سنتز نانوفسفر دزیمتر ترمولومینسانس تری بورات لیتیم با ناخالصی آلومینیوم و بررسی پارامترهای سینتیک آن

پیام:
چکیده:
 
مقدمه
دزیمترهای ترمولومینسانس از پرکاربردترین دزیمترهای غیر فعال درون تنی محسوب می شوند. نانوفسفرها، در مقایسه با مواد استاندارد موجود، خواص دزیمتری مناسب تری دارند. هدف از انجام این مطالعه، سنتز و تعیین پارامترهای سینتیکی نانوفسفری معادل با بافت انسان برای کاربردهای پزشکی بود.
روش ها
پس از سنتز نانوفسفر Nanocrystalline lithium triborate (LiB3O5)، ساختار و ابعاد آن با استفاده از واکاوی الگوی پراش پرتوی ایکس (X-ray diffraction یا XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning electron microscope یا SEM) بررسی شد. ناخالصی هایی با درصد وزنی مختلف (5/0، 1 و 2) به نانوفسفر اضافه گردید تا مناسب ترین ترکیب به عنوان دزیمتر قابل استفاده در پزشکی انتخاب گردد. پارامترهای سینتیک قله ی منحنی درخشندگی به چهار روش محاسبه و نتایج حاصل از این روش ها با هم مقایسه شدند.
یافته ها
واکاوی SEM و XRD مشخص نمود که ابعاد ذرات LiB3O5:Al کمتر از 100 نانومتر و با خلوص به نسبت بالایی است. با پرتودهی و خوانش نمونه ها، بهترین موقعیت و بیشترین شدت پیک منحنی درخشندگی با اضافه نمودن دو درصد وزنی ناخالصی آلومینیوم، در پیک دمایی 183 درجه ی سانتی گراد به دست آمد.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از روش های مختلف مورد مطالعه، هم خوانی خوبی نداشتند. مقدار میانگین انرژی فعال سازی محاسبه شده، 2433/1 الکترون ولت بود که تراز انرژی مناسبی برای خوانشگر دزیمتر می باشد. با مقایسه ی مقادیر تجربی و محاسباتی، صحت روش های محاسباتی تایید گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
154 -160
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001073 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!