار نیتروژن گره (73/1%) در گیاهان تیمار شده در 30 دی ماه با غلظت 5/1% اوره به دست آمد. بیشترین مقدار پتاسیم و فسفر برگ گیاهان محلول پاشی در 30 دی ماه با غلظت 5/1% اوره گزارش شد. همچنین غلظت های مختلف اوره موجب افزایش تعداد گل، تحریک رشد تخمدان و افزایش عملکرد شد و بیشترین تاثیر مربوط به بالاترین غلظت اوره (5/1%) گزارش شد.
  کلیدواژگان: پتاسیم، فسفر، غلظت اوره، نیتروژن
 • حامد حیدری، امین صالحی*، هوشنگ فرجی، شهاب الدین میری نژاد، یعقوب بهزادی صفحات 233-242
  در این پژوهش پس از شناسایی رویشگاه های گیاه سنبله ای کرکدار (Stachys pilifera L.) در چهار منطقه از استان کهگیلویه و بویراحمد، از هر رویشگاه 10 نمونه کامل گیاهی در زمان گلدهی برای ارزیابی ریخت شناسی و سرشاخه های گل دار برای استخراج اسانس جمع آوری شد. مشخصات جغرافیایی و اقلیمی مربوط به هر رویشگاه یادداشت برداری گردید و از هر رویشگاه یک نمونه خاک، برای ارزیابی خصویات فیزیکی و شیمیایی خاک، نمونه گیری شد. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SAS تجزیه آماری شد و همبستگی بین صفات ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که بیشترین درصد نیتروژن (11/1%)، فسفر (233/0%) و پتاسیم اندام هوایی (46/1%) و بیشترین میزان اسانس (8/0%) مربوط به گیاهان رویشگاه لوداب و کمترین این صفات نیز مربوط به گیاهان رویشگاه سپیدار بود. همچنین نشان داده شد که تمامی صفات مورفولوژیک اندازه گیری شده در رویشگاه ها، با افزایش ارتفاع کاهش یافت. در نهایت گیاه سنبله ای کرکدار واقع در رویشگاه های با ارتفاع کمتر از سطح دریا، به دلیل داشتن خصوصیات رویشی و زایشی بهتر؛ از قبیل بالا بودن طول ساقه گل دهنده، طول و عرض برگ و همچنین عملکرد بالای اسانس، می تواند در برنامه های اصلاحی یا برای اهلی سازی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رویشگاه، طول جغرافیایی، طول ساقه گل دهنده، قطر گل، مارگون
|
 • Samaneh Raheb, Mahmood Ghasemnezhad *, Behroz Golain, Morteza Golmohammadi, Atefeh Sabori Pages 1-11
  Limes have been consumed as fresh fruits and processing products, due to high quality and acidity in fruit juice. In recent years, the incidence of Witches Broom disease resulted in destroy of thousands Limes trees in the south of Iran. The best method for controlling this disease is planting tolerant genotypes. Therefore, in this study, genetic diversity of 33 different lime genotypes which didn’t showed Witches Broom disease in the field and preliminary test, with 10 commercial citrus cultivars as a control was evaluated by 17 pair primers of SSR and 11 primers of ISSR. According to results with Simple Sequence Repeat (SSR) markers, the highest Polymorphic Information Content (PIC) were observed in TAA1 and TC26 with 0.72 and 0.68, respectively and by using ISSR markers were in ISSR1, 809 and 810 with 0.49 which was identified as a the most appropriate distinguishing markers. Results showed that there were differences between Limes and other types of citrus based on kind of studied markers. On the other hand, all of Lime genotypes had high affinity with Mexican Lime and Persian Lime and grouped in a cluster. Therefore, most of acid limes in south of Iran belonged to Limes group.
  Keywords: Citrus, genetic diversity, lime, polymorphic information content
 • Jalal Khorshidi, Majid Shokrpour *, Vahideh Nazeri Pages 13-23
  Thymus daenensis Celak subsp. daenensis, an endemic medicinal plant in Iran, belongs to Lamiaceae family that has a high essential oil content and high Thymol in essential oil. Evaluations of different ecotypes of this species in order to identify the paramount ecotype with the highest essential oil percentage and Thymol content and also correlations of edaphic and climate conditions with essential oil quantity and quality in order to identify the best conditions for domestication of this species were the aims of this study. In this study, essential oils of plants referred to eight natural habitat (Malayer 1, Malayer 2, Jovzan, Arak, Khane miran e bala, Khane miran e paien, Shazand and Zaghe) of this species extracted and measured (v/w%) and then compositions of essential oils were determined by GG and GC/MS instruments. Soil and climatic characteristics were identified and their correlations to essential oil content and compositions were calculated. Results showed that the ecotypes had significant difference in essential oil percentage. The highest and the lowest essential oil percentage were obtained in Arak (5%) and Malayer 2 (2.5%) ecotypes, respectively. Thymol was dominant component of essential oils of all ecotypes. The highest (78.88%) and the lowest (67.16%) amounts of Thymol were observed in ecotypes of Jovzan and Malayer 1, respectively. Positive correlations between the essential oil percentage with mean daily temperature, clay, silt and soil lime were found. These correlations explained that edaphic and climatic conditions had a significant effect on the quantity and quality of essential oil and could help us to identify the second culture conditions for domestication of this plant.
  Keywords: Domestication, Endemic, Lamiaceae, Thymol, Thymus daenensis Celak
 • Masume Mansouryar *, Hamid Abdollahi, Javad Erfani Moghadam, Alireza Salami Pages 25-33
  In order to achieve maximum proliferation in culture media, different amounts of salts and growth regulators could be used regarding to plant species. Sometimes, interaction effects of these materials could results in different results on explant’s proliferation in vitro condition. In the present study the effect of two basic culture media including MS and QL on Micro propagation of Pyrus betulifolia (pear vigorous rootstock) were studied. The highest amount of proliferation was achieved in QL culture medium and highest amount leaf expansion was in MS culture medium. In order to produce more leaf expansion in QL culture medium and as for existence of difference in ions pure amount including NO3-, NH4+, Cl-and Ca2+ in two culture media, NH4NO3 in three concentrations including 6.25, 12.5 and 18.75 mM and CaCl2 in two concentrations including 0.9 and 1.8 mM were added to QL culture medium. As for the result, increasing NH4NO3 and CaCl2 amounts had no effect on proliferation of explants but by increasing NH4NO3 and CaCl2 leaf expansion increased in QL culture medium. In the other experiment for increasing of proliferation rate in MS culture medium, by increasing BAP amount, from 0.5 to 2 mg/l in MS culture medium, proliferation in this medium was increased. Apparently in MS culture medium with more concentration of macro elements compared to QL culture medium, it needs to use more growth regulators for achieving suitable proliferation. Totally, Results of this study showed that to succeed micro propagation of Pyrus betulifolia in both two basic culture media requires suitable concentrations of BAP, NH4NO3 and CaCl2.
  Keywords: BAP, mineral nutrient, pear, proliferation, tissue culture
 • Elham Faraji Dizaji, Mohsen Kafi *, Ahmad Khalighi, Sepideh Kalateh Jari Pages 35-46
  Human was and is discoverer of nature and agent of continuance installing and survival stability. This pointer can be found from poem and literature and Iranian decorative arts in different periods of history, which is marker of respect and interest of Iranians to nature. Contrary to current imagination in opinions, based on similarity of identity and structure of paradise in passing history can be said that gardening in different periods of history (pre-Islam either or post-Islam) had been including changes and differences that it seems it is follower of change in religious and cultural manners in each period. In this study, it has been tried to evaluate a generalities of paradise structure in pre-Islam period (Achaemenid and Sassanid periods), which with patterning from remainder effects and gardens of both periods, it is designed the parts (2410 m2) of civil model garden for university of Tehran and in a land with 40 hectare extent and hereby it is helped to correct concept of the subject for users (mainly students).
  Keywords: Hakhamaneshian period, Iranian garden, Sasanian period, the gardening evolution in Iran
 • Zahra Sadat Nabavi Mohajer, Moazzam Hassanpourasil *, Jamal, Ali Olfati, Mohammad Reza Khaledian Pages 47-60
  This experiment was conducted to evaluate the effect of four types of nutrient solutions on growth, quantitative and qualitative characteristics of Lilium cut flower (Lilium LA Hybrid Fangio) in soilless culture in a completely randomized design with four treatments, four replications with 10 pots per replicate in the research greenhouse of the University of Guilan. Plants with four treatments of macro elements(S1, S2, S3 and S4 highest to lowest macro elements,respectivly) were arranged on the base of modified Quick nutrient solution with different salts including potassium nitrate, di potassium hydrogen phosphate, potassium dihydrogen phosphate, calcium nitrate, ammonium nitrate, calcium chloride and Magnesium sulfate mg/L. All macro elementscontained similar amounts of micro-elements. Results showed that there were significant difference between different treatments of macro elements for length of bud, leaf length and width, number of leaves, daughter bulb weight, total chlorophyll content of leaf, anthocyanin and petal protein, leaf nitrogen, potassium, phosphorus and magnesium. Also, significant difference was not observed for traits such as plant height, number of flowers, number of days to flowering, number of daughter bulb, proline content, ion leakage, leaf relative water content and lipid peroxidation in leaf. Results of mean comparison of data showed that S1 treatment, had the highest concentrations of macro elements, had a positive effect on vegetative characteristics such as length of largest flower bud, leaf length and width, leaf number and weight of daughter bulb as well as biochemical parameters like anthocyanin and protein in petal, chlorophyll in leaf, and concentration of mineral elements of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium in the leaf of lily cut flower in soilless culture conditions.
  Keywords: Leaf chlorophyll, leaf number, nutrient solution, petal anthocyanin
 • Samaneh Asadi, Sanam, Mohsen Zavareh *, Hemmatollah Pirdashti, Fatemeh Sefidkon, Ghorban, Ali Nematzadeh Pages 61-76
  To evaluate dry matter yield and phytochemical properties of two years old purple coneflower [Echinacea purpurea (L.) Moench] flower in intercropping with green beans and different summer time planting dates, a randomized complete block design in split plot arrangement with three replications was conducted in Research Farm of Genetics and Agricultural Biotechnology Institute of Tabarestan in 2012-2013. Treatments included planting arrangements [coneflower and green bean monoculture, replacement intercropping planting with patterns of 1:1 and 2:2 ratio of coneflower: green beans], planting dates (June 30, July 30 and August 29), and cultivation of green beans in the spring of 2012 coincided with the emergence of coneflower.Results of the experiment showed that planting date of June 30 increased dry matter, caffeic acid derivates, total phenol and flavonoid contents of flower. Among the intercropping planting arrangements, patterns of 2:2 ratio of coneflower: green beans, increased flower dry matter. While the highest amount of cichoric acid, chlorogenic acid and echinacoside (29.3, 2.4 and 2.3 mg/g dry matter, respectively) were obtained in coneflower plants cultivated as sole crop. The maximum amount of total phenol and flavonoid contents of flower were detected in coneflower plants cultivated in June 30 and sole cropping pattern. Overall, it can be concluded that if the aim of cultivation of this plant is increasing production of caffeic acid derivatives, sole cropping is better than mixed cropping. However, for dry matter improvement, mixed cropping has more advantages. In addition, early cultivation of the crop is more suitable for caffeic acid derivatives and dry matter production than delayed planting.
  Keywords: Caffeic acid derivates, Flower dry matter, Total flavonoid, Total phenol
 • Bإehzad Edrisi, Mesbah Babalar *, Rohangiz Naderi Pages 77-89
  The quality and vase-life of cut flowers are highly dependent on stability of stems and antioxidant potential. This experiment was conducted as two factorial experiments in a randomized complete block design to study the effect of silicon fertilization and salicylic acid on quality of the gerbera(Gerbera jamesonii Bolus.) cut flowers in soilless culture and postharvest activity of antioxidant enzymes. First experiment was foliar application of 0, 10 and 20 mM of silicon as potassium silicate and 0, 100 and 200 mM of salicylic acid (SA) before harvest. In the second experiment pre-harvest silicon supplementations were similar to the first experiment and post-harvest treatments with 0, 200, 400 µM of salicylic acid were done. Flower stems length in winter and spring seasons, decreased by silicon nutrition (P≤0.05), but number of flowers increased by silicon supplementation (p≤0.001) and salicylic acid foliar application (p≤0.05). SA treatments increased lignin biosynthesis (p≤0.001). Silicon supplementation increased the vase life of cut flowers (p≤0.001), but activity of catalase and peroxidase were increased as affected by postharvest SA treatments (p≤0.001). These results suggest that silicon and salicylic acid applications could improve the quality and vase life of cut flowers in gerbera.
  Keywords: Flower quality, Lignin, Nutrition, Soilless culture, vase life
 • Yasin Dastyar, Mitra Aelaei *, Azizollah Kheiry Pages 91-103
  In order to evaluate the effects of salicylic acid, methyljasmonate and their interactions on some features of Echinacea purpurea L., a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replicates in Zanjan climate conditions. Treatments included three levels of salicylic acid (0, 1 and 2 mM) as first factor and methyl jasmonate at three levels (0, 0.5 and 1 mM) as second factor. Traits which were studied were as follow: plant height, leaf area, number of flowers and percentage of plant dry weight as morphological traits, total chlorophyll, carotenoids and flavonoids as physiological traits, activity of antioxidant enzymes such as peroxidase and catalase and essential oil percentage. Results showed that the interaction of 1 mM salicylic acid and 0.5 mM methyl jasmonate had the highest effect on the activity of catalase and peroxidase enzymes activity. Foliar application of salicylic acid at the 1 mM increased the height, leaf area and number of flowers. Among the different concentrations of methyl jasmonate, the concentration of 1 mM had the highest effect on total chlorophyll, carotenoids and flavonoids compared to salicylic acid treatments and the concentration of 2 mM salicylic acid which had the highest effect on essential oil percentage compared to methyl jasmonate treatments. In conclusion, the simple effect of 2 mM salicylic acid and 1 mM methyl jasmonate foliar application significantly improved most of the traits measured in this study compared to control treatment.
  Keywords: Carotenoids, Chlorophyll, number of flowers, peroxidase
 • Sajad Jafari, Mohammadreza Hassandokht *, Mehdi Taheri, Abdolkarim Kashi Pages 105-118
  Valak is a native vegetable of Iran that includes several species of melanocrommyum subgenus belong to the Allium genus. The study was carried out to evaluate nutrition and antioxidant capacity of different organs of eight wild populations of two Iranian Valaks (Allium akaka S.G. Gmelin and Allium elburzense W.) in different environmental conditions. Results showed that amount of K and Ca in origin habitat was ranged from 182 to 432 and 159 to 252 mg/100g, and in field were 311 to 533 and 193 to 243 mg/100g were obtained, respectively. The total phenol in range of 1.73 to 2.57 g AGE/kgFW, acid ascorbic in range of 6.08 to 8.11 mg/100g FW and antioxidant capacity in range of 2.13 to 3.02 g AAE/kgFW were obtained in the field, while amounts of the compositions in origin habitat were calculated 1.95 to 2.52 g AGE/kgFW, 6.15 to 8.94 mg/100g FW and 1.85 to 3.07 g AAE/kgFW, respectively. The canonical correlation coefficients showed increasing of altitude and soil pH and decreasing of average temperature led to increasing of zinc, iron and potassium values; this has caused increase in plant defense compounds, including phenols. Results showed that calcium, potassium, magnesium, and zinc had the greatest influence on the synthesis of ascorbic acid, phenols and antioxidant capacity than other elements. Based on canonical eigenvalues, all of environmental parameters studied were effective on nutrition value and antioxidant capacity of Valak, which study of each alone, or some of them, cannot be lead to the desired result, and all of these factors together justify the plant growing conditions.
  Keywords: Antioxidant capacity, Calcium, Canonical correlation, parametric tests
 • Elnaz Hatami, Ali Akbar Shokouhian *, Alireza Ghanbari, Lotfali Naseri Pages 119-128
  Nanotechnology has been able to pave the way for new methods in plant sciences and agricultural research. This research was carried out to investigate effects of Nanosilver in 4 concentrations (0 (control), 100, 150 and 200 mg L-1) at 8 replications in a complete randomized block design, on viability, bacterial contamination and some morphological and biochemical indices of GN15 explants at Urmia University. Shoot tip of cultivated GN15 rootstock were placed in MS medium containing 3% sucrose and 0.8% agar and different concentrations of Nanosilver and 1 mg L-1 BAP. Samples were recultured and were grown in growth chamber. By increasing Nanosilver concentration, the plants survival increased and the percentage of bacterial and fungal contamination decreased. Nanosilver increased the root length, leaf number, chlorophyll a, b, total chlorophyll, carotenoids and soluble carbohydrates at concentrations from 0 to 100 mg L-1. At higher concentrations, these factors were decreased. Increasing the concentration of Nanosilver decreased the shoot number and lateral branches number of explants, but did not have a significant effect on root number. Despite the effect of increasing the concentration of Nano silver on reducing bacterial contamination, up to 200 mg L-1, even to less than 10%, the best level, improving the biotic properties of GN15 explants was 100 mg L-1.
  Keywords: Carotenoid, chlorophyll, Contamination, Nanotechnology, Root length
 • Sasan Keshavarz, Seyedali Peighambari *, Hassan Zeinali Khanghah, Mohammadreza Bihamta, Mohammadreza Hassandokht Pages 129-140
  In order to investigate the genetic diversity of 65 lines of pepper, collected from different regions of the country and also from China and the International Research Center for Vegetables (AVRDC), a randomized complete block design with 3 replications was done. Results of analysis of variance showed a significant difference among genotypes at 1% probability level for all traits. Based on the mean comparison of different traits using Tukey's method at 5% probability level, genotypes 3095, 0013 and 26-6 were better in terms of yield and characteristics associated with marketable products. To determine the genetic distance and grouping of genotypes, factor and cluster analysis performed. To understand the internal relations of traits and to determine the group of variables with the highest correlation, factor analysis performed using principal component analysis were through varimax rotation. In these analysis, four independent factors justified 74.7% of the variation. Cluster analysis was done using Ward method, and the lines were gathered into six different groups. So that, this grouping was associated with geographic distribution of lines and some of morphological traits that associated with marketability. Results of stepwise regression showed that three traits of stem diameter, stem length and number of fruits per plant had the greatest effect on fruit yield. To evaluate the direct and indirect effects of these traits on fruit yield, Path analysis performed. Results showed that the three mentioned traits had direct effect and indirect effect of these traits was very low. Given that in this experiment lines under study showed significant differences in terms of genetic variability for traits under evaluation. It was concluded in order to benefit from heterosis, selection of superior genotypes with greater genetic distance from each other can be useful in pepper hybrid variety production.
  Keywords: Cluster analysis, Factor analysis, principal component analysis, stepwise regression
 • Osman Mamrashpour, Mohammad Javad Nazarideljou * Pages 141-150
  This experiment was conducted because of soil elimination as an important source of silicon (Si) (as a quasi-essential element) in soilless cultivation systems and also low information about Si effects on lilium cut flower. Accordingly, after transferring the Lilium longiflorum 'Casa Blanca' bulbs to pots containing coco-fiber media, plants were fed with a nutrient solution containing different silicic acid concentrations (0, 50, 100 and 150 mg/L Si). Physiological characteristics and postharvest quality of harvested flowers were evaluated based on a completely randomized design with 3 replications. Based on the results, compared with control, Si application significantly increased water uptake, flower longevity, total chlorophyll, solution uptake, relative water content and mineral uptake (K, Ca and Si) and reduced the ion leakage. Accordingly, the maximum water uptake (0.6 ml/g FW/day), vase life (11.11 days), total chlorophyll content (0.97 mg/g FW), leaf calcium (2.9 %) and silicon content (3.1 %) were observed in 150 ppm Si concentration. Based on results of the present study, addition of silicon to the lilium nutrient solution led to the improvement of plant water relations, postharvest quality indices, mineral absorption and, consequently, increasing the flower longevity of lilium 'Casa Blanca’cultivar.
  Keywords: Cultivation method, cut flower, mineral element, nutrient solution, vase life
 • Rahim Abdollahi, Jaafar Hajilou *, Mehrshad Zainalabedini, Naser Mahna, Mohamadreza Ghaffari Pages 151-162
  Recognition and evaluation of qualitative traits of peach fruit is an important step in breeding programs and preservation of germplasm. For this purpose, the qualitative and biochemical properties of 18 peach cultivars and genotypes in East Azarbayjan province were investigated in a randomized complete block design with three replications. Some pomological traits like firmness, TSS, pH, TA, vitamin C, total phenolic content, antioxidant capacity, total flavonoid and total anthocyanin of peel and flesh were evaluated. In order to determine the relationship between traits, a Pearson correlation between traits was calculated. Results showed that the effect of cultivar and genotype on the traits was significant at P
  Keywords: Antioxidant capacity, fruit quality, peach, Total phenol
 • Zeynab Pouya, Rahim Naghshi Band Hassani *, Davood Zarehaghi Pages 163-172
  This study was conducted to test the effect of essential oils of savory (Satureja hortensis), clove (Zyzigium aromaticum) at concentrations of 0, 250 or 500 mgL-1 with sucrose treatments at 0 or 2% on vase life of cut rose cv. “Velvet”.The experiment was conducted at 20±2oC, RH: 60-70% and 12µmolm-2s-1 light intensity with white fluorescent tubes under daily light period of 12h. This experiment was performed in a factorial experiment based on completely randomized design comprising eighteen treatments, three replications and 3 cut flowers in each vase for measuring vase life, relative fresh weight, solution uptake, chlorophyll contents. Chlorophyll fluorescence parameters were measured in each replicate. Results showed that 500mgL-1 of essential oils caused maintaining the vase life of cut flowers better than the rest of treatments. 250mgL-1 of essential oils increased chlorophyll index and solution uptake in comparison with other concentrations. Treatment of sucrose 2% could cause significantly more vase life, chlorophyll fluorescence and chlorophyll index compared to 0% sucrose treatment. Savory and clove essential oils at 500 and 250 mgL-1 concentrations caused a significantly higher relative fresh weight and a reduction in stomatal conductance.
  Keywords: Essential oils, cut flower, sucrose, chlorophyll activity, Stomatal conductance
 • Rasol Heydarnazhad, Zahra Ghahremani *, Taher Barzegar, Vali Rabiei Pages 173-186
  Ripening of fruit includes major physiological and biochemical changes that change the color, taste, fruit aroma, texture and nutritional value of fruits.During storage and after the full ripening of fruits, if the fruit is not consumed or processed, over-ripe, and their quality is decaying rapidly. Since the harvest at the right time can improve the shelf life of fruits, therefore, the effect of harvesting stage and chitosan coating were studied on shelf-life and quality of physalis fruit. The experiment was conducted in factorial based on a completely randomized design with three replications. Treatments consisted of harvesting stage (green mature, yellowish green and yellow) and chitosan coating (0, 0.5 and 1 percent). Fruits were stored at 15 °C for 30 days. Results showed that the harvesting stage and different levels of chitosan coating had significant effects on quality and shelf-life of fruits during storage time. With fruit maturity, weight loss, vitamin C, carotenoid contents and flavor index significantly increased, and chlorophyll content, Total phenol and TA decreased. Chitosan coating treatment delayed decreasing of chlorophyll content, water loss, total phenol, TA, fruit maturity and color change. During storage time, the highest weight loss, flavor index and vitamin C, was observed in control fruits. Also, mature green fruit treated with 0.5 percent chitosan had the highest quality during storage time.
  Keywords: chlorophyll, edible coatings, fruit quality, physiology of post-harvest, vitamin C, Physalis angulata L
 • Maliheh Fallahpour *, Seied Mehdi Miri, Naser Bouzari Pages 187-196
  CAB-6P is used as a semi dwarf rootstock for sweet and sour cherries. The purpose of this study was to determine the best media culture and plant growth regulators on micropropagation of CAB-6P rootstock. Shoot-tips were cultured on three culture media (MS, DKW and WPM) containing different concentrations of BAP (0.5, 1 and 2 mg/L) in combination with Kin (0 and 0.5 mg/L) for proliferation. Multiplied shoots were rooted on MS or WPM media supplemented with IBA (0, 0.5, 1 and 2 mg/L). Results showed that the most suitable multiplication medium was WPM+0.5 mg/L BA with 8.1 shoots per explant. The highest rooting percentage (69%) was obtained with MS+2 mg/L IBA. Well rooted plantlets were transferred to peat moss:cocopeate:perlite (2:2:1 v/v) substrate and successfully hardened (88%).
  Keywords: Culture medium, multiplication, Prunus, rooting, tissue culture
 • Mitra Razi, Mohammad Amiri *, Reza Darvishzadeh, Hamed Doulati Baneh, Pedro Martinez Gomez Pages 197-207
  Grape (Vitis vinifera L.)  is an important fruit crop and widely cultivated because of its nutritional and economical values. For getting new cultivars with higher yield and better quality, it is essential to characterize the cultivars. Some wild species faced to genetic erosion, so determination of genetic diversity of grape cultivars and genotypes is an important task for improving breeding programs in the future. In this research genetic diversity among 75 cultivars and wild genotypes (Vitis vinifera L.) of grape with 17 ISSR primers was investigated. 132 bands were produced by 17 primer pairs, out of which 75 bands (57/58%) were polymorphic. The polymorphic bands ranged from 2 in locus UBC873 to 7 in locus UBC836. Effective number of allele (Ne), varied from 1.72 in locus UBC880 to 1.18 in UBC873. To identify the high informative retrotransposon primer combination, the amount of PIC were estimated for each primer which ranged from 0.14 for locus UBC873 to 0.42 for locus UBC880 with an average value of 0.32. Cluster analysis using Dice similarity coefficients and complete algorithm put the 75 studied genotypes in four different groups. The most genetic similarity (0.73) was observed between Jig Jiga and Black Seedless and also between Alphonse Lavallee and Black Seedless and the least genetic similarity (0.11) observed between Dastarchin and Lal Seyah. The maximum Nei genetic distance was belong to Foreign and Wild populations. The AMOVA result indicated that the within and among population diversity were 61% and 39% respectively.
  Keywords: Cluster analysis, genomic diversity, molecular markers
 • Arefeh Rastgoo, Mohsen Sanikhani *, Azizollah Kheiry, Mitra Aelaei Pages 209-219
  To study the effect of foliar application of proline and salicylic acid on growth, morphological and phytochemical traits of Stevia, an experiment based on completely randomized block design in a factorial arrangement was conducted with three replications in the University of Zanjan. Foliar applications of proline in three levels (0, 1, 2 mM) as well as salicylic acid (0, 0.3, 0.6 mM) were applied after establishment of transplants in the field three times with 10 days intervals. Factors including leaf area, leaf fresh and dry weight, total fresh and dry weight, chlorophyll a, b and total chlorophyll, carotenoid, total phenol, total flavonoid and antioxidant activity were studied. Results showed that salicylic acid and proline applications significantly influenced above mentioned traits. The highest average leaf area/ plant (5949.39 cm2), leaf fresh (787.17 g/m2) and dry leaf weight (228.5 g/m2), total fresh (1339.23 g/m2) and total dry weight (327.52 g/m2) were recorded in 1 mM proline in combination with 0.3 mM salicylic acid. Solely applications of proline at 2 mM and salicylic acid at 0.6 mM enhanced chlorophyll a, b, carotenoid and total flavonoid contents. The highest average total chlorophyll (5.23 mg/g fw) observed in 2 mM proline in combination with 0.3 mM salicylic acid and highest phenol (19.94 mg/g dw) recorded in 1 mM proline in combination with 0.6 mM salicylic acid. Collectively, results showed that application of proline and salicylic acid significantly improved vegetative growth and production of active substances in Stevia rebaudiana.
  Keywords: Active substances, amino acid, Chlorophyll, Salicylic Acid, yield
 • Fatemeh Karamnezhad, Noroallah Moallemi *, Esmaeil Khaleghi Pages 221-231
  Nitrogen plays an important role in managing the nutrition of the citrus. An experiment was set  as  factorial in a randomized complete block design with three replications to investigate the effect of different levels of urea (0, 0.75%, 1.5%), and different times of urea foliar application (Dec 22, Jan 5, Jan 20) on nitrogen, phosphorus, potassium contents to evaluate flower characteristics and yield in Kinnow mandarin plant. Samples were taken from leaves and nodes at 1, 3 and 5 wks after spraying. Results showed that, 3 wks after foliar application, the plants which receiving 1.5% urea had the high leaves nitrogen content (2.5%) on Dec 22., whereas the highest nitrogen content (1.73%) of the nodes was obtained in plants treated with 1.5% urea concentration on Dec 22. The highest amounts of potassium and phosphorus of leaves were reported under 1.5% urea concentration on the 30th of January. It also indicated that different concentrations of urea are capable of enhancing the number of flowers, promoting ovarian growth and boosting yield of the crop. The most effective promotion on plant characters had been appeared on the rate of 1.5% urea concentrations.
  Keywords: Urea concentration
 • Hamed Heydari, Amin Salehi *, Hooshang Farajee, Shahobodin Mirinejad, Yaqoub Behzadi Pages 233-242
  In this study, the natural habitats of Stachys pilifera L. were identified in different regions of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province. 10 complete plants were collected from localities in order to study and evaluate morphological traits. Flowering stems were used to investigate essential oil quantitatively. Data of locations and vegetative and reproductive characters of each population were recorded. Results were analyzed using a cluster analysis method with SAS software and the correlation between evaluated traits and essential oil productivity was determined. Results showed that the maximum percentage of essential oil (0.8%), nitrogen (1.15%), phosphorus (0.233%), potassium (1.46%) related to plant of Loudab while the minimum percentage of essential oil, nitrogen, phosphorus and potassium were obtained from plant of Sepidar. It was shown that all attributes measured at habitats except the number of branching stems, decreased with increasing height. Finally the best vegetative and also reproductive characters such as flowering stem length, leaf length and width, and also the highest essential oil production of Stachys pilifera L. were recorded for lowest habitats; therefore, it is recommended for breeding programs or domestication.
  Keywords: Flower Diameter, flowering stem length, habitats, longitude, margoon