نقش و وظایف مدیران مدارس و مسئولان سازمان آموزش و پرورش در جهت تقویت و توسعه عجین شدن معلمان با شغلشان: نتایج یک مطالعه آمیخته

پیام:
چکیده:
مقدمه
عجین شدن با شغل به‌عنوان حالت ذهنی مثبتی از انجام کار است که با توان یا قدرت، ازخودگذشتگی یا تعهد و جذب توصیف می‌شود. عجین شدن معلمان با شغلشان به عنوان ارتباط معلمان باکارشان و عجین شدن رابطه معلمان با مدرسه تعریف می شود. معلمان عجین شده با شغلشان عملکرد آموزشی بهتری دارند، از اطلاعات، برای موثرتر کردن آموزش استفاده می‌کنند، در هنگام افت عملکرد دانش‌آموزان در فرایند آموزش خود، تغییر ایجاد می‌کنند و در سختی‌ها حرفه‌ای تر عمل می‌کنند و نتایج بهتری به دست می‌آورند. پژوهش های صورت گرفته در این زمینه نشان می‌دهد عوامل متعددی ازجملهمنابع فردی و شغلی،قدردانی، تعامل‌های بین معلمان، ویژگی‌های سازمانی، سبک مدیریت و رهبری، حمایت ناظر و سرپرست بر عجین شدن معلمان با شغلشان تاثیر دارد.
هدف
این پژوهش باهدف شناسایی نشانگان نقش و وظایف مدیران مدارس و مسئولان سازمان آموزش‌وپرورش در جهت تقویت و توسعه عجین شدن معلمان با شغلشان و ارزیابی وضع موجود آن در میان مدارس شهر خرم‌آباد انجام‌شده است.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پژوهشی آمیخته از نوع اکتشافی متوالی، ابتدا کیفی و بعد کمی است. جامعه پژوهش در بخش کیفی 15 نفر از مدیران و معلمان باتجربه، نمونه و مشهوری که بنا بر گزارش والدین و دیگر مدیران می‌توان آن‌ها را عجین شده با شغل تلقی نمود، با استفاده از روش های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. جامعه بخش کمی پژوهش، کلیه مدیران و معلمان دوره‌های تحصیلی ابتدایی (دوره اول و دوم) و متوسطه (دوره اول و دوم) شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 96-95 بودند؛ تعداد نمونه، 340 نفر از معلمان دوره های مختلف تحصیلی شهر خرم آباد بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس فرمول کوکران تعیین‌شده و با ابزار محقق ساخته عجین شدن شغلی مورد بررسی قرار گرفتند. روایی محتوایی پرسشنامه عجین شدن شغلی معلمان توسط اساتید و صاحب‌نظران تائید شده و پایایی آن مناسب بود (آلفای کرونباخ بالاتر از 0/8). برای تحلیل متون ادبی و مصاحبه ها جهت تدوین شاخص های عجین شدن شغلی معلمان در بخش کیفی از روش کدگذاری باز استفاده شد؛ و جهت تحلیل آماری داده های بخش کمی، از روش تحلیل عاملی تاییدی و آزمون (T تک نمونه‌ای) استفاده شد.
بحث و نتیجه گیری
یافته های بخش کیفی پژوهش حاکی از آن است که عجین شدن شغلی معلمان شامل 18 نشانگر و 5 بعد: برانگیختن معلمان، رویه های ارزیابی عملکرد، ایجاد فرصت‌هایی جهت دانش‌افزایی، سبک مدیریتی دمکراتیک و جو و فضای مدرسه است. در بخش کمی نیز آزمون تحلیل عاملی تاییدی، الگوی اندازه‌گیری متغیر نهفته برازش قابل قبولی با داده‌ها را نشان داد. در بخش کمی با توجه به نتایج آزمون (T تک نمونه‌ای)، ابعاد پنج گانه نقش و وظایف مدیران مدارس و مسئولان سازمان آموزش‌وپرورش در حد متوسط و معناداری ارزیابی شد. عجین شدن شغلی معلمان یک مفهوم پیچیده و چندبعدی است که تحت تاثیر عوامل گوناگون قرار می گیرد که نیازمند شناسایی و بررسی های بیشتری است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
239 -256
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013594 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.