پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ائوسن در باختر سه چنگی، بلوک لوت

پیام:
چکیده:
سنگ های آتشفشانی ائوسن رخنمون یافته در باختر سه چنگی، بلوک لوت، دربردارنده ته نشست های پیروکلاستیک و گدازه ای است. سنگ های آتشفشانی منطقه مورد مطالعه دارای ترکیب بازالت-بازالتیک آندزیت، آندزیت-تراکی آندزیت، تراکی داسیت، داسیت و ریولیت-ایگنمبریت هستند. بر اساس بررسی های صحرایی، سنگ های آتشفشانی در چهار مرحله و در محیط  آبدار تا خشکی فوران نموده اند. واحدهای آتشفشانی در منطقه مورد مطالعه، بصورت تناوبی از سنگ های اسیدی و بازیک-حدواسط رخنمون یافته اند که شبیه ولکانیسم دوگانه است. در مطالعات پتروگرافی، سنگ های اسیدی دارای میکروآنکلاوهای پیروکسنیت هستند که شاید از گوشته لیتوسفری زیر قاره بجا مانده اند. در نمودارهای تمایز ماگمایی، گدازه ها روندهای ماگمایی شوشونیتی و کالک الکالن پتاسیم بالا را نشان می دهند.  الگوهای عناصر نادر خاکی و نمودارهای عنکبوتی به هنجار شده، غنی شدگی از LREE و LILE در مقایسه با عناصر HFSE را نشان می دهند که قابل مقایسه با مناطق فرورانش هستند. در نمودارهای تکتونوماگمایی آن ها در قلمروی حاشیه قاره تجمع یافته اند. تفسیر نمودارهای ژئوشیمیایی نشان می دهند که گدازه های بازیک-حدواسط از ذوب بخشی گوشته لیتوسفری حاصل شده اند که قبلا توسط مولفه های فرورانشی (سیالات-مذاب) غنی شده اند و نمی توان تاثیر آن ها را از ترکیبات پوسته ای تفکیک نمود. سنگ های اسیدی دارای عناصری شبیه به پوسته هستند که دلالت بر ذوب بخشی پوسته در تشکیل ماگمای اسیدی دارد. بنظر می رسد که بعد از بسته شدن نئوتتیس در کرتاسه بالایی و ضخیم شدن لیتوسفر قاره ای در بلوک لوت، سنگ های آتشفشانی ائوسن باختر سه چنگی در یک محیط بازشدگی مرتبط با برخورد تشکیل شده اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989608 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!