مطالعه روابط فیلوژنی گونه های وحشی و اهلی زیرخانواده Ornithogaloideae بر اساس توالی های ITS و trnL-F با توسعه نمونه برداری از ایران

نویسنده:
پیام:
چکیده:
طبقه بندی زیرخانواده Ornithogaloideae در طی دهه های اخیر به مساله مهمی در علم تاکسونومی تبدیل شده است.Ornithogalum یک جنس بزرگ در زیرخانواده Ornithogaloideae می باشد؛ و حاوی گیاهانی با ارزش زینتی و دارویی می باشد. این گیاهان زینتی وحشی، که اخیرا به صنعت گیاهان زینتی معرفی شده اند، به گیاهان زینتی محبوبی به عنوان گل های شاخه بریده، گیاهان گلدانی و جهت کشت و کار در باغ ها تبدیل شده اند. مطالعه حاضر اولین مطالعه فیلوژنتیکی جهت مطالعه 10 گونه از گیاهانی که تحت عنوان جنس Ornithogalum در ایران معرفی شده اند می باشد. کاربرد توالی های ITS و trnL_F جهت درک روابط فیلوژنتیکی گونه های مختلف این جنس، ارزیابی منابع ژنتیکی این زیرخانواده با گسترش نمونه برداری از ایران در مقایسه با مطالعات قبلی از اهداف این مطالعه می باشد. در مطالعه حاضر، بهترین روابط فیلوژنتیکی در سطح جنس از درخت ترکیبی قابل استنباط است. نتایج حاصل از آنالیزهای فیلوژنتیکی به روش حداکثر درست نمایی و روش بیزین با نتایج حاصل از آنالیز خوشه ای ویژگی های ریختی مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر، همه ژنوتیپ های جمع آوری شده از ایران، در میان آخرین جنس های معرفی شده در زیرخانواده Ornithogaloideae، در دو جنس Ornithogalum و Loncomelosطبقه بندی شدند؛ این طبقه بندی با نتایج حاصل از آنالیزهای ریختی هم راستا می باشد. پراکنش ژنوتیپ های مختلف یک گونه در درخت فیلوژنتیکی در گونه های O. brachystachys, O. orthophyllum و O. sintenisiiمشاهده شد؛ که ممکن است به علت رخ دادن دورگ گیری، تفرق ناقص آلل ها و ژن های پارالوگ ITS باشد. تنوع طبیعی موجود میان جمعیت های مختلف این گیاه در ایران، و روابط فیلوژنتیک میان گونه های وحشی و کشت شده می تواند فرصت مهمی جهت معرفی گیاهان زینتی جدید به صنعت گیاهان زینتی و یا بهبود صفات باغبانی ارقام تجاری موجود باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1005 -1021
لینک کوتاه:
magiran.com/p2002146 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!