تاثیر شیوه های مدیریت مالی بر سودآوری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط فعال در حوزه گردشگری ورزشی (برنامه ریزی منطقه ای با توجه به متغیرهای جغرافیایی منطقه)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شیوه های مدیریت مالی و سودآوری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی است. روش تحقیق از تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران یا مالکان و یا کارشناسان تمام بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط فعال در حوزه گردشگری ورزشی در سطح استان خراسان شمالی است. روش نمونه گیری به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. محقق با مراجعه حضوری به این بنگاه ها اقدام به جمع آوری پرسش نامه نمود. نهایتا تعداد 219 پرسش نامه جمع آوری گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه های مدیریت مالی، ویژگی های مالی و سودآوری استفاده شد. آلفای کرونباخ برای پرسش نامه مدیریت مالی 89/0، ویژ گی های مالی 83/0، سودآوری 87/0 بدست آمد. از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار 22SPSS استفاده شد. یافته ها نشان داد بین شیوه های مدیریت مالی، بجز شیوه های مدیریت دارایی ثابت، با میزان سودآوری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین نسبت جاری و گردش مالی کل دارایی و میزان سودآوری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نسبت جاری با میزان سودآوری بنگاه اقتصادی رابطه منفی و معناداری دارد. ویژگی های مدیریت مالی و شیوه های مدیریت مالی به عنوان متغیرهای پیش بین در پیش بینی میزان سودآوری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی نقش دارند. لذا مالکان، مدیران و حسابدارن بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی باید از این عوامل در جهت افزایش میزان سودآوری و بهره وری و بهبود عملکرد بنگاه خود استفاده کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
719 -727
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992630 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.