عوامل موثر بر فواصل موالید اول و دوم زنان 49-15 ساله شهر تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف
یکی از اساسی ترین تعیین کننده های سطوح باروری که نقشی موثر در تغییرات نرخ های باروری و هم چنین بهداشت و مرگ ومیر مادر و نوزاد دارد، فواصل موالید است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این پژوهش ، تحلیل فاصله ازدواج تا فرزندآوری و فاصله فرزندآوری اول و دوم با استفاده از مدل شکنندگی مشترک بقا و مقایسه ی عوامل موثر بر این فواصل بود.
روش کار
با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده با تخصیص متناسب 610 زن متاهل 15-49 ساله از مناطق مختلف شهر تهران در زمستان 1395 و بهار 1396 انتخاب شدند و از پرسشنامه ساختاریافته به منظور جمع آوری اطلاعات آن ها و از مدل شکنندگی مشترک بقا برای بررسی تاثیر متغیرهای مورد نظر بر فواصل موالید اول و دوم زنان استفاده شد.
یافته ها
  میانه طول فرزندآوری اول و دوم به ترتیب برابر 38 و 55 ماه بود. متغیرهای دوره تقویمی بر فاصله اولین فرزندآوری (0/016= P-value) و وضع فعالیت (0/045= P-value) و منطقه سکونت (0/025= P-value) بر فاصله موالید اول و دوم تاثیر معنی دار آماری داشتند. مخاطره ی نسبی نخستین فرزندآوری زنان در دوره تقویمی اخیر نسبت به زنان در نخستین دوره برابر 484/0 و مخاطره های  نسبی دومین فرزندآوری زنان شاغل نسبت به غیرشاغلان و ساکن در منطقه  توسعه یافته نسبت به ساکنان منطقه های توسعه نیافته به ترتیب برابر 0/812 و 0/724 بودند.
نتیجه گیری
 به تاخیر انداختن فرزندآوری در میان زنان جوان تر و فاصله ی طولانی تر میان فرزندآوری اول و دوم زنان شاغل می تواند ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی باشد که با فراهم آوردن بستر مناسب می توان مانع از این تاخیرها شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
68 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011898 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!