طراحی چهارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی بر اساس مولفه های برنامه درسی زایس در دوره دوم متوسطه

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف طراحی چهارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی بر اساس مولفه های برنامه درسی زایس در دوره دوم متوسطه انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کمی و کیفی) بود. جامعه پژوهش متخصصان برنامه درسی (118 نفر) و دبیران درس دین و زندگی دوره دوم متوسطه استان مازندران (827 نفر) بودند. بر اساس فرمول کوکران تعداد 92 نفر از متخصصان برنامه درسی و تعداد 232 نفر از دبیران درس دین و زندگی با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای (40 گویه) بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر متخصصان علوم تربیتی تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 924/0 محاسبه شد. داده ها با روش های آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار SPSS-20 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که چهارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی بر اساس مولفه های برنامه درسی زایس در دوره دوم متوسطه از نظر متخصصان برنامه درسی و دبیران در مولفه های اهداف، محتوا، روش های یاددهی-یادگیری و شیوه ارزشیابی مطلوب بود. بنابراین متخصصان و مولفان تدوین کتاب به ویژه در درس دین و زندگی می توانند از الگوی پیشنهادی بر اساس سیاست های اقتصادی مقاومتی بهره ببرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001179 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!