ارزیابی فراسنجه های عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی از طریق مکمل سازی سولفات آهن در دوره های مختلف تغذیه ای

پیام:
چکیده:
یک آزمایش فاکتوریل 3×3 با استفاده از 450 قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه برای تاثیر سطوح مختلف آهن (صفر، 40 و 80 میلی گرم در کیلوگرم) از منبع سولفات آهن برای 3 دوره تغذیه ای شامل کل دوره پرورش (سن 1 تا 42 روزگی)، دوره های رشد و پایانی (سن 11 تا 42 روزگی) و دوره پایانی (سن 25 تا 42 روزگی) بر عملکرد، وزن اندام های داخلی بدن و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی با استفاده از 450 قطعه جوجه یک روزه در قالب یک آزمایش فاکتوریل 3×3 انجام شد. نتایج نشان دادند که 80 میلی گرم سولفات آهن در هر کیلوگرم جیره، مصرف خوراک روزانه جوجه های گوشتی را در کل دوره پرورش بطور معنی داری کاهش داد (05/0>P). افزودن 40 میلی گرم بر کیلوگرم سولفات آهن در جیره، وزن نسبی تهی روده، ایلئوم و کل روده را کاهش داد (05/0>P). وزن نسبی غده بورس فابریسیوس جوجه های تغذیه شده با 40 میلی گرم در کیلوگرم مکمل سولفات آهن در دوره پایانی در مقایسه با جوجه های تغذیه شده با تیمار شاهد بیشتر بود (05/0>P). در دوره پایانی، اثرات مثبتی بر درصد مونوسیت های خون جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی مکمل سولفات آهن در مقایسه با کل دوره مشاهده شد (05/0>P). همچنین استفاده از 40 و 80 میلی گرم در کیلوگرم از مکمل سولفات آهن، درصد لنفوسیت های خون جوجه ها را بطور خطی (01/0>P) افزایش داد. به طور کلی، بر اساس نتایج این آزمایش بنظر می رسد که مصرف 40 و 80  میلی گرم در کیلوگرم مکمل سولفات آهن، با کاهش وزن روده باریک باعث بهبود کیفیت لاشه می گردد و اثرات مفیدی بر پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی بخصوص در دوره پایانی دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015020 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.