فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 3 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پروین چراغی، زهرا چراغی*، نسیبه زنجری صفحات 1-7
  سابقه و هدف
   هزینه های بیمارستانی جمعیت رو به رشد سالمندان، سهم قابل توجهی از هزینه های نظام سلامت را به خود اختصاص داده است. لذا این مطالعه با هدف تعیین الگوی هزینه خدمات سلامت در سالمندان ایرانی طراحی شد.
  مواد و روش ها
   کلیه مطالعات توصیفی و تحلیلی انجام شده در رابطه با بررسی الگوی هزینه خدمات سلامت در سالمندان ایرانی، صرف نظر از زمان اجرای آن ها با استفاده از بانک های اطلاعاتی ISI, Scopus, SID، Medline Magiran، IranDoc و سایر منابع الکترونیکی مانند Google Scholar تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت که در مجموع از 5492 مطالعه مورد بررسی، 10 مطالعه معیارهای ورود به مطالعه را داشتند و وارد آنالیز نهایی شد.
  یافته ها
   تعداد حجم نمونه کلی 88450 فرد سالمند بالای 60 به دست آمد. هفتاد درصد علت اصلی مراجعات سالمندان به بیمارستان مربوط به مشکلات قلبی- عروقی بود. بیماری هایی که بالاترین هزینه درمان و بستری را برای سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان به همراه داشتند، عبارت بودند از: بیماری های گوارشی، تنفسی و سرطان، بیماری ایسکمیک قلبی و خدمات تشخیصی پاراکیلنیک و بالاترین هزینه های پرداختی توسط سالمندان مربوط به گروه سنی 60 تا 75 سال بود.
  نتیجه گیری
   سالمند شدن جمعیت طی سال های نه چندان دور آینده، نظام سلامت و اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. با توجه به اینکه بیشترین بار بیماری ها و هزینه مربوط به بیماری های غیرواگیر و مزمن می باشد، راه برون رفت از این چالش اجرای برنامه های توانمندسازی در سالمندان از جمله آموزش برنامه های خود مراقبتی، تقویت و پشتیبانی از برنامه مراقبت خانوادگی می باشد.
  کلیدواژگان: سالمندان، سالمندی، مراقبت، هزینه
 • پروانه اصفهانی*، آزاده حیدری صفحات 8-15
  سابقه و هدف
   وجود رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرسنل بیمارستانی منجر به افزایش رضایت بیماران و بهبود عملکرد بیمارستان ها می شود. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بیمارستان های ایران انجام شده است.
  مواد و روش ها
   این پژوهش با روش مطالعه فراتحلیل انجام شد. کلیه مقالات مرتبط با سنجش ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بیمارستان های ایران منتشر شده تا پایان سال 1396 در 6 پایگاه داده ای جستجو، جمع آوری و ارزشیابی کیفیتی شدند. در نهایت، تعداد 11 مقاله با استفاده از نرم افزار Comprehensive Meta-Analysis  (v.2.2.064) تحلیل شدند.
  یافته ها
   نتایج نشان داد میانگین اندازه اثر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی در نمونه مورد مطالعه برابر 0/442 بود که بر مبنای نظام تفسیری کوهن این میزان تاثیر در حد متوسط ارزیابی شد. علاوه بر این، با در نظر گرفتن متغیرهایی نظیر گروه های نمونه ای و مکان مطالعه به عنوان متغیرهای تعدیل کننده، اندازه اثر در بین کارکنان  0/511 و در گروه پرستاران  0/399 بوده است. از طرفی دیگر، اندازه اثر در تهران 0/513 و در سایر مراکز 0/398 محاسبه شد که در هر دو سطح ارتباط معنادار بود (P<0001).
  نتیجه گیری
   با توجه به اینکه رضایت شغلی می تواند بر افزایش میزان تعهد سازمانی کارکنان تاثیر بگذارد، مدیران و سیاستگذاران سلامت باید توجه بیشتری به عوامل موثر بر رضایت شغلی نمایند.
  کلیدواژگان: بیمارستان، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، فراتحلیل
 • زهرا خلیلی، مرتضی شمسی زاده، غلامحسین فلاحی نیا*، شهین توحیدی، ندا علیمحمدی، لیلی تاپاک صفحات 16-25
  سابقه و هدف
   خطر اشتباهات دارویی در دانشجویان پرستاری کارآموز در عرصه به دلیل استقلال در عمل وجود دارد که جهت حفظ ایمنی بیمار، شناسایی این خطاها ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین انواع و علل خطای دارویی و موانع گزارش دهی آن در دانشجویان پرستاری کارآموز در عرصه می باشد.
  مواد و روش ها
   این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت سرشماری بر روی 87 دانشجوی پرستاری کارآموز در عرصه صورت گرفت. پژوهشگر با مراجعه به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان پرسشنامه چهار قسمتی را که شامل اطلاعات دموگرافیک، انواع خطای دارویی در طی سه ماه، علل بروز خطا و دلایل عدم گزارش خطا بود در اختیار دانشجویان قرار داد تا آن را تکمیل نمایند. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار 16SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
   خطای دارویی در 14/9% از دانشجویان رخ داده و هیچ ارتباط معنی داری با اطلاعات دموگرافیک نداشت. بیشترین وقوع خطا؛ اجرای دارو دیرتر یا زودتر از زمان تجویز (13/43±10/5)، بیشترین علل بروز؛ نقص دانش دارویی (1/27±2/43) و مهمترین فاکتور کمک کننده؛ حجم کار بالا (1/54±2/84) گزارش گردید. مهمترین دلیل عدم گزارش؛ عدم حمایت کافی از دانشجو (1/22±2/96) مطرح شد.
  نتیجه گیری
   نقص دانش دارویی و استرس منجر به وقوع خطای دارویی می شود. عدم حمایت کافی از دانشجو عاملی مهم در جلوگیری از گزارش خطا می باشد. بنابراین در راستای پیشگیری و ارتقاء ایمنی بیمار تاکید بیشتر بر اهمیت اطلاعات دارویی در آموزش پرستاری و فراهم نمودن تمهیداتی جهت حمایت از دانشجو هنگام گزارش خطا پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، دانشجو، خطای دارویی
 • لیلا معصومی، حسین وکیلی مفرد، نسیم انصاری*، راضیه بهرامیان صفحات 26-33
  سابقه و هدف
   آموزش مجازی با توجه به اهمیت دستاوردها و گسترش بی وقفه و کم هزینه سیستم آموزشی، یکی از مسائل مطرح در جوامع اطلاعاتی و به عنوان یک ابزار کسب دانش، به سرعت در حال توسعه و تحول است. هدف این مطالعه آگاهی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص اجرا و راه اندازی آموزش مجازی می باشد که نقش تعیین کننده در موفقیت یا شکست این نوع یادگیری خواهد داشت.
  مواد و روش ها
   پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بود که در سال 96-95 بر روی 275 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی همدان که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، انجام گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که در چهار بعد به بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص راه اندازی و اجرای آموزش مجازی می پرداخت. همچنین داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-20 و روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، درصد فراوانی) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی و رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
   نتایج نشان داد که میانگین دیدگاه کلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به اجرای آموزش مجازی در دانشگاه 0/57±3/82 از 5 بود و از میان ابعاد مورد مطالعه در خصوص بررسی دیدگاه دانشجویان، بعد محیط آموزشی مبتنی بر هدایت آموزش دهندگان بیشترین نمره 61/0±11/4 و بعد محیط آموزشی مستقل کمترین نمره 0/88±3/56 را کسب نمودند. همچنین بر اساس دیدگاه دانشجویان عواملی نظیر استقلال، راهنمایی آموزش دهندگان و آموزش چند رسانه ای مهمترین متغیرهای موثر بر دیدگاه آنان از نظر موثر بودن آموزش مجازی بود.
  نتیجه گیری
   نتایج مطالعه نشان داد دانشجویان دیدگاه مثبتی نسبت به اجرا و راه اندازی آموزش مجازی در دانشگاه داشتند. لذا با بسترسازی اولیه مناسب، فراهم کردن زیرساخت های آموزشی، فرهنگی، تکنولوژیکی و همچنین نظارت و بازخورد تدریجی و بازنگری روش ها می توان اقدام به اجرای این نوع آموزش در دانشگاه علوم پزشکی همدان نمود.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دیدگاه دانشجویان
 • رضا شکوهی، محمدرضا سمرقندی، عبدالله درگاهی، محمدیوسف علیخانی، قدرت الله روشنایی، مجتبی مرادی گلرخی* صفحات 34-40
  سابقه و هدف
   عفونت دستگاه ادراری دومین عامل شایع عفونت در بدن انسان می باشد. در میان عوامل عفونت دستگاه ادراری، اشرشیاکلی شایع ترین باکتری عامل عفونت دستگاه ادراری برای هر دو جنس (مرد و زن) می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد عفونت ادراری در نمونه کشت ادرار آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان در سال 96-1395 انجام گردید.
  مواد و روش ها
   این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده که به مدت 16 ماه از فروردین 95 لغایت تیرماه ماه سال 1396در آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی همدان براساس نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد. در این بررسی نمونه ادرار به روش Midstream clean catch جمع آوری و سپس در دو محیط بلاد آگار و EMB با استفاده از لوپ استاندارد کشت داده شدند.
  یافته ها
   نتایج نشان داد که از 1400 نمونه ادرار از بیماران سرپایی مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی همدان، 235 نمونه مثبت بوده که 105 مورد (44/7%) مربوط به آقایان و 130 مورد (55/4 %) مربوط به خانم ها بود. اشرشیاکلی با 141 مورد (60 %) شایع ترین ارگانیسم جدا شده بود. بیشتر ایزوله های اشریشاکلی به سیپروفلوکساسین (126 مورد) مقاوم بودند و تنها 1 مورد مقاومت به کاربنی سیلین مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
   بطور کلی نتایج نشان داد که شایع ترین باکتری عامل عفونت ادراری، اشرشیاکلی بوده و بیشترین موارد این ایزوله مقاوم به سیپروفلوکساسین بودند. علاوه بر این، بیشترین حساسیت آنتی بیوتیکی به نیتروفونورنتین مربوط می شود.
  کلیدواژگان: اشرشیاکلی، عفونت دستگاه ادراری، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • ابوالفضل جعفری ثالث*، بهبود جعفری صفحات 41-47
  سابقه و هدف
   باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان یک عامل شایع عفونت های بیمارستانی به شمار می رود. سویه های مقاوم این باکتری یک پاتوژن مهم و عمده در ایجاد بیماری و مرگ و میر در ایران و جهان می باشد. لذا هدف از این تحقیق، بررسی میزان شیوع ژن مقاومت به متی سیلین mecA و  تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های  استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی می باشد.
  مواد و روش ها
   در این مطالعه مقطعی - توصیفی 100 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس از بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر تبریز  جمع آوری گردید . این جدایه ها با استفاده از روش های استاندارد آزمایشگاهی و کشت در محیط اختصاصی تعیین هویت و وارد مطالعه گردیدند. تعیین هویت سویه های MRSA  به روش فنوتیپی و مولکولی انجام شد. همچنین جهت بررسی فراوانی ژن mecA از روش PCR استفاده شد. به منظور ارزیابی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه ها، از روش انتشار دیسک بر اساس پروتکل CLSI انجام گردید.
  یافته ها
   از 100 نمونه مورد بررسی،  75 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین بودند. ارزیابی فنوتیپی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین نشان داد که بیشترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های پنی سیلین به میزان 100% و کواموکسی کلاو 91/66% بود. بررسی مولکولی نشان دهنده حضور 68% ژن mecA در ایزوله ها بود.
  نتیجه گیری
   شیوع سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در این مطالعه بالا بوده است. همچنین مطالعه اخیر نشان دهنده افزایش مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین نسبت به سایر آنتی بیوتیک های مختلف بوده که این مسئله یک هشدار جدی جهت درمان عفونت های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در منطقه می باشد. بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش مقاومت نسبت به سایر آنتی بیوتیک ها، ضروری می باشد که از تجویز بی رویه و غیر ضروری آنتی بیوتیک های در دسترس خوداری شود.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، مقاومت آنتی بیوتیکی، ژن mecA، MRSA
 • مهدی میرزایی علویحه، سیروس جلیلی، سمیه اسدی، لاله سلیمانی زاده، فرزاد جلیلیان* صفحات 48-54
  سابقه و هدف
   پیشرفت تحصیلی و بررسی عوامل موثر بر آن از مسائل مهم در محیط های آموزشی است و در مطالعات متعددی به نقش خودنظم دهی فراشناختی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان اشاره شده است. هدف از مطالعه حاضر تعیین نقش خودنظم دهی فراشناختی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود.
  مواد و روش ها
   این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی در میان 323 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در سال 1396 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خوگزارش دهی جمعیت شناختی و خودنظم دهی فراشناختی پینتریخ و همکاران بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 21 و با بهره گیری از آزمون های آنوا، تی مستقل و همبستگی پیرسون در سطح معناداری 0/05 مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
   دامنه سن دانشجویان 18 تا 29 و میانگین آن 2/47±22/78 سال بود. دانشجویان 65/79 درصد از حداکثر نمره خودنظم دهی فراشناختی کسب کردند. میان خودنظم دهی فراشناختی و پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت (0/001 > & 0/360 =r). در مجموع 14 درصد از واریانس متغیر خودنظم دهی فراشناختی توسط متغیرهای زمینه ای مورد مطالعه پیش بینی شد که در این میان تحصیلات مادر (0/278 =β) و سن (0/226=β) پیش بینی کننده های قوی تری بودند.
  نتیجه گیری
   به نظر می رسد تاکید بر برنامه ریزی مداخلات موثر ارتقای خودنظم دهی فراشناختی بتواند تاثیرات سودمندی را در ارتقای پیشرفت تحصیلی دانشجویان بدنبال داشته باشد.
  کلیدواژگان: روانشناسی شناختی، فرآیند رفتاری، فرآیند شناختی، فرآیند عاطفی، یادگیری
 • سکینه ملایی توانی، ادریس حسین زاده، نرگس جعفری* صفحات 55-63
  سابقه و هدف
   به منظور رشد مناسب بدن، تولید هورمون های تیروکسین و غیره به شدت به عنصر ید نیاز می باشد. این مطالعه با سنجش میزان ید در نمک های خوراکی مصرفی مراکز عرضه مواد غذایی و آموزش متصدیان جهت ارزیابی عملکرد آنان انجام شد.

  مواد و روش ها
   این مطالعه نیمه تجربی در شهرستان قم در سال 97-1396 صورت پذیرفت و نتایج حاصل با استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مقایسه گردید. داده های موجود پس از آزمایش تیتراسیون و اطلاعات پرسشنامه ای با استفاده از Excel Microsoft  و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
   از مجموع 6770 یدسنجی انجام شده 93% از نمک های خوراکی مصرفی، از نوع تصفیه شده یددار و 7% فاقد آن بود. میزان ید در 91% نمک های تصفیه شده در محدوده قابل قبول (ppm 50-30) و 2% بالاتر از میزان قابل قبول (ppm50) قرار داشت. از نظر آماری ارتباط معناداری بین متغیرهای سن (0/021˂P)، جنس (0/037˂P) و سطح تحصیلات فروشندگان (0/001˂P) و میزان آگاهی متصدیان بر نوع بسته بندی (0/001˂P)، قیمت (0/001˂P) و شرایط نگهداری (0/031˂P) و همچنین ارتباط معناداری بین نظارت مسئولین بر تاریخ انقضا (0/003˂P) و تقلبات (0/020˂P) و نیز در ارزیابی نقش آموزش بر عملکرد متصدیان مشاهده شد (0/001˂P).

  نتیجه گیری
   بر اساس نتایج بدست آمده 93% از نمک های خوراکی مصرفی، از نوع تصفیه شده یددار بود و لذا موفقیت در برنامه فوق نیازمند افزایش آگاهی متصدیان مراکز موجود و پایش مستمر آن می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش، مراکز عرضه مواد غذایی، نگرش، نمک های خوراکی، ید
|
 • Parvin Cheraghi, Zahra Cheraghi*, Nasibeh Zanjari Pages 1-7
  Background and Objective
  The Hospital expenditures and the growing the elderly population had an important role in increasing the health system expenditures. The purpose of this study was to determine the cost pattern of health services in Iranian elderly people.
  Materials and Methods
  All descriptive and analytic studies done regarding the cost-benefit model of health services in the elderly of Iran, regardless of time and sex. International databases such as Medline, ISI, Scopus and national databases (SID), Magiran, IranDoc searched up until April 2018.
  Results
  Out of 5492 studies, 10 studies had inclusion criteria and entered at the final analysis. The total sample size was 88450. Seventy percent of the reasons for referring the elderly to the hospitals were cardiovascular problems. The most expensive for treatment and hospitalization were gastrointestinal, respiratory and cancer diseases, ischemic heart disease and paraclinical diagnostic services and the highest spending was related to the 60-75 age group.
  Conclusion
  Population aging in the coming years will have a serious challenge to the health and economics of the country. Given the greatest burden of illness and the cost of non-chronic and chronic diseases, the challenge has been to implement empowerment programs in the elderly, including self-care programs training and the strengthening and support of family care programs.
  Keywords: Aging, Cost, Elderly, Health Care
 • Parvaneh Esfahani*, Azadeh Heydari Pages 8-15
  Background and Objective
  Job Satisfaction and Organizational Commitment effects in increasing patient’s satisfaction and improving the performance of hospitals. This study aimed to identify a meta-analysis of the relationship between Job Satisfaction and Organizational Commitment in Iran.
  Materials and Methods
  This study was conducted using a meta-analysis. All published articles on relationship between Job Satisfaction and Organizational Commitment in hospitals of Iran until 2017 were searched, collected and evaluated using seven electronic databases. Finally, 11 empirical studies were reviewed using Comprehensive Meta-Analysis software (v.2.2.064).
  Results
  Finding showed that the effect size between job satisfaction and organizational commitment is equal to 0.442 that this effect has been evaluated in moderate level in terms of Cohen Interpretation System. Also, model with adjusting to groups and places as a moderating variable, effect size was evaluated 0.511 and 0.399 for employees and nurses, respectively. On the other hand, the effect size was analyzed 0.513 and 0.398 for Tehran and other centers which was significant in both levels (P<0.001).
  Conclusion
  As the job satisfaction can influence on increasing employees' organizational commitment, managers and policy makers should pay more attention to effect factors on job satisfaction.
  Keywords: Hospital, Job Satisfaction, Meta-Analysis, Organizational Commitment
 • Zahra Khalili, Morteza Shamsizadeh, Gholam Hossein Fallahinia*, Shahin Tohidi, Neda Ali, Mohammadi, Leili Tapak Pages 16-25
  Background and Objective
  The risk of medication errors in internship nursing students is due to independence in practice that identification of medication errors is essential for protecting patient safety. The aim of this study was to investigate the types and causes of medication error and barriers in reporting it in internship nursing students.
  Materials and Methods
  This Descriptive-analytic study done with the census method on 87 internship nursing students.   The researcher with referring to the hospitals related to Hamadan University of Medical Sciences delivered to students a four parts questionnaire which includes demographic data, types of drug error within three months, factors affecting on incidence error and reasons to refuse to report the error. The data were analyzed with SPSS16 using descriptive and Chi-square and independent t-test.
  Results
  Medication errors occurred in 14.9% of students and did not have any significant relation to demographic information. The most error occurred in the implementation of the drug delayed or sooner than the prescribed time (10.5 ± 13.43), the most effective factor is the lack of knowledge of medicine (2.43±1.27) and the most important contributing factor was high workload (2.84±1.54). The most important reason in refuse to report errors was raised insufficient support for students (2.96±1.22).
  Conclusion
  The lack of pharmaceutical knowledge and stress leads to the occurrence of drug error. Insufficient support for students is an important factor in preventing error reporting. Therefore in order to prevent and improve the patient's safety it is suggested to emphasis the pharmaceutical information in nursing education and providing the arrangements for supporting students in reporting errors.
  Keywords: Medication Error, Patient Safety, Student
 • Leila Masoumi, Hossein Vakilimofrad, Nasim Ansari*, Razieh Bahramian Pages 26-33
  Background and Objective
  Given the importance of its achievements and endless and low-cost expansion of the educational system, virtual education is considered as one of the issues raised by the information communities. The purpose of this study was to examine the viewpoint of postgraduate students about the implementation of virtual education, which will play a decisive role in the success or failure of this type of learning.
  Materials and Methods
  This research is a cross-sectional study which was conducted on 275 postgraduate students of Hamadan University of Medical Sciences who were selected by stratified random sampling. The data collecting tool was a questionnaire and data were analyzed in descriptive statistics methods (mean, standard deviation, frequency percentage) and inferential statistics (Spearman correlation and regression coefficients) by using SPSS v.20 software.
  Results
  The results of this study revealed that the average of overall viewpoint in postgraduate students toward virtual education at university was 3.82 ± 0.57. The instructors’ guidance-based learning environment dimension acquired the highest score (4.11±0.61) and the independent learning environment dimension gained the lowest score (3.56±0.88) among the studied dimensions on the assessment of students’ viewpoints. As well as, factors such as independence, instructors’ guidance and multimedia education were the most important variables that affecting their viewpoint regarding the effectiveness of virtual education.
  Conclusion
  The results of the study showed that the students have a positive viewpoint on the implementation and launch of virtual education at the university. Therefore, this type of training at Hamadan University of Medical Sciences can be implemented with appropriate initialization, providing the educational, cultural and technological infrastructures.
  Keywords: Hamadan University of Medical Sciences, Postgraduate Students, Students’ Viewpoint, Virtual Education
 • Reza Shokoohi, Mohammadreza Samarghandi, Abdollah Dargahi, Mohammad Yousef Alikhani, Ghodratollah Roshanaei, Mojtaba Moradi Golrokhi* Pages 34-40
  Background and Objective
  Urinary tract infection is the second most common cause of infection in the human body. Among the causes of urinary tract infection, Escherichia coli is the most common bacteria causing the urinary tract infection in both genders (male and female). Therefore, the aim of this study was to determine the antibiotic resistance pattern of bacteria causing urinary tract infection in the urine culture samples of the Shahid Beheshti Hospital Laboratory in Hamadan during 2016-2017.
  Materials and Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted based on a purposive sampling for 16 months from April 2016 to July 2017 in Shahid Beheshti Hospital, Hamadan. In this study, urine specimens were collected by Midstream Clean Sugar method and then cultured in two Blood Agar and EMB culture mediums using standard loop.
  Results
  The results showed that, out of 1400 urine samples from outpatients referring to Shahid Beheshti Hospital in Hamadan, 235 were positive, of which 105 cases (44.7%) were related to men and 130 cases (55.4%) were women. Escherichia coli isolated with 141 (60%) cases was the most common organisms. Most of Escherichia coli isolates (126 cases) were resistant to ciprofloxacin antibiotic and only 1 case of resistance to Carbenicillin was observed.
  Conclusion
  In general, the results showed that the most common bacterial agent of urinary tract infection was Escherichia coli and the highest cases of this isolate were resistance to ciprofloxacin. In addition, the highest antibiotic susceptibility was related to Nitrofurantoin.
  Keywords: Antibiotic Resistance, Escherichia coli, Urinary Tract Infection
 • Abolfazl Jafari, Sales*, Behboud Jafari Pages 41-47
  Background and Objective
  Staphylococcus aureus bacteria is a common cause of hospital infections. Resistant strains of this bacterium are a major pathogen in causing disease and death in Iran and the world. Therefore, the aim of this study was to investigate the prevalence of mecA methicillin resistance gene and determine antibiotic resistance patterns in S. aureus strains isolated from clinical specimens.
  Materials and Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 100 strains of S.aureus from Tabriz hospitals and treatment centers were collected. The isolates were identified by standard laboratory methods and cultured in a specific Culture Media. The identification of MRSA strains was done by phenotypic and molecular methods. The PCR method was used to determine the frequency of mecA gene. In order to evaluate antibiotic susceptibility patterns of strains, a disk diffusion method based on CLSI protocol was performed.
  Results
  Of the 100 samples examined, 75 samples of methicillin-resistant S.aureus were found. The phenotypic evaluation of the antibiotic resistance pattern of methicillin-resistant S.aureus showed that the highest resistance to penicillin antibiotics was 100% and Co-Amoxiclav was 91.66%. Molecular examination revealed the presence of 68% of the mecA gene in isolates.
  Conclusion
  In this study the prevalence of the antibiotic resistance pattern of methicillin-resistant S.aureu was high. This recent study suggests increased resistance to methicillin-resistant S.aureus in compare to other antibiotics, which is a serious warning for the treatment of S.aureus infection in the region.  Therefore, in order to prevent the increase of resistance to other antibiotics, it is essential to avoid the administration of uncontrolled and unnecessary antibiotics.
  Keywords: Antibiotic resistance, mecA gene, MRSA, Staphylococcus aureus
 • Mehdi Mirzaei, Alavijeh, Cyrus Jalili, Somayeh Asadi, Laleh Solaimanizadeh, Farzad Jalilian* Pages 48-54
  Background and Objective
  Academic achievement and study of the factors that affecting it are important issues in educational settings, and in several studies, the role of metacognitive self-regulation in the academic achievement of students has been mentioned. The purpose of this study was to determine the role of meta-cognitive self-regulation in academic achievement among students.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was done among 323 college students in Kermanshah University of Medical Sciences, during 2017. Data collection was based on the self-report questionnaire including demographic and metacognitive self-regulation scale from Pintrich et al. Data were analyzed by Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 21 using t-test, Pearson correlation at 5% significant level.
  Results
  The mean age of respondents 22.78 years (SD: 247), ranged from 18 to 29 years. The students achieved 65.79% of the maximum obtainable score for meta-cognitive self-regulation. The significant correlation indicated between the meta-cognitive self-regulation and academic achievement (r=0.306 and P < 0.001). The background variables accounted for 14% of the variation in the outcome measure of the meta-cognitive self-regulation which the mother education (β=0.278) and age (β=0.226) were major factors.
  Conclusion
  It seems that emphasis on planning meta-cognitive self-regulation promotion programs could be useful in affecting academic achievement among college students.
  Keywords: Behavioral Process, Cognitive Process, Cognitive Psychology, Emotional Process, Learning
 • Sakineh Molaei Tavani, Edris Hoseinzadeh, Narges Jafari* Pages 55-63
  Background and Objective
  In order to properly grow the body, the production of thyroxin hormones and Etc. are highly dependent on iodine level. This study was conducted to measure the iodine level in edible salts consumed by food supply centers and training operators to evaluate their performance.
  Materials and Methods
  This semi-experimental study was carried out in Qom city during the period of 2017-18 and the results were compared with the standards of the Institute of Standards and Industrial Research of Iran. Available data were managed and analyzed using Microsoft Excel and SPSS v.16.
  Results
  Of the 6770 Idiometric measurements, 93% of the edible salts were refined iodized. The iodine level was in acceptable range (30-50 ppm) for 91% of samples, while 2% of samples had higher iodine content than the acceptable level (50 ppm). Statistically, there was a significant relationship between age (P˂0.021), gender (P˂0.037) and education vendors (P˂0.001) and the level of knowledge of the trained operators for packaging type (P˂001), salt prices (P˂0.001) and storage conditions (P˂0.031) topics and also, a significant relationship found between the supervision of health authorities on expiry date (P˂0.003) and fraud checking (P˂0.020) and as well as training showed a significant value on practice of the instructors (P˂0.001).
  Conclusion
  According to the results, 93% of edible salts, were refined iodized. Therefore, the success of the salt iodizing program requires increasing the awareness of the operators and monitoring them continuously.
  Keywords: Attitude, Edible Salt, Food Distribution Centers, Iodine, Education