کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و آزمون غیر مخرب سی تی اسکن در تخمین مقدار کوفتگی گلابی در اثر اعمال بارهای خارجی

پیام:
چکیده:
آسیب های گلابی یکی از علت های اصلی ازدست دادن کیفیت میوه است. کبودی در هنگام بارگذاری دینامیکی و شبه استاتیک رخ می دهد که باعث تخریب بافت سالم میوه می گردد. در این پژوهش ابتدا گلابی ها تحت بارگذاری شبه استاتیکی (لبه پهن و لبه نازک) و بارگذاری دینامیکی قرار گرفتند. سپس در دوره های 5، 10 و 15 روزه انبارداری شده و بعد از هر دوره انبارداری با استفاده از تکنیک غیرمخرب سی تی اسکن (CT-Scan) برای تخمین درصد پوسیدگی مورد بررسی قرار گرفتند. شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (MLP) با دولایه پنهان و تعداد 3، 5، 7 و 9 نرون در هر لایه برای مدل سازی نیروی بارگذاری و دوره انبار داری میوه گلابی جهت پیشگویی میزان پوسیدگی انتخاب گردید. بیشترین مقادیر R2 آموزش و آزمون برای بارگذاری شبه استاتیکی لبه نازک و لبه پهن در شبکه ای با 9 نرون به ترتیب 0/91=لبه نازک آموزش، 0/99=لبه نازک آزمون و 0/95= لبه پهن آموزش و 0/99= لبه پهن آزمون بوده است و برای بارگذاری دینامیکی شبکه ای با 3 نرون در لایه مخفی 0/98=آموزش، 0/99=آزمون بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. همچنین بهترین شبکه برای یادگیری (9 نرون) بارگذاری شبه استاتیکی لبه نازک، (7 نرون) بارگذاری شبه استاتیکی لبه پهن و بارگذاری دینامیکی (7 نرون) بود. باتوجه به نتایج به دست آمده برای R2، RMSE و سیکل یادگیری می توان گفت شبکه عصبی توانایی پیش بینی میزان درصد پوسیدگی را در حد قابل قبولی برای گلابی داشته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
177 -188
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013994 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.