طراحی مدل بهسازی عملکرد کارکنان در وزارت کشور با رویکرد داده بنیاد

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اثربخشی و کارایی کارکنان از موضوعات مهم در نظریه های مدیریت منابع انسانی است و یکی از ملاک های ارزیابی عملکرد سازمانی به شمار می رود. با توجه به اهمیت و نقش عملکرد وزارت کشور در جامعه، هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی بهسازی عملکرد کارکنان در وزارت کشور است. روش شناسی: پژوهش حاضر برحسب هدف بنیادی و برحسب گردآوری اطلاعات کیفی بوده و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. در این پژوهش، با استفاده از روش های نمونه گیری گلوله برفی، با 27 نفر از مدیران و کارشناسان خبره وزارت کشور با تجربه مدیریتی در سازمان مصاحبه ای عمیق صورت گرفت. داده ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که برنامه ریزی در زمینه بهسازی عملکرد کارکنان در وزارت کشور نیازمند الگو و فرآیندی است که بتواند سلامت سازمانی، بالندگی نیروی کار و خوش بینی سازمانی را به همراه داشته باشد. نتیجه گیری: الگوی رویکردی بهسازی عملکرد کارکنان از شرایط علی (عوامل فردی، عوامل بین فردی و گروهی، عوامل سازمانی و محیطی)، عوامل زمینه (اسناد بالادستی و جو سازمانی)، مقوله محوری (بومی سازی بهسازی عملکرد کارکنان)، متغیرهای مداخله گر (پایداری نظام موجود ارزیابی عملکرد، هنجارهای اجتماعی، توانمندی سازمان و شایستگی مدیریت)، راهبردها (طراحی سامانه چندگانه آموزش کارکنان، طراحی فرآیند نظام ارزیابی عملکرد چندگانه، نهادینه سازی فرآیند مدیریت استعداد کارکنان و نهادینه سازی نظام بهسازی عملکرد کارکنان) و پیامدها (سلامت سازمانی، بالندگی نیروی کار و خوش بینی سازمانی) برای وزارت کشور تشکیل شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2009321 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.