بررسی اثر بیوسورفکتانت باسیلوس سوبتلیس بر بیوفیلم های باکتری های استافیلوکوکوس

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
بیوسورفکتانت ها، ترکیباتی هستند که به وسیله میکروارگانیسم های مختلف تولید می شوند و دارای خاصیت امولوسیفایری هستند. هدف از این تحقیق، بررسی اثر بیوسورفکتانت استخراجی از باسیلوس سوبتلیس (PTCC1720) در برابر تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس (PTCC 1112)، استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس (PTCC 1440) و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس (PTCC 1435) بود.
مواد و روش ها
این مطالعه به صورت آزمایشگاهی انجام و در آن اثر بیوسورفکتانت تولیدی توسط باسیلوس سوبتلیس در جلوگیری از تشکیل بیوفیلم و نیز خارج کردن بیوفیلم تولیدی توسط گونه های مختلف استافیلوکوکی بررسی شد. پس از کشت باسیلوس سوبتلیس و استخراج بیوسورفکتانت تولیدی، بررسی اثر ضد بیوفیلمی بیوسورفکتانت با استفاده از دستگاه الایزا ریدر در طول موج 570 نانومتر صورت گرفت. محاسبات آماری توسط نرم افزار SPSS ویرایش 16 و با تست ANOVA صورت گرفت. میانگین تیمارها در سطح اطمینان 95 درصد توسط روش دانکن محاسبه شد.
نتایج
بر اساس نتایج، بیوسورفکتانت تولیدشده توسط باسیلوس سوبتلیس دارای اندیس امولوسیفیکاسیون حدود 40 درصد و میزان فعالیت بیوسورفکتانت جداسازی شده توسط تکنیک پخش روغن، معادل با 3/0±8/1 سانتی متر مربع بود. همچنین بیوسورفکتانت تولیدی توسط باسیلوس سوبتلیس بیشترین اثر را در جلوگیری از تشکیل بیوفیلم باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس داشت. بیوفیلم استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس نیز بیشترین مقاومت را نشان داد. 
نتیجه گیری
مطابق این تحقیق، اثر ضد بیوفیلمی بیوسورفکتانت استخراجی از باسیلوس سوبتلیس بر روی بیوفیلم باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اپیدرمیدیس و ساپروفیتیکوس مشخص شد. به علاوه، این نوع بیوسورفکتانت می تواند در خارج کردن بیوفیلم تشکیل شده توسط گونه های استافیلوکوکی، موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
261 -268
لینک کوتاه:
magiran.com/p2008775 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.