میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به درمان های ارتودنسی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
مال اکلوژن شایع ترین ناهنجاری تکاملی می باشد. مهم ترین انگیزه برای درمان ارتودنسی ارتقاء زیبایی است. با آگاهی از نیاز به درمان ارتودنسی در گروه های جمعیتی مختلف می توان دید صحیحی برای ارائه درمان های ارتودنسی و نیز برنامه ریزی صحیحی در خصوص ارائه خدمات ارتودنسی در سطح کلان جامعه داشت. در این مطالعه میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به درمان های ارتودنسی در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
 این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود. ابزار این مطالعه، پرسشنامه پورخامنه و همکاران بود که شامل 3 بخش می باشد. بخش اول شامل سوالات دموگرافیک، بخش دوم شامل 5 سوال عمومی و 9 سوال مربوط به تعیین آگاهی بود.  داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شد.
یافته ها
در مجموع در این مطالعه 353 نفر شرکت کردند. میانگین کلی نمره ی آگاهی دانشجویان داروسازی 59/5 و دانشجویان دندانپزشکی 25/5 بود. میانگین سطح آگاهی در دانشجویان سال اخر پزشکی (54/5) ، دانشجویان سال اخر علوم پایه (12/5) و دانشجویان کارشناسی ارشد (54/4) تفاوت معنی داری نداشت (05/0P>). نمره آگاهی زنان (50/1±28/5) به طور معنی داری بیش تر از مردان (44/1± 95/4) بود (024/0P=).
استنتاج
میزان آگاهی دانشجویان در این مطالعه متوسط بود لذا با توجه به میزان بالای استفاده از شبکه های اجتماعی و فراگیری آن می توان از شبکه های اجتماعی به عنوان عامل آموزشی در زمینه ارتودنسی استفاده کرد و از این طریق به افزایش میزان آگاهی افراد در جامعه پرداخت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
98 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011188 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!