تعیین الگوی پراکنش مکانی گونه افراپلت (Acer velutinum Boiss.) در دو طبقه ارتفاعی با استفاده از روش های نمونه برداری فاصله ای (مطالعه موردی: جنگل های سری دو ناو اسالم)

پیام:
چکیده:
یکی از ویژگی ‎های مهم جوامع گیاهی، الگوی پراکنش مکانی درختان می‎باشد. این الگوها با اندازه‎گیری و تعیین موقعیت درختان در توده‎ها و وارد کردن آنها در چارچوب‎ های تحلیلی، اندازه‎گیری می‎شوند. چون اطلاعات مکانی به مدیران منابع طبیعی اجازه می دهد تا بتوانند تصمیمات را با دقت بیشتری اتخاذ و اجرا نمایند. هدف از این تحقیق نیز بررسی الگوی مکانی گونه افرا پلتAcer velutinum Boiss. در دو توده بالا و پایین تر از 800 متر از سطح دریا در جنگل های ناو اسالم در استان گیلان می باشد. برای این منظور، از روش نمونه‎برداری فاصله ای ‎ استفاده شد. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مجموع مشخصات مورد نظر 88 اصله درخت افرا پلت از تعداد 30 قطعه نمونه 10 آری (1000 مترمربع) در دو طبقه ارتفاعی در عرصه ای به مساحت 30 هکتار (در هر طبقه ارتفاعی 15 هکتار) با شبکه آماربرداری به ابعاد 100×100 متر برداشت شد، به طوری که محل تقاطع اضلاع شبکه نقاط نمونه برداری به عنوان مراکز قطعه نمونه نیز در نظر گرفته شدند و در داخل هر قطعه نمونه تعداد درخت، قطر، ارتفاع کل، فاصله نزدیک ترین درخت به مرکز قطعه نمونه و فاصله نزدیک ترین درخت به درخت اول در خصوص گونه افرا مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای تحلیل الگوی مکانی از شاخص های هاپکینز، نسبت واریانس به میانگین، پراکندگی موری سیتا، استاندارد موری سیتا و جانسون و زایمر استفاده گردید که به ترتیب شاخص های نام برده شده الگوی پراکنش تصادفی، یکنواخت، حداکثر یکنواختی (برای هر دو شاخص موری سیتا و استاندارد موری سیتا) و یکنواخت را نشان دادند. به طور کلی می توان بیان داشت که توانمندی این شاخص ها امکان مقایسه یک توده با توده های دیگر را میسر ساخته و از آنها می توان به عنوان یک ابزار مناسب برای مدیریت پایدار جنگل های شمال استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998341 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!