تاثیر آبیاری، خاک بستر خزانه و عمق کاشت برمیزان رویش و زنده مانی نهال های بنه (Desf. Pistacia atlantica) در نهالستان کوشکن زنجان

پیام:
چکیده:
جنگل های بنه در حال حاضر به لحاظ برداشت محصولات غیرچوبی متنوع و از نظر تولید انرژی و چوب سوخت به شدت در معرض تخریب قرار دارند. از روش های موثر برای حفظ و توسعه این جنگل ها کمک به تجدید حیات مصنوعی آنها است. هدف از این پژوهش بررسی مناسب ترین عمق و بستر کاشت و شرایط آبیاری برای بذر درختان بنه در نهالستان کوشکن استان زنجان است. به این منظور آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با فاکتورهای عمق کاشت در سه سطح (عمق 0 الی 99/3)، (4- 99/6) و (7 الی 8 سانتی متری) بستر کاشت در چهار سطح (50% خاک + 50% کود دامی)، (50% خاک +50% ماسه بادی)، (50% خاک + 50% زئولیت) و (50% خاک +50% (کوددامی + ماسه بادی و زئولیت)) و آبیاری در دو سطح با آبیاری و بدون آبیاری با 6 تکرار انجام شد و مشخصات قطر یقه، ارتفاع نهال، طول ساقه به ریشه، وزن خشک ساقه به ریشه، درصد زنده مانی و طول ریشه اندازه گیری شد. سپس برای مقایسه میانگین ها و تاثیر تیمارها بر میانگین از آزمون تجزیه واریانس و آزمون دانکن استفاده شد. آزمون تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای مختلف عمق کاشت، بستر کاشت و روش آبیاری بر مشخصات اندازه گیری شده ی نهال ها دارای اثر معنی دار هستند. بهترین نتیجه برای رشد بذرهای بنه با توجه به معنی داری اثر متقابل تیمارهای بررسی شده در عمق سطحی 0تا 99/3 سانتی متر با بستر نیمی کوددامی + نیمی (خاک، ماسه و زئولیت) همراه با آبیاری است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
76 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998340 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!