فهرست مطالب

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - سال نهم شماره 2 (پیاپی 34، بهار 1398)
 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 34، بهار 1398)
 • جلد دوم
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 26
|
 • سید مرتضی ابطحی*، محمد درویش صفحات 381-391

  روند شتابناک بیابان‌زایی در طول قرن بیستم، به ویژه سال‌های پس از جنگ جهانی دوم سبب شد تا مجامع جهانی و تخصصی مرتبط بکوشند با اعمال مدیریتی صحیح و علمی، این روند را مهار کنند. ارایه الگو یا مدلی برای ارزیابی بیابان زایی و ترسیم نقشه حساسیت سرزمین به فرآیندهای کاهنده کارایی سرزمین توسط فایو-یونپ در این راستا بود. یکی از فرایندهای مطرح، ارزیابی زوال پوشش گیاهی از منظر وضعیت کنونی و استعداد طبیعی است که با توجه به شرایط منطقه مورد مطالعه، بضاعت اطلاعاتی موجود و جلسات متعدد با حضور کارشناسان بخش تحقیقات مرتع و بیابان موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع اصلاح گردید. زوال پوشش گیاهی از منظر وضع موجود، از طریق اندازه گیری درصد پوشش گیاهان دایمی، کیفیت مرتع و میزان تولید علوفه و از منظر استعداد طبیعی به کمک نقشه رژیم‌های حرارتی و رطوبتی خاک و نیز اطلاعاتی که از نقشه قابلیت اراضی بدست می‌آید، در محیط الویس محاسبه شد. نتایج بررسی نشان داد که حدود 74 درصد محدوده مورد مطالعه (زیر حوضه کاشان از آبخیز کلان دریاچه نمک قم) به لحاظ وضعیت کنونی در کلاس تخریب بسیار شدید و 84 درصد مساحت از منظر استعداد طبیعی در کلاس تخریب شدید و بسیار شدید قرار می‌گیرد. شناسه‌ای که آشکارا زنگ خطر را در شمال خاوری استان اصفهان به صدا درآورده و ضرورت بازنگری در چیدمان توسعه را یادآوری می‌کند.

  کلیدواژگان: یابان زایی، کاشان، وضعیت کنونی، استعداد طبیعی، پوشش گیاهی، سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • میرنجف موسوی، محمد اسکندری ثانی، فاطمه سادات کهکی*، عظیمه مفاخری صفحات 393-408
  هدف از این مطالعه، تحلیل فضایی اثرات کارخانه سیمان لار بخش رودآب شهرستان سبزوار با رویکرد تاب آوری مورد بررسی قرار گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شد. ابتدا اثراتی که احداث کارخانه در بخش ایجاد کرده مورد شناسایی قرار گرفت و سپس اثرات در قالب رویکرد تاب آوری در چهار بعد قرار داده شد و پرسشنامه ای طراحی شد. و پایایی پرسشنامه با استفاده از دیدگاه و نظرات کارشناسان و متخصصان مورد بررسی قرار گرفت و روایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 0.94 محاسبه شد. جامعه آماری بخش رودآب شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی و حجم نمونه با محاسبه فرمول کوکران 365 برآورد شد. شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده بود. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از میانگین و در بخش آمار استنباطی از رگرسیون خطی چند متغیره در محیط نرم افزار SPSS و همچنین مدل استاندارد شده مدلسازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار Lisrel استفاده شده است. با تحلیل پرسشنامه ها و محاسبات لازم میزان تاب آوری اثرات کارخانه سیمان لار در بخش در ابعاد و شاخص های مختلف مورد سنجش قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل شده از میانگین اثرات کارخانه در ابعاد مختلف با میانگین کلی 3.07 در تاب آوری بخش تاثیر داشته است، نتایج حاصل از مدل استاندارد شده معادلات ساختاری نشان داد بعد اجتماعی دارای بیشترین تاب آوری در بخش و سپس، بعد اقتصادی، بعد کالبدی و در نهایت بعد کالبدی به ترتیب در تاب آوری بخش تاثیر داشته اند. نتایج حاصل از رگرسیون خطی نشان داد اثرات مورد بررسی 98 درصد تاب آوری بخش را تبیین می کند.
  کلیدواژگان: توسعه منطقه ای، تاب آوری، کارخانه سیمان لار، بخش رودآب شهرستان سبزوار
 • محمدرضا زندمقدم*، سجاد بازدار، سعید کامیابی صفحات 409-420
  شهرها کانون هایی هستند که انسان ها را به همراه نیازها و احتیاجات مختلفشان در خود پذیرفته اند و عالی ترین نیازهای بشر در آن تبلور عینی یافته است. برآورد ریسک و ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای از یک شهر از موضوعات مهم و اساسی محسوب می شود. به عبارت دیگر، ریسک ترکیبی از خطر و آسیب پذیری است و از آنجا که آسیب پذیری ممکن است صورت های گوناگونی همچون آسیب پذیری جانی، عملکردی، اجتماعی، مالی و یا ترکیبی از این موارد را به خود بگیرد، تخمین برآرود ریسک نیاز به رهیافتی جامع نگر دارد. و لازم است تا در آن از روش، معیار و تخصص های گوناگونی استفاده گردد. در نتیجه پژوهش حاضر با رویکرد "توسعه ای - کاربردی" و از نظر روش تحقیق ترکیبی از روش های "توصیفی، اسنادی و تحلیلی و میدانی" می باشد. بدین شرح که با استفاده از متغیرهای مربوطه در دو شاخص "اجتماعی و کالبدی" که از طریق سازمان های مربوطه "شهرداری های استان، استانداری استان، مرکز آمار ایران و مطالعات کتابخانه ای" متغیرهای لازم جمع آوری و بررسی می گردد. در مرحله بعد جهت تجزیه و تحلیل یافته ها با رویکرد فضایی از جمله روش های "VIKOR و TOPSIS" استفاده گردیده است؛ همچنین جهت تکمیل اطلاعات و خروجی های مناسب بررسی ها از نرم افزارهای "ArcGIS، GRAFER8، VISIO، SPSS،MINITAB" و دیگر برنامه های لازم استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داده است تفاوت زیادی بین شاخص و شهرستان ها از منظر آسیب پذیری وجود دارد. چراکه وزن شاخص ها دارای تفاوت زیادی بوده که میزان آن از (0) درصد تا (1) درصد متغیر بوده است. همچنین از نظر مکانی میزان TOPSIS بدست آمده میانگین آن برابر (0.372) درصد بوده است لذا میزان آسیب پذیری ناشی از زلزله علاوه بر اهمیت دوچندان آن در مدیریت بحران ضرورت بررسی آن در شاخص های مختلف از ضروریات برنا مه ریزی شهری می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، آسیب پذیری، زلزله، آمار فضایی، ایلام
 • عباس براهیمی قلعه‏ قاضی* صفحات 421-433
  این پژوهش با هدف مطالعه تاثیرات بومی‏گرایی در تاثیرات فرهنگی دانشگاه برای برنامه‏ریزی‏های توسعه اجتماعی در جزیره قشم انجام شده است. نظریه پارسنز در کنار تاکیدات جیکوبز و چپ‏من بر مدت اقامت در یک مکان که به تراکم هویت و سرمایه اجتماعی می‏انجامد، چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل می‏داد. از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‏ها استفاده شد و نمونه‏گیری که بر اساس فرمول کوکران، 348 نفر برآورد شده بود تا جایی پیش رفت که پاسخ‏های معتبر در محاسبه رابطه متغیرها، کمتر از این میزان نباشد تا اعتبار تحقیق تامین گردد. نتایج نشان داد که میانگین تاثیرات فرهنگی دانشگاه در توسعه جزیره قشم در بازه‏ی 4 تا 16 برابر با 10/9 بود که در حد زیادی ارزابی می‏شود. بین توسعه جزیره قشم و بومی یا غیربومی بودن در سطح اطمینان 99 درصد رابطه‏ی معناداری دیده شد، در حالی که رابطه مدت اقامت در قشم با متغیر وابسته که تاثیر ابعاد فرهنگی دانشگاه در توسعه‏ی جزیره قشم می‏باشد، رابطه معناداری نداشت. بنابراین بومی بودن نسبت به مدت اقامت می‏تواند یک ظرفیت بالقوه مثبت در توسعه و برنامه‏ریزی‏های منطقه‏ای تلقی گردد. تحلیل عاملی، گویه‏های پرسشنامه را در چهار عامل سرمایه‏گذاری اقتصادی، نیروی انسانی، مدیریت نهادی و نظارت اجرایی در اثرگذاری در برنامه‏های توسعه‏ای شناسایی کرد.
  کلیدواژگان: بومی‏ گرایی، توسعه، تاثیر فرهنگی، جزیره قشم
 • نصرت برزگر، حیدر لطفی*، داود حسن آبادی، محمد تقی رضویان صفحات 433-455
  ایران کشوری چند قومیتی است و برحسب دو عنصر شاخص مذهب و زبان بین اقوام ایرانی تمایز وجود دارد و آن ها را به چند دسته تقسیم می کند. در این که موضوع اقوام و مسئله قومیت یکی از مهم ترین مباحث و مسائل مطرح در ایران معاصر است تردیدی نیست. در این راستا مهم ترین نکته در سیاست گذاری و مدیریت قومی، ایجاد توازن و سازش میان تعلقات ملی و قومی است. مشارکت مردم در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، یکی از مباحث مهم جامعه شناسی و علم سیاست است؛ نظام های سیاسی بر پایه ی اعتماد عمومی و اراده ی مردم استوار می گردند و استمرار و اقتدار آن ها وابسته به مشارکت و دخالت مردم است. با توجه به این مقدمه سوال اصلی مقاله حاضر این است که مشارکت سیاسی و اقتصادی اقوام ایرانی در مدیریت کشور چه اثر و نقشی در امنیت و توسعه همه جانبه و همگرایی اقوام دارد؟ فرضیه ای را که برای پاسخگویی به این سوال اصلی در صدد آزمونان هستیم این است که به نظر می رسد که در تاریخ ایران هر زمان دولت مرکزی به اقوام و گروه های قومی توجه کرده ساختار سیاسی ما شاهد مشارکت و همیاری و همسویی آن ها با خواست های حاصل از سیاست گذاری های مرکز بوده ایم. تحقیق حاضر به صورت توصیفی -پیمایشی انجام می شود. بدین صورت که ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات پژوهشی و نیز سایر منابع علمی به گرداوری و تحلیل مشارکت سیاسی و اقتصادی و ادبیات قومیت پرداخته شود و در ادامه با استفاده از روش دلفی به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که تشویق اقوام ایرانی به حذف ناسیونالیسم افراطی قومی و نهادسازی سازمانی، بستری برای مشارکت نظام مند در متن نظام سیاسی فراهم می سازند و از طرف دیگر چنانچه احساس هویت متفاوت در کنار احساس محرومیت های سیاسی-اجتماعی قرار گیرد می تواند موجد عوارض امنیتی در کشور باشد. همچنین سبکی وزنه مدیریت سیاسی به نسبت وزنه جمعیتی و احساس محرومیت های اقتصادی و اجتماعی نسبت به مرکز در ایران می توانند احساس هویت متفاوت در قومیت ها را تشدید نمایند.
  کلیدواژگان: مشارکت، اقوام ایرانی، امنیت، همگرایی اقوام، قوم ترکمن
 • فرزاد بریاجی، حسین حاتمی نژاد*، ناصر اقبالی صفحات 457-473
  کیفیت زندگی از موضوعاتی است که امروزه در مطالعات شهری، از منظر علوم مختلف از جمله جغرافیای شهری، شهرسازی، علوم اجتماعی، روانشناسی، اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی و... مورد توجه محققان واقع شده است. بر این اساس در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برنامه ریزان در تلاش برای نمایش سطوح کیفیت زندگی در سطوح مختلف جغرافیایی هستند تا از این طریق بتوان راهکارهای بهینه ای را برای بهبود کیفیت زندگی نواحی عقب مانده بیابند. در این پژوهش به بررسی و تحلیل کیفیت زندگی شهری و تفاوت های فضایی آن در مناطق 1 و 19 کلان شهر تهران پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر مبتنی بر تحقیق موضوعی است و به صورت توصیفی - تحلیلی انجام می گیرد و از نظر هدف کاربری است. روش گردآوری اطلاعات شامل اسنادی (کتابخانه ای) و پیمایشی (میدانی) است که در مجموع از روش های آمیخته کمی و کیفی استفاده شده است. برای جامعه آماری و بر اساس فرمول کوکران و با توجه به ضریب خطای 5% برای مناطق 1 و 19 تعداد 322 پرسشنامه تعیین شده است پرسشنامه های تدوین شده در بین ساکنان دو منطقه توزیع گردیده است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS و نرم افزار GIS استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بین دو منطقه 1 و 19 تهران تفاوت های فضایی ناشی از تفاوت های اقتصادی و اجتماعی موجود در بین دو منطقه است و همین امر سبب تفاوت هایی در کیفیت زندگی ساکنان دو منطقه شده است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، نابرابری های فضایی، SPSS، GIS، تهران
 • مهدی پزشکی، مجید ولی شریعت پناهی* صفحات 475-501
  توسعه پایدار به کارگیری فناوری های منطبق با محیط زیست و بدون آلودگی از مهم ترین روش ها است. بازسازی و توسعه بافت های تاریخی به جامعه محلی کمک می کند تا نگاهی مثبت به توسعه اقتصادی خودشان داشته باشند. بافت های قدیمی به عنوان بخش های مهمی از شهر نشان دهنده ی هویت شهرند. بافت های کهن و مجموعه های تاریخی در یک شهر بر پایه ارتباط و پیوندی منطقی خلق شده اند که این از خصوصیات معماری سنتی ایران است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از بررسی و تحلیل مدیریت شهری بافت های تاریخی شهرهای ایران به ویژه بافت تاریخی شهر شیراز با توجه به شرایط فرهنگی و محیطی آن ها در راستای توسعه پایدار. بافت تاریخی شهرها و به ویژه شهر شیراز از اهمیت فراوانی برخوردار است به نحوی که می توان گفت هویت شیراز ویلاهای اطراف شیراز نیست بلکه بافت قدیم و تاریخی آن است؛ بنابراین مدیریت شهری و توسعه پایدار بافت تاریخی شهر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با توجه به این مقدمه سوالی که در این مقاله مطرح می شود این است که با توجه به شرایط فرهنگی و محیطی بافت های تاریخی شهرها ایران و به ویژه شهر شیراز مدیریت شهری بافت های تاریخی شهرها بایستی چگونه انجام شود که توسعه پایدار همساز با فرهنگ و شرایط محیطی را به وجود آورد؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که با توجه به ویژگی های بافت تاریخی ازجمله وجود فضاها و عناصر دارای ارزش در کنار و تقابل با فضاها و عناصر فاقد ارزش که افت کیفیت بافت ، افزایش فرسودگی و ناکارآمدی را بر بافت تحمیل کرده اند، وضعیت ناپایداری را در ابعاد گوناگون در بافت های مذکور باعث شده اند. ازاین رو چنانچه مدیریت بافت تاریخی با استفاده بهینه از ارکان خود بتواند در جهت ساماندهی فضاها و عناصر داخل بافت اقدام کند و ویژگی های دارای ارزش را برجسته نماید، به فرآیند پایداری محله ای و اهداف شهر پایدار کمک می کند. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای و نیز استفاده از مقالات علمی- پژوهشی است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری و استفاده از جداول و نمودارها و نیز نقشه ها است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری و استفاده از جداول و نمودارها و نیز نقشه ها است.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، توسعه پایدار، بافت های تاریخی، بافت تاریخی شیراز
 • سید هادی مصطفوی، محمدحسین پوریانی*، علیرضا محسنی تبریزی، حسین اژدری زاده صفحات 503-519

  از ایران همواره با عنوان جامعه ای با گوناگونی و شکاف های اجتماعی بسیار با ساختار موزاییک گونه یاد شده است. در طول یک دهه گذشته، چهار شکاف اجتماعی نسلی، جنسیتی، قومی و مذهبی دارای اهمیت زیادی در ایران بوده اند. یکی از اقوامی که موضوع مناسبی برای مطالعه در چارچوب شکاف های قومی و مذهبی است قوم ترکمن است. اکثر ترکمن های ایران در استان گلستان، یعنی شهرهای گنبد، بندر ترکمن و مراوه تپه ساکن اند. ترکمن ها مسلمان اهل سنت و حنفی مذهب اند. موضوعی که در این مورد بسیار حائز اهمیت است و دغدغه این مقاله نیز به شمار می رود تاثیر شکاف های قومی و مذهبی بر مشارکت سیاسی در استان گلستان است. با توجه به این مقدمه هدف این مقاله تبیین و تحلیل تاثیر شکاف های قومیت و مذهب بر مشارکت سیاسی در استان گلستان است. سوال اصلی مقاله این است که قومیت و مذهب به عنوان دو شکاف مهم و برجسته در کل ایران و به ویژه استان گلستان چه تاثیری بر سطح مشارکت سیاسی در این استان و نیز جهت گیری های آن به سمت جناح ها و احزاب سیاسی و نیز شعارهای انتخاباتی دارد؟ مقاله حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. روش کتابخانه ای، عمدتا به منظور مطالعه ادبیات موضوع و بررسی سابقه تحقیق و آشنایی با تجربیات صورت گرفته و شناخت مشارکت سیاسی و نیز شکاف های اجتماعی در داخل و خارج از ایران مورد استفاده قرار گرفت. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه و به روش خوشه گیری چند مرحله ای جمع آوری شده اند. برای برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده می کنیم. حجم نمونه برابر با 150 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که پایایی آن 88/0 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که میان قوت هویت قومی و مذهبی جامعه مورد مطالعه، تعاملات آنان با سایر اقوام و مذاهب، احساس نابرابری اجتماعی کم تر یا بیشتر و نیز احساس مشروعیت نظام سیاسی قوی تر یا ضعیف تر و سطح و نوع مشارکت سیاسی در جامعه مورد مطالعه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: شکاف های اجتماعی، مشارکت سیاسی، استان گلستان، قومیت، مذهب
 • حمیدرضا پیران، زهرا سادات سعیده زرآبادی*، یوسف علی زیاری، حمید ماجدی صفحات 521-538
  هدف این مقاله تبیین شاخص های حمل و نقل پایدار شهری با بهره گیری از معادلات ساختاری است. مدل مفهومی تحقیق عوامل موثر در بهره مندی از یک سیستم حمل و نقل مناسب و انتخاب یک شیوه از میان سایر شیوه های حمل و نقل، مدت زمان سیر یا سرعت، هزینه سفر، انجام به موقع سفر، ایمنی بسیار بالا، رفاه و امنیت بالاتر مسافران و جاذبه برای آن ها و اقتصادی بودن یک شیوه حمل و نقل برای سفرهای دسته جمعی را نشان می دهد. ابعاد پایداری حمل و نقل شهری و شاخص های آن برگرفته از تحلیل محتوای متون شامل محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی است. روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش از نوع توصیفی و تبیینی و تحلیلی است. داده های آن با استفاده از پرسشنامه گردآوری می شود. جامعه آماری در دو سطح است؛ در سطح اول شماری از خبرگان و متخصصان و صاحب نظران حوزه حمل و نقل شهری و در سطح دوم شامل تمامی شهروندان تهرانی که از شبکه های حمل و نقل شهری (ایستگاه های مترو خطوط یک و دو ریلی شهری) استفاده می کنند. نحوه نمونه گیری در بین شهروندان به صورت تصادفی ساده و نمونه گیری در بین کارشناسان و مدیران به صورت تعمدی است. با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل و spss به تجزیه و تحلیل داده های آماری پرداخته شد. یافته ها نشان دادند که فرضیه های پژوهش تائید شدند. جهت اطمینان از کفایت داده های تحقیق برای انجام تحلیل عاملی، لازم است از صحت مدل های اندازه گیری متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل شود. این تحلیل توسط مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل انجام شده است. نتایج مقاله نشان دهنده این است که موثرترین شاخص های کالبدی در حمل و نقل پایدار شهری از دید شهروندان مولفه کیفیت زندگی بیشترین سهم را در تغییرات شاخص کالبدی دارد و متغیر دسترسی به مناطق پرتراکم کمترین سهم را دارد. مقدار معنی داری شاخص ساختار و توسعه شهری 56/0 است.
  کلیدواژگان: شاخص کالبدی، ابعاد پایداری، معادلات ساختاری، توسعه پایدار، برنامه ریزی شبکه های حمل و نقل شهری
 • حسن حسینی امینی، سهراب امیریان، ساسان بداقلو، بهناز امین نیری*، یعقوب پیوسته گر صفحات 539-555
  در طول تاریخ شهرها مکانی برای تامین امنیت انسان در برابر مخاطرات انسانی و طبیعی بوده اند. اما تغییرات گسترده شهرها در طی چند دهه اخیر و تمرکز سرسام آور جمعیت در مراکز شهری، شهرها را به محیطی مخاطره آمیز تبدیل کرده است. از این رو، بحث تامین امنیت شهروندان و دفاع از همه امکانات و تسهیلات شهری به شیوه هوشمند و برنامه ریزی شده، راه را برای مفهوم پدافند غیر عامل شهری باز کرده است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ساختار شهر بوشهر جهت برنامه ریزی پدافند غیر عامل می باشد. روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارائه راهبردهای ایمنی - امنیتی غیر عامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر بوشهر انجام شده است؛ توصیفی - تحلیلی است. فلذا، شهر بوشهر که به دلیل دارا بودن مرزهای آبی مشترک با کشورهای همسایه، یکی از شهرهای استراتژیک کشور است، مورد مطالعه موردی قرار گرفت و پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT، راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت برای این شهر ارائه شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرایط کنونی شهر بوشهر فاقد یک برنامه جامع دفاعی جهت تامین امنیت شهر و شهروندان در شرایط بحرانی و بروز حملات احتمالی از سوی دشمن می باشد و می بایست برنامه ریزان، مدیران شهری و طراحان شهری نسبت به برنامه ریزی پدافند غیر عامل چاره اندیشی داشته باشند چراکه این شهر بنا به موقعیت استراتژیکی اش دارای مراکز حساس، حیاتی و مهم متعددی است که هریک دارای وزن و اهمیت استراتژیک و نیز عمق نفوذ و تاثیرگذاری متفاوتی به منظور تحقق برنامه ریزی پدافند غیرعامل می باشند.
  کلیدواژگان: ساختار شهری، پدافند غیر عامل، SWOT، بوشهر
 • علی ناییج حقیقی، پرویز سعیدی*، حسین دیده خانی، رافیک نظریان صفحات 557-578
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر راهبردهای تامین مالی شرکت های نوپای مبتنی بر فن آوری های نوین بر موقعیت ژئواکونومیکی ایران است. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده کلیه مدیران و کارشناسان مالی شرکت های نوپای مبتنی بر فنآوری های نوین بوده که تعداد 384 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه آماری تعیین گردید. روش پژوهش هم از نوع توصیفی- کاربردی و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نیز شامل تحلیل مسیر، تحلیل همبستگی است. به طور کلی، یافته های این پژوهش نشان می دهد که عامل های مربوط به نقش دولت و هوش تجاری بر موقعیت ژئواکونومیکی ایران تاثیرگذار است؛ اما عامل های خلاقیت و نوآوری و سرمایه اجتماعی، تاثیر معناداری بر آن ندارند. همچنین نتایج ضریب همبستگی متغیرهای مدل مقدار (30/63)، درصد را نشان می دهد. این نتایج، بیانگر درجه اهمیت هرکدام از عوامل تاثیرگذار در تعیین راهبرد تامین مالی شرکت های نوپای ایران را نشان می دهد. به طوری که می تواند راهنمای عمل نسبتا مناسبی برای شرکت های نوپای مبتنی بر فنآوری های نوین در خصوص برآورده نمودن نیازهای مالی آن ها باشد.
  کلیدواژگان: شرکت های نوپای مبتنی بر فن آوری های نوین، استراتژی های تامین مالی، سرمایه گذاری مخاطره پذیر
 • بهروز دریکوند، کیومرث یزدان پناه*، محمد اخباری صفحات 579-597
  منطقه غرب آسیا از لحاظ تاریخی محل تلاقی تمدن ویژگی ها و فرهنگ بوده و از ویژگی های منحصر به فرد تاریخی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار است. از آنجایی که این منطقه دارای اهمیت سوق الجیشی است، صلح، امنیت و ثبات آن پیش شرط دستیابی به صلح، امنیت و ثبات جهانی محسوب می شود. این منطقه در چند سال گذشته کانون اصلی بحران های جهانی و محل اصلی رقابت قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای بوده است. غرب آسیا از مهم ترین مناطق ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی جهان است، با تبدیل شدن این منطقه به جولانگاه گروه های تروریستی نوظهور و سپس حرکت به سوی ساختار پسا داعش عرصه ای پیچیده و پر بحران را در برابر تمامی قدرت های منطقه ای و جهانی قرار داده است. ائتلاف های ضد داعش ابزاری برای موازنه ژئوپلیتیک و تغییرات در جغرافیای سیاسی و ساختار ژئوپلیتیکی منطقه به ویژه در عراق بوده است. برآیند تغییرات ژئوپلیتیک جریان سلفی تکفیری برآوردهای ج.ا.ا را در منطقه مشخص تر و دقیق تر می کند و فرصتی است برای بازسازی شناختی خود از روندها و آینده تحولات در برهه زمانی 2003 تا 20017. رقابت های ژئوپلیتیک منطقه و جنگ داخلی عراق با گروه تروریستی داعش منجر به شکست حاکمیت داعش در منطقه شده است. با شکست داعش تحلیل فضای ژئوپلیتیکی پسا داعش بسیار سخت خواهد بود، با شروع پسا داعش رقابت و چالش میان جبهه مقاومت به رهبری ایران با جبهه غربی، عربی و عبری به رهبری آمریکا در منطقه، تنش ها و قطب بندی هایی را در فضای پسا داعش شکل داده که می تواند این رقابت های ژئوپلیتیکی حرکتی به سوی حذف کامل داعش و پوست اندازی منطقه از محور ژئوپلیتیک وابسته به سمت محور ژئوپلیتیک غیر وابسته (مقاومت) باشد. فضای منطقه در پسا داعش با ساختار خاص سیاسی، امنیتی بین کشورها حاضر در مبارز با داعش و کشورها جبهه مقاومت منجر به کنترل تهدیدات گردیده است. امنیت ژئوپلیتیکی و فضای ژئوپلیتیکی در این فضا تنش های و قطب بندی هایی را شکل داده است. با توجه به اشتراکات ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژی میان کشورهای این منطقه بخصوص عراق با همسایگان، تبیین سناریوهای احتمالی تحولات عراق و ارزیابی تاثیرات فضاهای جغرافیایی در پسا داعش در منطقه غرب آسیا موضوع اصلی این تحقیق هست.
  کلیدواژگان: فضاهای جغرافیایی، امنیت منطقه ای، ژئوپلیتیکی، غرب آسیا، پساداعش، عراق
 • رحیم اسدی، هادی رزقی شیرسوار* صفحات 599-614
  هدف اصلی این پژوهش "ارائه مدل توسعه شرکت های دانش بنیان در جهت توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)" می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. با توجه به سوالات پژوهش و در جهت پاسخ به انها از طریق نرم افزار Amos و معادلات ساختاری اقدام به اجرای آزمون های آماری شده است. در مجموع در این پژوهش بر اساس جدول مورگان تعداد 323 نفر از مدیران شرکتهای دانش بنیان مورد اشاره از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار بکار رفته در این پژوهش پرسشنامه 30 گویه ای عملکردی دانش بنیان ها به همراه پرسشنامه 9 گویه ای توسعه پایدار شهری استفاده شده است. روایی ابزار پژوهش بصورت صوری از طریق بررسی و ارزیبای 10 نفر از خبرگان دانشگاهی به تایید رسیده است و پایاییان از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکردی دانش بنیان 0.864 و پرسشنامه توسعه پایدار شهری 0.889 محاسبه گردید. نتایج حاصل از اجرای پژوهش نشان داد: بالاترین ضریب مسیر مولفه های دانش بنیان مربوط به مولفه های عوامل قانونی و جایگاه دوم مربوط به مولفه زیرساخت فناوری و جایگاه سوم مربوط به مولفه منابع انسانی و جایگاه چهارم مربوط به مولفه نظام ملی نوآوری و جایگاه پنجم مربوط به مولفه عوامل اقتصادی می باشد. و جایگاه نخست ضریب مسیر مولفه های سه گانه توسعه پایدار شهری مربوط به مولفه محیط زیست می باشد. لازم به توضیح است ضریب مسیر اثر شرکت های دانش بنیان بر توسعه پایدار شهری 0.89 می باشد.
  کلیدواژگان: دانش بنیان، توسعه پایدار، توسعه شهری، محیط زیست، تهران
 • سعید زینتی، پیروز مجتهدزاده*، حیدر لطفی صفحات 615-640
  تحریم های ایران را از نظر تحریم کنندگان می توان به چهار دسته کلی تقسیم بندی کرد: تحریم های چندجانبه همچون تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های اتحادیه اروپا، تحریم های یک جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم های کنگره آمریکا. در این وضعیت بایستی به دنبال راهکارهای علم و در دسترس برای غلبه بر مشکلات ناشی از این چالش بود. هدف اصلی این رساله عبارت است از بررسی نقش آمایش سرزمینی مناطق غربی کشور در ارتقاء پتانسیل های عمق ژئوپلیتیک ایران در مقابله با تحریم های همه جانبه غرب. سوال اصلی رساله این است مناطق غربی کشور در ارتقاء پتانسیل های عمق ژئوپلیتیک ایران در مقابله با تحریم های همه جانبه غرب چه نقشی می توانند ایفا نمایند؟ فرضیه ای را که برای پاسخگویی به سوال فوق در صدد آزمون آن هستیم این است که به نظر می رسد آمایش سرزمینی مناطق غربی می تواند موجب پویایی توان داخلی برای مقابله با تحریم ها شود. در این مقاله از روش تحلیل سوآت برای تحلیل و بررسی پتانسیل های عمق ژئوپلیتیک ایران در مقابله با تحریم های همه جانبه غرب استفاده می شود. برای سنجش وزن سنجه ها از روش AHP استفاده شده است. جامعه آماری این رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و حجم نمونه نیز 50 نفر تعیین شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که پایدارترین آرایشی که به سه مولفه مهم جمعیت، سرمایه، منابع طبیعی و محیطی یک منطقه یا سرزمین ختم می شود اجرای برنامه آمایش سرزمین در غرب کشور است. تنظیم رابطه بین انسان فضا و فعالیت های انسان در فضا به منظور بهره برداری منطقی از جمع امکانات در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع بر اساس ارزش های اعتقادی سوابق فرهنگی یا ابزار علم و تجربه در طول زمان است که جزئی از جغرافیا محسوب می شود. به عبارتی دیگر آمایش سرزمینی توسعه، سازمان دهی هم آهنگ و دارای نظم و نظام فضای حیاتی کشور در حوزه ی سیاست های کلی توسعه ی درازمدت همه سونگر اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و کالبدی در چارچوب منطقه بندی و تقسیم های کشوری و ضروریات امنیت اجتماعی و اقتصادی قرار دارد. لذا آمایش سرزمینی توسعه دارای دو بعد توسعه ای و امنیتی است .
  کلیدواژگان: عمق ژئوپلیتیک، تحریم، آمایش، غرب ایران
 • محمدصادق علیایی، سمیه عزیزی* صفحات 641-653
  توسعه روستایی فرایندی چندبعدی است که موضوع آن بهبود ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیب پذیر اجتماع روستایی است. یکی از سیاست های مهم در جهت توسعه روستایی، تاکید بر محصولات استراتژیک متناسب با مناطق مختلف است. کاربردهای متعدد زعفران و مصارف متنوع غذایی آن و از همه مهم تر نقش عمده ای که در زندگی کشاورزان شهرستان تهران دارد، توجه ویژه به مسائل تولید زعفران و نقش آن در توسعه روستایی را روشن می سازد. هدف این مقاله بررسی اثرات کشت زعفران بر وضعیت اجتماعی بهره برداران زعفران در روستاهای دهستان سیاهرود می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی - تحلیلی است. ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل کشاورزان بهره بردار زعفران در دهستان سیاهرود شهرستان تهران می باشد (145N=). با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss23 از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت کشت زعفران بر مولفه های اجتماعی (رضایت مندی، دامنه روابط و تعاملات اجتماعی، حمایت و پشتیبانی توسط ارگان ها و سازمان های مرتبط، مشارکت، حس تعلق مکانی)، در بین بهره برداران بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، کشت و تولید محصول زعفران در کنار ایجاد و افزایش حس رضایت مندی بهره برداران از کشت زعفران با میانگین (34/4) توانسته است، باعث افزایش مشارکت اجتماعی (19/4)، افزایش حمایت و پشتیبانی توسط ارگان ها و سازمان های مربوطه (75/3)، افزایش دامنه روابط و تعاملات اجتماعی (70/3)، شود. بهره برداران و خانوارهای بهره بردار روستایی ماندن در روستای محل زندگی خود را به مهاجرت ترجیح می دهند و در نتیجه حس تعلق به مکان نیز با میانگین (92/3)، در بین آنان افزایش داشته است.
  کلیدواژگان: زعفران، توسعه، اثرات اجتماعی، بهره برداران، دهستان سیاهرود (شهرستان تهران)
 • سید خلیل سیدعلی پور، حمیدرضا نظری خاکشور* صفحات 655-668
  در دهه های اخیر رویکرد توسعه پایدار به یکی از بحث های مورد توجه اندیشمندان حوزه شهری تبدیل شده است. مفهوم پایداری از سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تشکیل شده است و هر کدام به تنهایی نمی توانند اهداف توسعه پایدار را برآورده کنند. امنیت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در ذیل توسعه پایدار اجتماعی مورد بحث پژوهشگران حوزه امنیت شهری قرار دارد. مناطق آزاد تجاری به عنوان محرک توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها به اجرا درآمدند. اما در این بین باید به اثرات اجتماعی آن ها نیز بر مناطق تحت تاثیر اشاره کرد. منطقه آزاد انزلی محدود های است که در جهت توسعه اقتصادی استان گیلان و در سال 1384 احداث شد. هدف از انجام این پژوهش بررسی امنیت اجتماعی منطقه انزلی پس از احداث منطقه آزاد و عوامل موثر بر آن است. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و پیمایشی بوده و با استفاده از اسناد کتابخانه ای و ابزار پرسشنامه مورد عمل قرار گرفته است. طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن (1395)، جمعیت مورد مطالعه 118564 بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 383 پرسشنامه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی بین شهروندان شهر انزلی توزیع شده است. سپس توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های ویلکاکسون تک نمونه ای، آزمون مقایسه میانگین و آزمون فرید من اطلاعات پرسشنامه ها تحلیل و بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که به ترتیب عوامل اعتیاد، قاچاق و فقر بر امنیت اجتماعی منطقه اثرگذار هستند.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، امنیت، امنیت اجتماعی، منطقه آزاد
 • علی لنگرنشین، عباس ارغان*، زینب کرکه آبادی صفحات 669-693
  تاب آوری شهری موضوعی کلان است که مولفه های مختلفی در چارچوب آن گنجانده می شود که یکی از این مولفه ها شاخص کالبدی- محیطی است. شاخص کالبدی محیطی ناب آوری شهری بیشتر زیرساخت های حیاتی شهر را در بر می گیرد. از طرفی در میان شاخص های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و... تاب آوری این شاخص از اهمیت بیشتری در مواجه با بحران ها برخوردار است. هدف این مقاله سنجش شاخص کالبدی- محیطی تاب آوری در بافت های شهری تهران با تاکید بر محلات تجریش، جنت آباد شمالی و فردوسی است. سوال اصلی مقاله این است که وضعیت محلات مورد مطالعه در این مقاله ازنظر شاخص های کالبدی- محیطی اثرگذار در تاب آوری بافت های شهری چگونه است؟ روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی- تحلیلی است که دران سعی خواهد شد با استفاده از واقعیات موجود در کتاب ها و مطالعات صورت گرفته و مشاهدات میدانی به تحلیل و تبیین موضوع مورد بررسی پژوهش پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می دهد که اولا شهر تهران از لحاظ تاب آوری با بحران مواجهه است و دغدغه بسیاری از مدیران کلان و خرد شهر تهران کم کردن از شدت و درجه این وضعیت بحرانی تاب آوری این شهر است و ثانیا این که از بعد کالبدی محیطی وضعیت تاب آوری شهر تهران به مراتب بغرنج تر می نماید. زیرساخت های آسیب پذیر، شامل خانه های کم دوام که مخصوصا به یک حادثه فاجعه بار حساس هستند. نتایج این مقاله گویای این واقعیت است که شهر تهران و محلات مورد بررسی از لحاظ متغیرهای کالبدی مهم مانند مقدار شریان های اصلی برای تخلیه های پیش از حادثه و تامین مواد حیاتی پس از سوانح و همچنین سیستم های فیزیکی نظیر تعداد خطوط لوله، جاده ها و زیرساخت های حیاتی و بحرانی، شبکه حمل ونقل، کاربری زمین، نوع مسکن (ویلایی- آپارتمانی)، جنس مصالح، مقاومت بنا، کیفیت و قدمت بنا، مالکیت، نوع ساخت و ساز، ارتفاع ساختمان ها، فضای باز ساختمان محل سکونت، فضای سبز، تراکم محیط ساخته شده، نوع مسکن، پتانسیل دسترسی/تخلیه، ویژگی های جغرافیایی (خصوصیات ژئوتکنیک، شیب)، شدت و تکرار مخاطرات، شناسایی مکان های امن، شناسایی گسل ها، دور شدن از مناطق آسیب پذیر، نزدیک بودن به نواحی تاب آوری بسیار ضعیفی دارد.
  کلیدواژگان: شاخص کالبدی- محیطی، تاب آوری، بافت های شهری تهران، کلان شهرها
 • سیاوش مرادی پور، عزتاللهعزتی* صفحات 695-717
  به عقیده اندیشمندان معتقد به جبر جغرافیایی اهمیت ژئوپلیتیکی مناطق در گرو یک سلسله عوامل ثابت و متغیر است که همه آن ها از جبر جغرافیایی آن منطقه ریشه می گیرند. استان لرستان در غرب ایران از جمله مناطقی است که از ظرفیت های بالقوه فراوانی جهت ایفای نقش ژئواستراتژیکی برخوردار است. هدف این پژوهش تحلیل و بررسی ظرفیت های ژئوپلیتیکی این منطقه است. سوال اصلی مقاله این است که منطقه غرب ایران به ویژه استان لرستان از نظر مولفه های ثابت و متغیر جغرافیایی دارای چه جایگاهی است؟ این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت، توصیفی - تحلیلی است. جهت تحلیل و بررسی موضوع مورد مطالعه مقاله از تلفیقی از روش های پیمایشی و توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سوآت و برای سنجش وزن سنجه ها نیز از روش AHP استفاده شده است. جامعه آماری این رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و حجم نمونه نیز 50 نفر تعیین شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که منطقه غرب ایران و استان لرستان به دلیل برخورداری از عوامل ثابت و متغیر جغرافیایی گسترده و استراتژیک یکی از مناطقی است که می توان از آن ها به عنوان مناطق دارای وزن و اهمیت ژئوپلیتیکی یاد کرد. در واقع مهم ترین نتیجه مقاله حاضر این است که وزن مولفه های ثابت جغرافیایی در استان لرستان بالاتر از میانگین استاندارد است اما از نظر مولفه های متغیر منطقه به دلیل ضعف مدیریت و برنامه ریزی نتوانسته است به طور متوازن و موازی با عوامل متغیر انعکاس دهنده جایگاه ژئوپلیتیک غرب ایران با محوریت لرستان باشد.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، لرستان، غرب ایران، موازنه، ژئوپلیتیک متوازن
 • علی مرسل، باقر مرسل*، علی فهیمی نژاد صفحات 719-727
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شیوه های مدیریت مالی و سودآوری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی است. روش تحقیق از تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران یا مالکان و یا کارشناسان تمام بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط فعال در حوزه گردشگری ورزشی در سطح استان خراسان شمالی است. روش نمونه گیری به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. محقق با مراجعه حضوری به این بنگاه ها اقدام به جمع آوری پرسش نامه نمود. نهایتا تعداد 219 پرسش نامه جمع آوری گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه های مدیریت مالی، ویژگی های مالی و سودآوری استفاده شد. آلفای کرونباخ برای پرسش نامه مدیریت مالی 89/0، ویژ گی های مالی 83/0، سودآوری 87/0 بدست آمد. از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار 22SPSS استفاده شد. یافته ها نشان داد بین شیوه های مدیریت مالی، بجز شیوه های مدیریت دارایی ثابت، با میزان سودآوری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین نسبت جاری و گردش مالی کل دارایی و میزان سودآوری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نسبت جاری با میزان سودآوری بنگاه اقتصادی رابطه منفی و معناداری دارد. ویژگی های مدیریت مالی و شیوه های مدیریت مالی به عنوان متغیرهای پیش بین در پیش بینی میزان سودآوری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی نقش دارند. لذا مالکان، مدیران و حسابدارن بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی باید از این عوامل در جهت افزایش میزان سودآوری و بهره وری و بهبود عملکرد بنگاه خود استفاده کنند.
  کلیدواژگان: مدیریت مالی، سودآوری، بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط، گردشگری ورزشی
 • سید امیرحسین مسرور، فرهاد حمزه*، محمدرضا حافظ نیا صفحات 729-746
  مکان ها و فضاهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی دارای ویژگی های و ارزش های خاصی هستند و منابع و مزیت ها نیز در سطح جهان به طور متعادل پخش نمی باشند. به عبارتی الگوی پخش عرضه مزیت ها و نیز تقاضای مزیت های جغرافیایی نامتعادل است. ازاین رو مکان ها و فضاهای جغرافیایی و به دنبال آن گروه های انسانی ساکن در آن ها، ملت ها و حکومت ها به یکدیگر نیازمند و وابسته می شوند. وابستگی ژئوپلیتیکی منعکس کننده این واقعیت است. توسعه حوزه نفوذ فرهنگی و بهره برداری مطلوب از تمامی مولفه های جغرافیایی برای ایجاد همگرایی با سایر کشورها، صرفا از طریق انجام تحقیقات علمی و شناسایی دقیق عناصر جغرافیایی ممکن است در این راستا و به منظور انجام مطالعه موردی حوزه ژئوکالچر ایران و جمهوری آذربایجان که به دلیل تنوع مولفه های جغرافیایی از ویژگی و اهمیت خاصی برخوردار است برای مطالعه انتخاب شد و به عنوان الگویی قابل تعمیم به سایر مناطق مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی به بیان اینکه مولفه های جغرافیای انسانی و طبیعی بر روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان تاثیرگذار بوده اند مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که وجود فرهنگ یکی از مولفه های جغرافیایی است که به سرعت بار و معنای سیاسی یافته و بازیگران سیاسی از آن به عنوان ابزار اعمال قدرت و فشار بر رقبای خود استفاده می نمایند به خوبی گویای این حقیقت است که مولفه های جغرافیایی هرگاه بار سیاسی پیدا نمایند واکنش های مثبت و منفی مختلفی را در پی خواهند داشت که منجر به ایجاد همگرایی و یا واگرایی در نواحی جغرافیایی شده و زمینه مناسبی برای اعمال قدرت قلمرو جغرافیایی فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: مولفه های جغرافیایی، ژئوکالچر، همگرایی، واگرایی، ایران، آذربایجان
 • محمد سهرابی، علی اصغر رضوانی*، آزیتا رجبی صفحات 747-766
  امروزه مشکلاتی مانند مناسب و به روز نبودن قانون شهرداری برای اداره ی کلان شهرها و شهرهای کشور، مشخص نبودن تعریف و تفکیک وظایف ملی از محلی و تناقضات و عدم هماهنگی موجود در آن، عدم شفافیت و تعیین تکلیف وظایف، حدود اختیارات و مسئولیت ها بین ارکان اداره ی امور ملی و محلی، بزرگ شدن دولت و کم توجهی به رفع مسائل و مشکلات مدیریتی شهرها، افزایش مسائل اجتماعی و عدم شفافیت مسئولیت وظایف مربوطه، سطح پایین مشارکت مردم در اداره ی امور شهرها و محله ها موجب شده تا انگیزه های قوی در تمامی بخش های جامعه به منظور رسیدن به راه حلی عملی و موثر به وجود آید. هدف اصلی این مقاله دستیابی به استراتژی همسویی منافع سازمان های دولتی و غیردولتی در جهت تحقق مدیریت یکپارچه شهری است. سوال اصلی مقاله این است که موانع اثرگذار در عدم تحقق مدیریت یکپارچه کلان شهر تهران چیست؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به سوال اصلی در صدد آزمون آن هستیم این است که به نظر می رسد موانع اثرگذار در عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهر تهران متغیرهای ساختاری و متغیرهای مدیریتی درون سازمان های دولتی و بین سازمان های دولتی و غیردولتی است. یافته های مقاله نشان می دهد که بین متغیرهای مدیریتی اثرگذار در عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری تهران و نهادهای دولتی و غیردولتی، رابطه معناداری وجود دارد. تهران به عنوان مرکزیت سیاسی، اقتصادی ایران، از موقعیت خاص و منحصر به فردی برخوردار است، استقرار 15 میلیون نفر جمعیت، فعالیت وزارتخانه ها و نهادهای سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حساس و اثرگذار، مهاجرپذیری از کل استان های کشور، ترافیک، آلودگی هوا، دغدغه های زیست محیطی، تراکم ساختمان ها، ابنیه و املاک مسکونی، تجاری، حجم فزاینده خودروها، شبکه عظیم آب رسانی، گاز، برق، تلفن، راهداری تنها بخشی از پیچیدگی ها، ظرفیت ها و چالش های پیش روی این منطقه به شمار می رود. این تحقیق از لحاظ ماهیت و روش به صورت توصیفی- تحلیلی است و با توجه به این که شیوه به کار رفته در انجام این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به منظور کشف روابط بین متغیرها و پدیده ها و همچنین گره گشایی از مسائل و تنگناهای موجود در کلان شهر تهران تدوین شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. جهت ارزیابی شرایط درون سیستمی و برون سیستمی از مدل ترکیبی (SOWT-AHP) بهره گرفته می شود.
  کلیدواژگان: ساختارهای نهادی، مدیریت یکپارچه شهری، تهران
 • محمد رسولی*، حسین ذبیحی، سیدعلی نوری صفحات 767-792
  امروزه تقریبا در همه کشورهای درحال توسعه جهان، مسئله سکونتگاه های غیررسمی، ذهن مدیران ملی و شهری را مشغول خود ساخته است و کشورهای مختلف با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بافت های ناکارامد دست به گریبان هستند. با گذشت سالهای طولانی، این مشکل نه تنها کاهش نیافته بلکه رشد سریع و چمگیری را تجربه می کند. در ایران نیز در طول چند دهه اخیر، این مسئله، یکی از دغدغه های جدی مدیران، لااقل در نظر و نوشتارها بوده است. اما آنچه اهمیت فراوانی دارد، نگاه درست به این سکونتگاه ها و ورود به حل مسئله از دریچه مناسب است. از این رو لازم است بر خلاف روش های مبتنی بر کالبد و ناکارامد گذشته، نسبت به ارتقای کیفی این سکونتگاه ها مبادرت شود. پژوهش حاضر بخشی از نتایج رساله دکتری رشته شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با عنوان «تبیین سیاست ها و روش های ارتقای کیفی سکونتگاه های غیررسمی با تاکید بر بازآفرینی شهری؛ مورد پژوهش سنندج» است و به دنبال پاسخ برای این پرسش است که ابعاد و شاخص های مشترک در ارتقا کیفی سکونتگاه های غیررسمی و بازآفرینی شهری پایدار در ایران کدام است؟ پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکنیک دلفی انجام شد و در سه نوبت از تعداد 50 نفر از متخصصان، صاحبنظران و پژوهشگران حوزه ساماندهی و بازآفرینی بافت های ناکارامد، حاشیه ای و فرسوه شهری نظرخواهی شد. نتایج شامل ابعاد کالبدی، زیست محیطی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی و شاخص های مهم هریک از ابعاد مذکور است.
  کلیدواژگان: بازآفرینی پایدار سکونتگاه های غیررسمی ارتقا کیفیابعاد و شاخص ها
 • رضا لحمیان، غلام غلامی* صفحات 793-806
  آنچه در زمان وقوع حوادث اتفاق می افتد، علاوه بر خسارات جانی و مالی، خسارات اجتماعی فراوانی است که به دنبال دارد. با توجه به اهمیت بسیار بالای مقوله مسکن و سرپناه برای بشر، پیش بینی و اجرای مکان هایی برای اسکان موقت آسیب دیدگان از حوادث به ویژه زلزله، امری اجتناب ناپذیر و اساسی است. مکان یابی جهت اسکان موقت، قبل از وقوع سانحه و در مرحله ی برنامه ریزی می تواند کمک شایانی باشد تا مدیران پس از وقوع سانحه، برنامه عملیاتی مدون داشته باشند. تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از منابع کتابخانه ای و مشاهدات میدانی و نظرات افراد خبره در خصوص مکان یابی اسکان موقت در شهر ساری است. این تحقیق با استفاده از مدل دلفی اقدام به شناسایی شاخص های اصلی انتخاب مکان اسکان نموده و سپس با کمک مدل تصمیم گیری چند معیاره AHP در محیط نرم افزار Arc GIS اقدام به تعیین وزن و تلفیق آنها جهت تعیین مکان های مناسب برای اسکان موقت نمود. بر اساس نتایج حاصله در محدوده مورد نظر 2786 هکتار از منطقه به عنوان منطقه بسیار مناسب، 2846 هکتار بعنوان منطقه مناسب و 18098 هکتار بعنوان منطقه نا مناسب انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: اسکان موقت، سوانح طبیعی، شهر ساری، مدل های تصمیم گیری چند معیاره، GIS
 • مصطفی طالشی*، جعفر ملکی صفحات 807-819
  نواحی جغرافیایی پیرامون فضاهای شهری به لحاظ تغییرات کاربری اراضی، بعنوان یکی از نواحی پرشتاب در تحولات کاربری اراضی بشمار می رود. این موضوع البته در روند توسعه شهری و فضای پیرامونی در شهرهای کوچک و متوسط به لحاظ منطقه ایی دارای اهمیتی دوچندان است. زیرا این تغییرات باعث بستر سازی پدیدهای ادغام، خزش و در مواردی نیز حاشینه نشینی را باعث می شود. از این رو الگوسازی فرایند پایش در فضای شهری و پیرامون بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور شناخت تحولات مکانی - فضایی نظام کاربری اراضی در شهر سقز و پیرامون آن تحولات با ارزیابی پنج دوره تصاویر ماهواره ای لندست از سال 1356 تا 1392 (1977 تا 2013) و با کنترل و پیمایش میدانی اطلاعات جمع آوری شده مورد پایش قرار گرفته است. در روش شناسی این پژوهش ضروری پس از عملیات تصحیح هندسی، یکسان سازی، بارزسازی تصاویر، استخراج شاخص پوشش گیاهی، تحلیل مولفه های اصلی و طبقه بندی به روش های مختلف انجام ودر نهایت بهترین روش جهت طبقه بندی تصاویر (طبقه بندی هدایت شده به روش حداکثر احتمال) انتخاب و بر روی داده ها اعمال شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از تفاوت تغییرات کاربری اراضی در پیرامون شهر سقز در دوره های مختلف زمانی است که شدیدترین مقدار تغییرات در مقایسه تصاویر سالهای 1379(2000) و 1392(2013) قابل مشاهده است. در این دوره سکونتگاه های روستایی صالح آباد و قوخ به لحاظ توسعه کالبدی در شهر سقز ادغام شده اند. از سوی دیگر بیشترین افزایش سطح مربوط به اراضی ساخته شده با تغییر از 18 به 25 درصد و بیشترین کاهش نیز مربوط به مراتع با کاهش از 43 به 30 درصد می باشد. شایان توجه است اراضی با کاربری کشاورزی و پوشش گیاهی نیز در کل دوره مورد پایش دارای نوسان بوده اما در کل کاهش قابل توجهی را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: پایش، تحولات کاربری اراضی، طبقه بندی تصاویر، شهر سقز
 • علی عبدالله نژاد، حیدر لطفی*، مجید کریم پور، علی اصغر اسماعیل پور روشن صفحات 821-848

  ایران جزء کشورهایی است که از اقوام گوناگونی در ترکیب جمعیتی خود بر خوردار است. تعدد و تنوع قومی در ایران به گونه‌ای است که می‌توان جامعه پلی اتنیک یا کثیر الاقوام را بر آن اطلاق نمود و منجر به بحران‌های هر چند محدود نیز شد. هم‌زمان با پیروزی انقلاب اسلامی زنجیره‌ای از مناقشات قومی نیز رخ نموده است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تبیین و تحلیل نقش شکاف‌های قومی در بحران‌های ژیوپلیتیکی ایران در بعد از انقلاب. سوال اصلی مقاله این است که شکاف‌های قومی در بحران‌های ژیوپلیتیکی ایران در بعد از انقلاب به ویژه در مرزهای غربی دارای چه فرصت ها و تهدیدات و نیز قوت ها و ضعف‌هایی بوده است؟ فرضیه ای را که برای پاسخگویی به سوال اصلی پژوهش در صدد بررسی آن هستیم این است که به نظر می‌رسد شکاف‌های قومی چون دارای بستر جغرافیایی هستند در صورت تقویت از سوی عوامل داخلی و خارجی به بحران ژیوپلیتیک تبدیل خواهند شد. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی – تحلیلی است. بر این اساس جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به پایگاه‌های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش‌برداری و بانک‌های اطلاعاتی است. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که شکاف‌های قومی جدای از بحران جدایی‌طلبی و استقلال می‌تواند بحران‌های ژیوپلیتیک دیگری از جمله بحران توسعه، بحران انزوای جغرافیایی و بحران مشارکت را به وجود آورد.

  کلیدواژگان: شکاف های قومی، بحران های ژئوپلیتیکی، مناطق مرزی
 • حسن صفوی پناه، حیدر لطفی*، داود حسن آبادی صفحات 849-878

  امروز بحث قومیت یکی از موضوعات مهم در ساختارها، مباحث و چالش های سیاسی و امنیتی است. ایران در شمار کشورهای دارای تنوع فراوان قومی است و سرزمین ایران نه تنها در تاریخ گذشته خود بلکه هم اکنون نیز دارای ساختار چند قومی و ترکیبی از گروه‌های متنوع قومی است. علیرغم تلاش‌های دولت‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای برطرف کرد ن شکاف‌های مرکز – پیرامون و برطرف کردن محرومیت‌های مختلف هنوز برخی از این شکاف‌ها و محرومیت‌ها مشهود است. لذا هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی تحولات مفهومی ادبیات قومیت در گفتمان مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران. سوال اصلی مقاله این است که ادبیات قومیت در گفتمان مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارای چه تحولات مفهومی بوده است؟ فرضیه‌ای را که در این مقاله به دنبال تحلیل و بررسی آن هستیم این است که در گفتمان مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران قومیت از محتوای نژادی و جغرافیایی تا حدودی فاصله گرفته و ارزش‌های دیگری معیار مدیریت کلان و خرد مسئله قومیت قرار گرفته است. روش این مقاله توصیفی – تحلیلی است که در ان با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. نتایج مقاله نشان می‌دهد که در ادبیات سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی قومیت‌گرایی نژادی و جغرافیایی جای خود را به امت گرایی اسلامی – ایرانی داده است و مطالبات قومی نیز در صورتی که در این چارچوب باشد در گفتمان مدیریت چاره‌جویی می‌شود و در غیر این صورت نوعی سهم خواهی تلقی خواهد شد.

  کلیدواژگان: قومیت، ایران، ژئوپلیتیک قومی، مدیریت سیاسی
|
 • Seyed Morteza Abtah *, Mohammad Darvish Pages 381-391

  Fao-Unep for control of desertification in world, suggested Provisional methodology for assessment and mapping of desertification and recommended to countries with this problem for edit and investigation. Thus, this method studied in Kashan basin that located North West of central Iran basin. In this research, five desertification processes studied: Degradation of plant cover, water erosion, wind erosion, soil salinity creation and reduce of sub ground water level. This processes investigated in two aspects: Status and inherent risk desertification. In status aspect of plant cover calculated plant cover, range quality and quantity. In inherent risk aspect calculated temperature and moisture regime and lands capacity. Maps of aspects divided four degrees: slight, medium, sever and very sever. The result show that the most area of basin is belongs to very sever class of desertification.

  Keywords: Desertification, Kashan, Now status, Inherent Risk, plant cover, geographic information system (GIS)
 • Mirzajaf Mousavi, Mohammad Eskandari Sani, Fatemeh Saadat Kahaki *, Azimeh Mafakheri Pages 393-408
  The program of this study was to investigate the spatial analysis of the effect of Lar Cement Factory in the Roudab section of Sabzevar city, with a resilient approach. The type of applied research and its method is descriptive-analytical. To collect the required information in the theoretical part of the library method, fieldwork and questionnaire tools were used to collect the required data. At first, the effects of the construction of the factory in the department were identified and then the effects of the resilience approach were placed in four dimensions and a questionnaire was designed. The reliability of the questionnaire was evaluated using the views and opinions of the experts and experts and the validity of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha (0.94). The statistical population of the Roudab section of Sabzevar City in Khorasan Razavi province and the sample size were estimated by calculating the Cochran formula 365. The method of random sampling was simple. In this research, for analyzing the data in the descriptive statistics section of the mean and in the inferential statistics, multivariate linear regression was used in SPSS software as well as standardized modeling of structural equations in Lisrel software environment. The level of resilience of Lar Cement Factory in the sector of different dimensions and indicators was measured by analyzing the questionnaires and required calculating. According to the results, the average of the effects of the factory in various dimensions with a mean total of 3.07 affects the sector's resiliency. The results of the standardized structural equation modelling test showed that the established factory had the most impacts on the social dimension of resilience, the economic dimension of resilience, physical and, eventually, physical dimensions of resilience respectively. The results of linear regression show that the investigated effects explains 98% of the sector's resiliency.
  Keywords: regional development, Resilient, Lar Cement Factory, Sabzevar city
 • Mohamadreza Zand Moghadam *, Sajad Bazdar, Saeed Kamyabi Pages 409-420
  Abstract Cities are the focal points that have accepted human beings, along with their different needs, and the highest human needs have been crystallized in it, objectively. Risk estimation and evaluation of seismic vulnerability from a city, consider important issues. In other words, risk is a combination of risk and vulnerability, and since vulnerability may take various forms such as life, functional, social, financial vulnerability or a combination of these, Risk estimation requires a comprehensive approach. And it is necessary to use a variety of methods, criteria and specialties in it. Consequently, the present study is based on the "developmental-applied" approach and, in terms of the research methodology, it is a combination of "descriptive, documentary, analytical, and field" methods. Thus, the necessary variables are collected and reviewed the relevant organizations, "Provincial Municipalities, Provincial Governorate, Statistics Center of Iran and Library Studies," by using the relevant variables in the two "social and physical indices". In the next step, the "VIKOR" and "TOPSIS" methods have been used with the spatial approach for analyzing the findings. Also, the software "ArcGIS, GRAFER8, VISIO, SPSS, MINITAB" and other necessary applications have been used to complete the information and appropriate outputs. The results of the research show that there is a large difference between the index and the cities from the vulnerable point of view. Because, the weight of the index is very different, which varied from (0) percent to (1) percent. Also, in terms of location, the TOPSIS value was 0.372 percent. Therefore, the magnitude of the vulnerability caused by the earthquake, in addition to its importance in crisis management, the need to examine it in different index is the necessities of urban planning.
  Keywords: Crisis Management, vulnerability, Earthquake, Spatial Statistics, Ilam
 • Abbas Brahimi Ghaleh Ghazi * Pages 421-433
  This research has been conducted with the aim of studying the effects of native culture on the cultural impact of the university on social development planning in Qeshm Island. Parsens' theory, along with Jacobs and my left emphasis on the length of stay in a place that leads to the accumulation of identity and social capital, formed the theoretical framework for this research. A survey method and a questionnaire tool were used to collect data. The sampling, based on the Cochran formula, was estimated to be 348, so that valid responses to calculate the relationship between the variables were not less than the validity of the research To be supplied. The results showed that the average cultural impact of the university on the development of Qeshm Island in the range of 4 to 16 was 9/9, which is largely evaluated. There was a significant relationship between development of Qeshm Island and indigenous or non-homogeneous at 99% confidence level, while the relationship between the length of stay in Qeshm with the dependent variable that the impact of cultural dimensions of the university on the development of Qeshm Island was not significant. Therefore, native residence time can be considered as a potential positive development potential in regional development and planning. Factor analysis identified the questionnaires in four factors of economic investment, human resources, institutional management, and executive supervision in influencing development programs.
  Keywords: Native Culture, Development, Cultural Impact, Qeshm Island
 • Nosrat Barzegar, Heidar Lotfi *, Davoud Hassan Abadi, Mohammad Taghi Rezavian Pages 433-455

  Iran is a multi-ethnic country there is a distinction between two indices of religion and language among the Iranian tribes and they divide them into several categories. There is no doubt that the issue of ethnicity and ethnicity is one of the most important issues and issues in contemporary Iran.  In this regard, the most important point in policymaking and ethnic management is the creation of a balance and compromise between national and ethnic affiliations. Participation of people in political, economic and social affairs is one of the major issues of sociology and political science; Political systems are based on public trust and the will of the people, and their continuity and authority depend on the participation and interference of the people.  According to this introduction, the main question of the present article is that what is the political and economic participation of the Iranian people in the management of the country in the security and development of the people and their convergence? The hypothesis we are trying to answer for this question is that seems that in the history of Iran, whenever the central government is concerned with ethnic groups and ethnic groups, our political structure has witnessed their participation and their alignment with the demands of the center's policies.  The present study is descriptive-survey. In the first instance, using library resources and research papers as well as other scientific sources, it is necessary to collect and analyze political and economic participation and ethnic literature. The Delphi method is then used to test the hypothesis of the research.  The findings of the paper show that encouraging Iranian ethnic groups to eliminate ethnic extreme nationalism and institutional organization provide a framework for systematic participation in the context of the political system and on the other hand, if the feeling of identity is different along with the sense of political-social deprivation can lead to security problems in the country. Also, the style of political management weight in terms of population size and feelings of economic and social deprivation towards the center in Iran can exacerbate the feeling of different identity in the ethnic groups.
  Keywords: Participation, Iranian ethnic groups, Security, ethnic convergence, Turkmen folk
 • Farzad Baryaji, Hossein Hataminezhad *, Nasser Eghbali Pages 457-473
  Abstract The quality of life is one of the issues that have been studied in urban studies, including urban geography, urban, social sciences, psychology, economics, management, political science and… researchers. On this basis, in many developed countries planners are trying to display quality levels of life at different geographical levels to find optimal solutions for improving the quality of life in rural areas. This study examines the quality of urban life and its spatial differences in areas 1 and 19 Tehran. The present research method is based on thematic research and is descriptive - analytical and is considered in terms of applied purpose. The data collection method consists of documents (library) and survey (field) used in combination with qualitative and qualitative methods. According to the Cochran formula and according to the error coefficient of 5% for regions 1 and 19, 322 questionnaires were determined, formulated questionnaires were distributed among residents of two regions, and SPSSand GISsoftware were used to analyze the extracted data. The results show that between the two regions 1 and 19Tehran, spatial differences arise from the economic and social differences that exist between the two regions, and that makes a difference in the quality of life of the inhabitants of the two regions.
  Keywords: quality of life, Spatial Inequalities, GIS, SPSS, Tehran
 • Mehdi Pezeshki, Majid Vali Shariat Panahi * Pages 475-501
  Sustainable development of the use of environment-friendly and non-polluting technologies is one of the most important methods. Reconstruction and development of historical textiles will help the local community to have a positive look at their own economic development. Old textures represent the city as an important part of the city. Old textures and historical collections in a city are based on a logical connection and linkage, which is one of the characteristics of traditional Iranian architecture. The main objective of this paper is to analyze and analyze the urban texture of the historical textures of Iranian cities, especially the historical context of Shiraz, considering their cultural and environmental conditions for sustainable development. The historical texture of cities and especially the city of Shiraz is very important in such a way that it can be said that the identity of Shiraz is not the villas around Shiraz, but its ancient and historical context; therefore, urban management and sustainable development of the historical context of the city is of great importance. According to this introduction, the question posed in this article is that considering the cultural and environmental conditions of the historical contexts of cities in Iran, and in particular in Shiraz, urban management, the historical context of cities should be how to achieve sustainable development consistent with culture and conditions Creating an environment The results of this paper show that due to the historical context, including the presence of spaces and elements of value alongside and contrasting with the spatial and non-valuable elements that have caused the loss of texture quality, increased burnout and inefficiency on the texture, the instability situation In various dimensions in the tissues. Therefore, if the management of historical texture with the optimal use of its components can act to organize the interior and texture elements and highlight the valuable features, it helps the process of sustainable city and the goals of sustainable cities. The method of this research is descriptive-analytic. The data collection method is also a library and the use of scientific-research papers. The data collection tool is a snapshot and uses tables and charts as well as maps. The data collection tool is a snapshot and uses tables and charts as well as maps.
  Keywords: urban management, sustainable development, Historical texture, historical context of Shiraz
 • Seyyed Hadi Mostafavi, Mohammad Hossein Pouryani *, Alireza Mohseni Tabrizi, Hussein Ajdaryzadeh Pages 503-519

  Iran has always been referred to as a community with a wide variety of social cleavages, with a mosaic structure. Over the past decade, four generational, gender, ethnic, and religious social cleavages have been of great importance in Iran. One of the relatives who is a good subject for studying within the framework of ethnic and religious cleavages is the Turkmen people. Most Turkmens of Iran live in Golestan province, namely the cities of Gonbad, Bandar Turkmen and Marahteph. Turkmens are Sunni and Hanafi Muslims. The topic that is very important in this regard and the concern of this treatise is the effect of ethnic and religious cleavages on political participation in Golestan province. According to this introduction, the purpose of this essay is to explain and analyze the impact of ethnic and religious cleavages on political participation in Golestan province. The main question of the thesis is that what affects ethnicity and religion as two important cleavages in the whole of Iran, and in particular the Golestan province, on the level of political participation in the province as well as its orientations towards political parties and parties, as well as electoral slogans has it? The present research is a descriptive-survey method of correlational type in terms of type of target. The library method was mainly used to study the literature of the subject and to study the history of research and to learn about the experiences and understand the political participation as well as social gaps inside and outside Iran. Data were collected through a questionnaire and multi-stage cluster sampling. We use the Morgan table to estimate sample size. The sample size was 150 people. The data collection tool was a questionnaire with a reliability of 0.88. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. The results of this thesis indicate that among the strengths of the ethnic and religious identity of the community studied, their interactions with other ethnic groups and religions, the feeling of less or more social inequality, and the sense of legitimacy of a stronger or weaker political system, and the level and type of political participation in there is a positive and significant relationship between the studied population.

  Keywords: social cleavages, political participation, Golestan province, ethnicity, Religion
 • Hamid Reza Piran, Zahra Sadat Saeedeh Zarabadi *, Yusufali Ziari, Hamid Majedi Pages 521-538
  The purpose of this paper is to explain the sustainable urban transport indicators using structural equations. Conceptual model of research The factors affecting the use of a suitable transportation system and the choice of a method among other modes of transportation, duration or speed, travel costs, timely travel, high safety, welfare and higher security of passengers And the attraction for them and the economic nature of a transport mode for mass journeys. The dimensions of sustainability of urban transport and its indicators are derived from the analysis of content content of the texts, including environmental, economic, social and physical. The purpose of this study was to explain the physical indicators of sustainable development and its role in planning urban transport networks. The method used in this research was descriptive, explanatory and analytical. Data were collected using a questionnaire. The statistical population was in two levels. At the first level, a number of experts and experts in the field of urban transport that included managers and experts of departments and organizations related to transportation and traffic in the municipality and city of Tehran, and secondly, all the citizens of Tehran who are from networks Urban transport (subway stations, one-line and two-rails) used. The method of sampling among citizens in a simple random sampling and sampling among experts and managers was deliberately used. The Cochran formula was used to determine the sample size. 147 questionnaires were distributed among officials and experts and 400 questionnaires. The statistical data were analyzed using LaserL and SPSS software. The findings showed that the research hypotheses were confirmed. The most effective physical indicators in sustainable urban transportFrom the perspective of citizens, the quality of life component has the largest share in the changes in the physical index, and the variable in access to the densely populated regions has the lowest share. The significance of the index of urban structure and development is 0.56. Since this value is not outside the range (96/1, 96/1), this index does not measure the hidden variable. The use of modern technologies and technology has the largest share in the changes in the planning of transportation networks, and the security variable in the use of transport system has the least contribution. In the view of the authorities, the price component of land has the largest share in the changes in the physical index and the variable access to the densely populated areas has the lowest share. The significance of urban structure and development is 0.95, which is within the range (1.96, 1.96, and 1.9), so it is not meaningful. Urban culture and discipline component and fulfillment of labor force obligations and efficiency have the largest share in planning changes in transportation networks and the security variable in using transport system has the lowest share.
  Keywords: Physical Index, Structural Equations, Sustainability Dimensions, sustainable development, Urban Transport Network Planning
 • Hassan Huseini Amini, Sohrab Amiriyan, Sasan Bodaghlo, Behnaz Amin Nayeri *, Yaghoub Peyvastegar Pages 539-555
  Historically, cities have been a place to protect human beings against human and natural hazards. However, the widespread changes in cities over the last few decades and staggering concentration of urban centers have made cities as perilous places. Hence, the issue of securing citizens and defending all facilities ina smart and planned way has opened the route for the concept of non- operating urban defense. The purpose of this study is to evaluate the structure of Bushehr city for non operational defense planning. The methodology of this research is descriptive – analytical, with a strategic approach aimed at providing non- factor security strategies appropriate to the geographic, economic, social and culural structures of Bushehr, due to its shared water borders with neighboring countries, this city is one of the most strategic cities of country which has been chosen as the case study of this research. After reviewing and analyzing the existing situation, SWOT model has been used,then operational strategies for creating and maintaining safety and security in this city was provided. The results of the research indicate that the current conditions in Bushehr lack a comprehensive defense plan to secure the city and citizens in critical situations and possible attacks by the enemy, and planners, urban managers and urban designers should plan defense plans. The non-operating factor is because the city has its critical and important centers of strategic significance and strategic depth as well as depth of influence and influence in order to realize the planning of passive defense, according to its strategic location.
  Keywords: Structure of city, Civil Defense, SWOT, Bushehr City, operational strategies
 • Ali Naeej Haghighi, Parviz Saeedi *, Hussein Dideh Khani, Rafik Nazarian Pages 557-578
  The main purpose of the present research is to investigate the effect of innovative financing technologies based on modern technologies on the geoeconomic situation in Iran.The statistical population of the study consisted of all managers and financial experts of novice technology companies based on modern technology.384 individuals were selected according to the Krejcie and Morgan tables. The research method is descriptive-practical and data analysis tools including path analysis, correlation analysis.In general, the findings of this study show thatThe factors related to the role of government and business intelligence have an impact on the geo-economic status of Iran, but the factors of creativity, innovation and social capital do not have a significant effect on it.Also, the results of the correlation coefficient of the model variables (63.30), percent, are shown.These results indicate the importance of each of the factors influencing the financing of the financing of Iranian start-ups.So that it can be a relatively good guideline for innovative start-ups based on modern technology to meet their financial needs.
  Keywords: Innovative companies based on modern technologies, financing strategies, risky investments
 • Behrooz Derikvand, Kiumars Yazdan Panah *, Mohammad Akhbari Pages 579-597
  The West Asia region is historically a place where civilization is a feature and culture. It has unique historical, cultural and social features. Since this region is of great importance to the Souq Al-Jashidi, Peace, security and stability are prerequisites for achieving peace, security and global stability. This area has been the main focus of the global crisis over the past few years and the main place of competition has been regional and trans-national powers. West Asia is one of the most geopolitical and geostrategic regions of the world. By turning this region into a hive of emerging terrorist groups, and then move to its post-ISS structure in a complicated arena and he has put on the forefront of all regional and global powers. Anti-ISIL Coalitions a tool for geopolitical balance and change In the geopolitical and geopolitical structures of the region, especially in Iraq. The resulting geopolitical changes in the Takfiri Salafi flow are more precise and accurate in the region. And an opportunity to redefine the trends and future developments during the period 2003-2001. Geopolitical contests of the region and the Iraqi civil war with ISIL terrorist group has led to the defeat of ISIL's rule in the region. With the defeat of ISIL, it will be very difficult to analyze the post-ISIS geopolitical space, With the start of ISIS, the rivalry and challenge between the resistance front led by Iran and the Western Front, Arabic and the US-led Hebrew in the region has shaped tensions and polarization in its post-ISIS space, Which could make these geopolitical rivalries a move towards the complete elimination of ISIS The region's geopolitical axis is dependent on the non-dependent geopolitical axis. Isis post-space area with the specific structure of political, security between nations in the struggle against ISIS and countries lead the resistance to threats have been controlled. Geopolitical security and geopolitical space have shaped tensions and polarization in this space. Considering geopolitical and geo-strategic differences among the countries of this region and, in particular, Iraq with allies, explaining the possible scenarios of Iraq's developments and the assessment of the impact of geographical areas on ISIS in the West Asian region is a major issue.
  Keywords: geographic spaces, Regional security, Geopolitics, West Asia, Postgraduate, Iraq
 • Rahim Asadi, Hadi Rezghi Shirsavar * Pages 599-614
  Abstract The main purpose of this research was "to provide the development model of knowledge based companies for sustainable urban development (case study: Tehran City)". This study is descriptive and correlation in terms of data collection method. According to the research questions and in order to respond to them through Amos software and structural equations have been attempted to implement statistical tests. In general, according to Morgan table, the number of 323 managers of knowledge based companies was selected by simple random sampling method. The tool used in this study was a questionnaire of 30 items of knowledge-based performance with a 9 item sustainable urban Development questionnaire. The validity of the instrument was confirmed by the survey and the beautiful 10 academic experts, and its reliability was calculated by calculating Cronbach's alpha for knowledge-based performance questionnaire 0.864 and the 0.889 urban sustainable Development questionnaires. The results of the study showed that the highest path of knowledge-based components of legal factors and the second position of the component of technology infrastructure and third position related to human resources component and the fourth position of the national System of innovation and the fifth position of the component economical factors. And the first place is the coefficient of three components of sustainable urban development related to the environment component. It is necessary to explain the path coefficient of knowledge based companies on sustainable urban development 0.89.
  Keywords: knowledge-based, sustainable development, Urban Development, Environment, Tehran
 • Saeed Zinati, Pirouz Mojtahedzadeh *, Heidar Lotfi Pages 615-640
  Abstract The sanctions against Iran can be divided into four categories: Multilateral sanctions, such as United Nations Security Council sanctions, EU sanctions, unilateral sanctions by various countries such as the United States and US Congressional sanctions. In this situation, it is necessary to seek scientific and accessible solutions to overcome the challenges posed by this challenge. The main purpose of this thesis is to investigate the role of landlocking in the western regions of Iran in promoting the geopolitical depths of Iran in countering the West's comprehensive sanctions. The main question of the thesis is, what role can the western regions of the country play in enhancing the geopolitical depths of Iran in countering the comprehensive sanctions of the West? The assumption we are testing to answer the above question is that it seems that the territorial affairs of the western regions can give rise to internal power dynamics to counter sanctions. In this paper, Swat's analysis method is used to analyze and analyze the potential of Iran's geopolitical depth in countering all-embracing Western sanctions. The AHP method was used to measure the weight of the measurements. The statistical population of this dissertation is M.Sc. and Ph.D. in Political Geography of Islamic Azad University of Garmsar Branch and sample size is 50.  The results of the paper show that the most sustainable cosmetic, which ends in three important components of population, capital, natural resources and environment of a region or land, is the implementation of the land application program in the west of the country. Setting the relationship between human space and human activities in space  in order to exploit logically from a set of facilities in order to improve the material and social status of the community based on religious beliefs, there is a cultural background or an instrument of science and experience over time  that is part of geography. In terms of territorial development, organization of the coordinated and orderly system of the vital space of the country in the field of general policy of long-term development, social, economic, cultural and physical development the regionalization and divisional framework of the state and the requirements of social security and economic. Therefore, the territorial development of development has two dimensions of development and security.
  Keywords: Geopolitical depth, Sanctions, Spatial planning, West of Iran
 • Mohammad Sadeqh Oliaei, Somayeh Azizi * Pages 641-653
  Rural development is a multidimensional process, aimed at improving the quality of life of poor and vulnerable rural communities. An important policy for rural development is the emphasis on strategic products tailored to different regions. The numerous applications of saffron and its diversified food consumption and, most importantly, the important role played by farmers in the city of Tehran, highlights the special attention to the issues of saffron production and its role in rural development. The purpose of this paper is to investigate the effects of saffron cultivation on the social status of saffron exploiters in the villages of Siahrood district. The present research is a descriptive-analytical method in terms of its purpose and its application. The tool is a collection of information and data in the form of library and field. The statistical population of the study consisted of saffron exploiters in Siahrood district of Tehran (N=145). Using Cochran's formula, 100 people were selected by simple random sampling as sample size. One-sample t-test was used to analyze the data using Spss23 software. The results of the research indicate that the effect of saffron cultivation on social components (satisfaction, range of social relationships and interactions, support and support by organizations and related organizations, participation, sense of belonging) has been among the beneficiaries. The research findings show that the cultivation and production of saffron products, along with the creation and increase of the satisfaction of exploiters' satisfaction with saffron cultivation with a mean (4.34), has been able to increase social participation (4.19), increased support and support by the relevant organizations and organization (3.75), increase the range of social relationships and interactions (3.70). Users and rural households prefer to stay in the village of their place of residence, and as a result, the sense of belonging to the place has increased with an average of (3.92).
  Keywords: Saffron, Development, Social Effects, Beneficiaries, Siahrood District (Tehran city)
 • Seyed Khalil Seyed Alipour, Hamidreza Nazari Khakshor * Pages 655-668
  In the last decades, Sustainable Development has been on the top priorities of researchers, specially urban researchers. Sustainable development concept consists of three dimensions; Economical, social and environmental that all are related to each other and any of them can’t be effective individually. Social sector like two other sectors, is kind of solution to the urban issues that simultaneously is cause and effect of other factors. Security and specially social security can be defined as subdivision of social sustainable development by the social security researchers. Free zones are known as a driver for economical development and are applied in many countries, according to their existential role, have done well. But here social impacts of these areas should be considered. Anzali free zone is one of those areas which established in 2005 as economical driver in the Guilan province. The aim of this research is to consider social security of Anzali area after establishment of free zone and also affecting factors. The research method is descriptive, analytical, survey and using library documents and questionnaire. According to the last national census(2016)the population of Anzali area has been 118564 persons that by using Cochran formula with a confidence level of 95%, 383 questionnaires were selected and distributed by random sampling among Anzali people. Then analyzed by SPSS and with wilcoxon test, T-Test and Friedman test. Results show that addiction, smuggling and poverty are key factors affecting social security of Anzali area.
  Keywords: Sustainable Development, Security, Social security, Free Zones
 • Ali Lanagarneshin, Abbas Arghan *, Zainab Karkehabadi Pages 669-693

  City resilience is a huge subject that various components are included in the framework that one of these components is the physical-environmental index. The urban eco-urban environmental index is one of the most vital infrastructure of the city. On the other hand, among the indicators of social, economic and cultural resilience this indicator is more important in dealing with crises. The purpose of this paper is to measure the residual physical-environmental index in Tehran's urban texture emphasizing on the neighborhoods of Tajrish neighborhoods, the Northern Janatabad and Ferdowsi. The main question of the article is that the situation of the neighborhoods studied in this article is in terms of the physical-environmental indicators affecting the resilience of urban texture? The method used in this article is descriptive-analytic will try to make use of the facts contained in books and studies and field observations to analyze the subject of the research. The results of this paper show that, firstly, the city of Tehran is facing a crisis in terms of resilience and the concern of many masters of Tehran city reducing the severity and degree of this critical situation is the resilience of the city and secondly, from the physical environment of the resettlement of Tehran Far more complicated. Vulnerable infrastructure, including low-durable homes which are particularly susceptible to a catastrophic incident. The result of this article is the fact that the city of Tehran and the neighborhoods examined in terms of important physical variables, such as the amount of major arteries For pre-accidental evacuation and emergency supplies as well as physical systems such as the number of pipelines, roads and critical and critical infrastructure, transportation network, land use, Type of housing (villa-apartment), material of material, Resistance to building, Quality and date of construction, Ownership, type of construction, height of buildings, open space, building location, Green space, built environment density, type of housing, access / discharge potential, Geographical characteristics (geotechnical characteristics, slope),Severity and repetition of hazards, identifying safe places, identifying faults, Getting away from vulnerable areas, getting close to the areas resilience is very weak.
  Keywords: Physical-Environmental Index, Resilience, Urban Texture of Tehran, Metropolis
 • Siavash Moradipour, Ezatollah Ezzati * Pages 695-717
  Geopolitical significance of geoscientists is based on a set of fixed and changing factors, all of which derive from the geographic algebra of that region. Lorestan province in west of Iran is one of the areas with a lot of potential for playing a geostrategic role. The purpose of this research is to analyze geopolitical capacities of this region. The main question of the article is that what is the status of the western region of Iran, especially the Lorestan province, in terms of fixed components and geographic variables? This article is a descriptive-analytical in terms of its purpose and method and nature. The article uses a combination of survey and descriptive-analytical methods to analyze and study the subject matter of the study. AHP method was used to analyze the data from the SWAT model and to measure the weight of the measurements. The statistical population of this dissertation is M.Sc. and Ph.D. in Political Geography of Islamic Azad University of Garmsar Branch and sample size is 50. The results of this paper show that the West region of Iran and Lorestan province are one of the areas that can be considered as areas with weight and geopolitical importance because of the fact that they have constant and geographically wide and strategic variables. In fact, the most important result of this paper is that the weight of geographic constant components in Lorestan province is higher than the standard mean but in terms of variable components of the region, due to the weakness of management and planning, it has not been able to be balanced in parallel with the variable factors reflecting the position Geopolitics of West Iran is based on Lorestan.
  Keywords: Geopolitics, Lorestan, West of Iran, Balance, Balanced geopolitics
 • Ali Morsal, Bagher Morsal *, Ali Fahiminejad Pages 719-727
  The purpose of this study is to analyze financial management practices and profitability of sport tourism small and medium sized enterprises. The research method is descriptive research of correlation type. The statistical population of the study is managers, owners, or experts of all small and medium sized sports tourism enterprises in North Khorasan Province. The sampling method was considered as a colloquial. The researcher sent a questionnaire by attending these firms. Finally, 219 questionnaires were collected. Financial data, financial characteristics and profitability questionnaire were used to collect data. Cronbach's alpha for financial management questionnaire was 0.89, financial characteristics 0.83, profitability 0.87. Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were used. Data were analyzed by SPSS software. The findings showed that there is a significant relationship between financial management practices, with the exception of fixed asset management practices, with the profitability of small and medium enterprises. There is also a positive and significant relationship between the current ratio and total turnover of assets and the profitability of small and medium sized enterprises. The current ratio has a negative and significant relationship with the profitability of the firm. The features of financial management and financial management practices are predictable variables in predicting the profitability of small and medium sized enterprises. Therefore, owners, managers and accountants of small and medium sized enterprises should use these factors in order to increase profitability and productivity and improve the performance of their firms.
  Keywords: Financial Management, Profitability, Small, Medium Enterprises, Sport tourism
 • Seyyed Amir Hossein Masroor, Farhad Hamzeh *, Mohammad Reza Hafezniah Pages 729-746
  Geopolitical and geographic locations and spaces have special features and values and resources and benefits are not distributed globally. In other words, the distribution pattern of benefits and the unequal geographic advantage. Therefore, geographic locations and spaces and followed by the human groups residing in them, nations and governments they need and depend on each other. Geopolitical dependence reflects this fact. Development of the sphere of cultural influence and optimal utilization of all geographical components to create convergence with other countries, It is only possible through scientific research and the accurate identification of geographical elements in this regard, in order to conduct a case study of geochemistry of Iran and the Republic of Azerbaijan due to the diversity of geographic components, it is of special importance and importance to be selected and was considered as a generalizable model for other areas. Based on this, this article is a descriptive and analytical approach as the human-demographic and human geographic components have influenced the relations between the two countries of the Islamic Republic of Iran and the republic of Azerbaijan. Since the existence of culture is one of the geographical components which has quickly become political and political and political actors use it as a means of exercising power and pressure on their rivals is a good idea to say that Geographical components whenever they find political quantities there will be several positive and negative reactions which leads to convergence or divergence in geographic areas and provides a good basis for enforcing geographic territory.
  Keywords: Geographical components, Geocultural, Convergence, Divergence, Iran, Azerbaijan
 • Mohammad Sohrabi, Ali Asghar Rezvani *, Azita Rajabi Pages 747-766
  Today, problems such as proper and up-to-date municipal law for the management of metropolises and cities of the country, is not clear the definition and separation of national duties from the local and contradictions and the lack of coordination therein,Lack of transparency and assignment of tasks, limits of authority and responsibilities between the bodies of national and local affairs, enlarging the government and paying little attention to addressing urban governance issues, Increasing social issues and lack of transparency of responsibility for related tasks, low level of people's participation in the affairs of cities and neighborhoodsHas created strong motivations in all sectors of society in order to achieve a practical and effective solution. The main objective of this article is to achieve a strategy of aligning the interests of governmental and non-governmental organizations in achieving integrated urban management. The main question of the article is that what are the barriers to the failure to realize the integrated management of Tehran metropolis? The theory we are testing to answer the main question is that it looks likeThe barriers affecting the failure of the integrated management of the city of Tehran is Structural variables and management variables within government agencies and between governmental and non-governmental organizations. The findings of the paper show that there is a meaningful relationship between managerial variables affecting the lack of realization of integrated urban management in Tehran and governmental and nongovernmental institutions. Tehran has a unique and unique position as the political and economic center of Iran, the deployment of 15 million people, the activities of ministries and political, security, cultural, economic and social institutions that are sensitive and influential, immigration from all provinces country, traffic, air pollution, environmental concerns, congestion of buildings, buildings and residential properties, commercial, volumes of cars, huge water supply networks, gas, electricity, telephone, railways are only part of the complexity, capacities and challenges. It is located in the area. This research is descriptive-analytic in terms of its nature and method and considering that the method used in this research was of a practical nature in order to discover the relationships between variables and phenomena, as well as the knot of issues and bottlenecks in the Tehran metropolis, it has been developed.Library and survey studies have been used to collect required information.In order to evaluate the intra systemic and externally conditions, the combined model (SOWT-AHP) is used.
  Keywords: institutional structures, Integrated Urban Management, Tehran
 • Mohammad Rasouli *, Huseein Zabihi, Seyyed Ali Nori Pages 767-792
   Today, in almost all developing countries of the world, the problem of informal settlements has created the minds of national and urban managers, and various countries face economic, social and environmental problems of inefficient textures. Over the years, this problem has not only not diminished, but is also experiencing rapid growth and plowing. In Iran, over the past decades, this issue has been one of the serious concerns of executives, at least in terms of writing and writing. But what matters is a lot, looking right at these settlements and entering the problem solving is appropriate. Consequently, it is necessary to promote the quality of these settlements in contradistinction to past and inadequate methods. This research is part of the results of Ph.D. thesis on urban planning of Islamic Azad University, North Tehran Branch, entitled "Explaining the policies and methods for promoting the informal settlements with emphasis on urban regeneration, a case study of Sanandaj" and following the answer for this The question is what are the common dimensions and indicators in promoting the quality of informal settlements and sustainable urban regeneration in Iran? The research was conducted in a descriptive-analytical manner with Delphi technique. Three times, 50 experts, experts and researchers from the field of organizing and recreating inefficient, marginal and lush urban areas were surveyed. The results include physical, environmental, socio-cultural, economic and managerial dimensions and important indicators of each of these dimensions.
  Keywords: Sustainable Regeneration, Informal Settlements, Indicators
 • Reza Lahmian, Gholam Gholami * Pages 793-806
  What's happening at the time of the incident, in addition to the financial and financial losses, is a lot of social damage that follows. Given the very high importance of housing and shelter for human beings, the prediction and implementation of places for the temporary accommodation of people affected by accidents, especially earthquakes, is unavoidable.   Locations for temporary accommodation before and after the accident and in the planning stage can be of great assistance so that post-incident managers can have an operational plan. The present research is a descriptive-analytical study of library resources and field observations and experts opinions about locating temporary accommodation in Sari. This research, using the Delphi model, attempted to identify the main indexes of location selection and then, using the AHP multi-criteria decision making model in the Arc GIS software, we determined their weight and their integration in order to determine the suitable places for temporary accommodation in Sari. The results showed that 2786 hectares of the area were suitable, 2846 hectares were selected as the suitable area and 18098 hectares were selected as an inappropriate area.
  Keywords: GIS– Multi criteria decision modelsarinatural disasterTemporary housing
 • Mostafa Taleshi *, Jafar Maleki Pages 807-819

  Geographic areas around urban spaces In terms of land use changes is considered as one of the of Rapid changes areas in land use. This issue of course In the process of urban development and surrounding area in small and medium cities it has been more important due to the regional planning because this changes cause infra structure phenomena like Merger, crawl And in some cases makes marginalization. Hence modeling of monitoring Process in urban space and its around, is so important. In this research to recognition of local spatial changes of land use system in Saghez city and its neighborhood by evaluating five Landsat satellite images from 1977 until 2013, controlling and field survey the collected information there were monitored.In conjunction with the research methodology it is necessity to explain that after process of geometric correction, equalization, image enhancement, extraction of vegetation index, Principal components analysis and classification with different method. Finally the best method for image classification (supervised maximum likelihood classification) where selected and conducted on the data. The Results Shows significant differences in land use changes Around Saghez city in different periods of time that the most intense amount of Changes in comparison Images of 2000and 2013are visible.During this period rural settlements of Saleh Abad and Ghavekh In terms of physical development have been merged in Saghez city. On the other hand the most increased levels regarding the construct land by changing from 18 to 25percent and also the largest decline associated with pasturelands a reduction of 43 to 30 percent. It should be noted Agricultural land use and vegetation in the whole period of monitoring has been fluctuated but it shows significant decrease generally.
  Keywords: monitoring, land use changes, classification of images, Saghez
 • Ali Abdullah Nejad, Heydar Lotfi *, Majid Karimpour, Ali Asghar esmaeil Pour Roshan Pages 821-848

  Iran is one of the countries that is diverse in its population composition. Ethnic diversity in Iran is such that it can be described as polyethnic or plural societyand it also led to crises, though limited. At the same time as the victory of the Islamic Revolution, a chain of ethnic disputes has occurred.The main purpose of this article is explaining and Analyzing the role of ethnic gaps in post-revolutionary geopolitical crisis in The main question of the paper is that what are the opportunities and threats, as well as the strengths and weaknesses of the post-revolutionary Iranian geopolitical crises, especially on the western frontier?The hypothesis we are trying to answer the main research question is that ethnic divisions seem to have a geopolitical crisis if reinforced by internal and external factors.The method of this research is descriptive-analytic with regard to the subject and purpose and method of data collection. Accordingly, it would be advisable to collect information in a library and to access databases and internet searches of scientifically valid articles.The data collection tool is a database and database. The results of this paper show that ethnic divisions apart from the crisis of separatism and independence can create other geopolitical crises, including the crisis of development, the crisis of geographical isolation and the crisis of participation.

  Keywords: Ethnic Gaps, Geopolitical Crisis, Frontier Areas
 • Hasan Safavipanah, Heydar Lotfi *, Davood Hassan Abadi Pages 849-878

  Today, ethnicity is one of the most important issues in the structures, discussions and political and security challenges. Iran is one of the countries with great ethnic diversityAnd the land of Iran, not only in its past history, but now also has a multi-ethnic structure and a mix of diverse ethnic groups. Despite the efforts of various governments after the victory of the Islamic Revolution to close the center-gaps and to eliminate various deprivationsSome of these gaps and deprivations are still evident.Therefore, the main purpose of this article is to analyze and analyze the conceptual developments of ethnic literature in the discourse of political management of the Islamic Republic of Iran. The main question of this paper is what conceptual developments has the ethnic literature in the political management discourse of the Islamic Republic of Iran? The hypothesis we seek to analyze in this article is that in the discourse of political management of the Islamic Republic of Iran, ethnicity is somewhat distanced from racial and geographical content, and other values are the criterion of macro and micro management of the issue of ethnicity. The methodology of this paper is descriptive-analyticalIt will analyze and explain the research topic using library resources as well as scientific and research articles. The results of the paper show thatIn the Iranian political literature after the Islamic Revolution, racial and geographical ethnicism has replaced Islamic-Iranian nationalism and ethnic demands can also be addressed in management discourse if it is within this framework it will be considered a kind of sharing.

  Keywords: ethnicity, Iran, Ethnic Geopolitics, Political Management