تاثیر لمس ملایم بر واکنش های رفتاری نوزادان نارس

پیام:
چکیده:
هدف
امروزه پیشرفت در علم پزشکی و مراقبت های پرستاری منجر به بقاء نوزادان نارس شده است. از آن جایی که جبران تحریکات حسی  مثل لمس می تواند بلوغ نوزادان نارس را بهبود بخشد، بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر لمس ملایم بر واکنش های رفتاری نوزادان نارس انجام گرفت.
روش ها
 این مطالعه مداخله ای بر روی 60 نوزاد نارس با سن جنینی 34-26 هفته که در بخش مراقبت های ویژه نوزادان نارس بیمارستان افضلی پور کرمان بستری بودند، انجام شد. این نوزادان به صورت تصادفی  با روش کمینه سازی انتخاب و در دو گروه لمس ملایم و کنترل تقسیم شدند. نوزادان گروه مداخله برای 5 روز متوالی، هر روز 2 بار و هر بار به مدت 15 دقیقه لمس ملایم را دریافت کردند و با استفاده از سیستم نمره دهی آندرسون واکنش های رفتاری نوزادان نارس در قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد. داده ها به استفاده از نرم افزار SPSS و مدل  ترکیبی تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج
 میانگین نمره واکنش های رفتاری در گروه مداخله 0/14±4/85 و گروه کنترل 0/14±10/63بود و تفاوت معناداری بین گروه لمس ملایم و کنترل در نمره ABSS بعد از انجام مداخله وجود داشت (0/001>P-Value).
نتیجه گیری
 براساس یافته های بدست آمده لمس ملایم م تواند به عنوان یک روش موثر در افزایش وضعیت های خواب و کاهش وضعیت های بی قراری و کاهش تاثیرات سوء منابع تنش زا در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
3 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014898 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!