الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد عفونت ادراری در نمونه کشت ادرار افراد بستری و مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
 عفونت دستگاه ادراری دومین عامل شایع عفونت در بدن انسان می باشد. در میان عوامل عفونت دستگاه ادراری، اشرشیاکلی شایع ترین باکتری عامل عفونت دستگاه ادراری برای هر دو جنس (مرد و زن) می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد عفونت ادراری در نمونه کشت ادرار آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان در سال 96-1395 انجام گردید.
مواد و روش ها
 این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده که به مدت 16 ماه از فروردین 95 لغایت تیرماه ماه سال 1396در آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی همدان براساس نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد. در این بررسی نمونه ادرار به روش Midstream clean catch جمع آوری و سپس در دو محیط بلاد آگار و EMB با استفاده از لوپ استاندارد کشت داده شدند.
یافته ها
 نتایج نشان داد که از 1400 نمونه ادرار از بیماران سرپایی مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی همدان، 235 نمونه مثبت بوده که 105 مورد (44/7%) مربوط به آقایان و 130 مورد (55/4 %) مربوط به خانم ها بود. اشرشیاکلی با 141 مورد (60 %) شایع ترین ارگانیسم جدا شده بود. بیشتر ایزوله های اشریشاکلی به سیپروفلوکساسین (126 مورد) مقاوم بودند و تنها 1 مورد مقاومت به کاربنی سیلین مشاهده گردید.
نتیجه گیری
 بطور کلی نتایج نشان داد که شایع ترین باکتری عامل عفونت ادراری، اشرشیاکلی بوده و بیشترین موارد این ایزوله مقاوم به سیپروفلوکساسین بودند. علاوه بر این، بیشترین حساسیت آنتی بیوتیکی به نیتروفونورنتین مربوط می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2005870 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.