تاثیر آموزش گفتار نشانه دار بر بهبود دقت و درک خواندن دانش آموزان با آسیب شنوایی پایه اول ابتدایی

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف
حس شنوایی جزء حس هایی است که انسان به وسیله آن به زبان و گفتار دست می یابد. رسیدن به خواندن در دوران کودکی امری ضروری است و مطالعات نشان می دهد که کودکان کم شنوا در مقایسه با کودکان شنوا از مهارت خواندن پایین تری برخوردارند؛از این روهدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش کیود بر بهبود خواندن دانش آموزان کم شنوای پایه اول ابتدایی است.
مواد و روش ها
جامعه آماری پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی (پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری) با گروه کنترل، دانش آموزان کم شنوای دختر پایه اول تکمیلی بودند که در مدارس کم شنوای شهر تهران تحصیل می کردند. نمونه پژوهش به صورت در دسترس 10 نفر گروه آزمایش و 9 نفر گروه کنترل بودند. داده های خط پایه با استفاده از آزمون تشخیصی خواندن جمع آوری شد. گروه آزمایش تحت آموزش روش کیود در قالب 30 جلسه 45 دقیقه ای قرار گرفتند. داده ها با نرم افزار  SPSS22و با استفاده از آزمون تکرار اندازه گیری ها تحلیل شد.
یافته ها
یافته های تحقیق حاضر نشان داد که روش آموزشی گفتار نشانه دار بر دقت تاثیر معنادار و مثبت (01/0=P) داشته است، ولی تاثیر آن بر درک خواندن معنادار نبود(09/0=P).
نتیجه گیری
آموزش گفتار نشانه دار به کودکان کم شنوا می تواند مهارت های خواندن دانش آموزان کم شنوای پایه اول ابتدایی را بهبود بخشیده و احتمالا بتواند به آنها در امر تحصیل و برقراری ارتباط کمک کند؛ لذا روانشناسان و گفتاردرمانگران می توانند از آن برای آموزش افراد کم شنوا استفاده کنند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
80 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p2002590 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.