مطالعه فراوانی ژن های LasI، AlgD و مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه (MDR) در سودوموناس های جداشده از نمونه های عفونی مراکز درمانی شهرستان فسا

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سودوموناس آئروجینوزا یکی از مهمترین باکتری های بیماریزای ایجادکننده عفونتهای بیمارستانی بوده که دارای مقاومت نسبت به بسیاری از آنتی بیوتیک ها است. همچنین حضور ژن LasI و AlgD به قدرت بیماری زایی این باکتری کمک می کند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژن های یاد شده و مقاومت آنتی بیوتیکی و ارتباط معنی دار بین آن ها بوده است.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی- توصیفی بر روی 91 ایزوله سودوموناس جداشده از مراکز درمانی شهرستان فسا انجام شد. پس از انجام تست های استاندارد بیوشیمیایی و میکروبیولوژی، تمامی سویه ها از لحاظ حضور ژن های LasI و AlgD به روش PCR ارزیابی شدند و تست حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن و MIC انجام گرفت. آنالیز آماری توسط نرم افزار SPSS20 انجام شد.
نتایج
از 91 جدایه، (34/%59) 54 نمونه سودوموناس آئروجینواز و (66/%40) 37 نمونه سایر گونه ها تشخیص داده شدند. نتایج تعیین الگوی مقاومت دارویی برای هر دو گروه نشان داد که بیشترین مقاومت نسبت به سفپیم به وجود آمده است. 40 ایزوله سودوموناس آئروجینوزا و 30 ایزوله سایر گونه ها، تست MIC نسبت به سفپیم را μg/ml ≥ 16 نشان دادند. تمام جدایه ها واحد ژن AlgD بوده اند.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه، مقاومت بالایی نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف در بین سویه های سودوموناس آئروجینوزا و سایر سویه ها نشان داد. همراهی ژن های کروم، سنسینگ و ژن مولد آلژینات با ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی می تواند وخامت درگیری با این گروه از باکتری ها را بیشتر نماید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1240 -1247
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988682 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.