تاثیر سامانه های خاک ورزی، اسید سالیسیلیک و قارچ میکوریزا بر رنگدانه های فتوسنتزی و برخی ویژگی های کیفی ذرت

پیام:
چکیده:
استفاده از روش های گوناگون جهت افزایش بنیه بذر و استقرار گیاهچه در گیاهان زراعی راهکار مناسبی برای افزایش کمی و کیفی محصول می باشد. به منظور بررسی تاثیر سامانه های گوناگون عملیات خاک ورزی، پیش تیمار بذر و قارچ میکوریزا بر برخی صفات زراعی و فیزیواوژیکی ذرت (Zea mays L.)، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده فاکتوریل در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1393در مزرعه ی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا گردید. تیمارها شامل 3 سامانه خاک ورزی (رایج، کاهش یافته و حداقل) به عنوان عامل اصلی، پیش تیمار بذرها (پیش تیمار و عدم پیش تیمار با اسید سالیسیلیک 5/0 میلی مولار) و تلقیح بذرها باقارچ میکوریزا (تلقیح و عدم تلقیح) به عنوان عوامل فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیانگر تاثیر معنی دار برهمکنش سه گانه خاک ورزی، پیش تیمار بذرها و همزیستی قارچ میکوریزا بر صفت ها، مانند شاخص سطح برگ، میزان کاروتنوئید و عملکرد دانه بود. برهمکنش دو عامل خاک ورزی و پیش تیمار بذرها بر صفت های پروتئین دانه، محتوای نسبی آب برگ وکلروفیل a وb معنی دار بود. ترکیب تیماری خاکورزی رایج و پیش تیمار بذرها وکاربرد قارچ میکوریزا سبب افزایش معنی دار صفات شاخص سطح برگ و عملکرد دانه ذرت گردید. استفاده از اسید سالیسیلیک همراه با کاربرد قارچ میکوریزا صفات مورد ارزیابی از جمله محتوای پروتئین دانه، کلروفیل a وb را بهبود بخشید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989290 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.