اثر شکل فیزیکی جیره های غذایی (آردی، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین، مورفولوژی و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:
مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر شکل خوراک (آردی، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین، مورفولوژی و میکروبیولوژی روده در جوجه های گوشتی انجام شد. بازده انرژی و پروتئین و شاخص بازده اروپایی در طول دوره آزمایش محاسبه گردید و مورفولوژی ژژونوم، طول نسبی روده، اسیدهای چرب فرار، جمعیت میکروبی و ویسکوزیته محتویات ایلئوم روده در 42 روزگی تعیین شدند. نتایج نشان داد که اثر شکل خوراک بر مورفولوژی ژژونوم (عمق کریپت، ضخامت، ارتفاع و عرض پرز، نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت)، جمعیت میکروبی محتویات ایلئوم (باکتری های اسپورزا، لاکتوباسیل، کلی باسیل، باکتری های هوازی کل)، طول نسبی روده و طول روده معنی دار نبود (05/0<P). در خوراک آردی مقادیر ویسکوزیته و اسیدهای چرب فرار (بوتیریک، ایزوبوتیریک، والریک، ایزووالریک) ایلئوم روده بیشتر و میزان pH و اسید چرب استیک در مقایسه با خوراک پلت و اکسترود کمتر بود (05/0>P). بازده انرژی و پروتئین و شاخص بازده اروپایی در کل دوره در تیمار اکسترود بالاتر از تیمار پلت و آردی بود. یافته های مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از خوراک اکسترود و پلت در مقایسه با تیمار آردی در جوجه های گوشتی دارای نتایج مثبت بر پروفایل اسیدهای چرب، ویسکوزیته محتویات روده، شاخص بازده اروپایی و بازده انرژی و پروتئین است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015021 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.