ارزیابی اثر پساب تصفیه شده بیمارستانی بر قدرت جوانه زنی بذر و شاخصهای رشد گیاه

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
 پساب تصفیه خانه های فاضلاب پس از رسیدن به استانداردهای لازم به عنوان آب مصرفی در کشاورزی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مشاهده می شوند. پیش از استفاده از فاضلاب برای کشاورزی بهتر است اثرات فیتوتوکسیک آن بر محصولات ارزیابی گردد.
در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر فاضلاب خام و تصفیه شده بیمارستانی بر جوانه زنی بذر و پارامترهای رشد گونه های سبزیجات انتخابی انجام شد.
روش کار
در این مطالعه اثرات سمی غلظت های مختلف (0،10،30،50،70،100 درصد حجمی/حجمی) فاضلاب های خام و تصفیه شده بیمارستان بر جوانه زنی، رشد ریشه، ساقه و برگ سه سبزی گشنیز، شوید و شاهی در قالب کشت پتری دیش با سه مرتبه تکرار به صورت کاملا تصادفی بررسی گردید. پس از 10 روز پارامترهای مربوط به درصد جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی و پارامترهای رشد (طول ریشه، ساقه و برگ) محاسبه گردیدند. علاوه براین BOD5 (Biochemical Oxygen Demand)، COD (Chemical Oxygen Demand)، TSS (Toxic Shock Syndrome)، pH، TDS (Total Dissolved Solids)، EC (Electrical Conductivity)، کلر باقی مانده آزاد و کیفیت میکروبی فاضلاب نیز مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج نشان دادند که هیچ گونه رابطه معناداری بین نمونه های شاهد و فاضلاب خام و تصفیه شده در ظرفیت جوانه زنی بذر وجود ندارد. بر مبنای یافته ها با افزایش غلظت فاضلاب، طول ریشه، ساقه و برگ افزایش یافت؛ بنابراین می توان گفت که پساب های بیمارستان، اثر منفی بر قدرت جوانه زنی بذر گیاهان نداشته است.
نتیجه گیری
فاضلاب های بیمارستانی می توانند مواد خطرناکی از قبیل باقی مانده های دارویی، مواد خطرناک شیمیایی، پاتوژن ها و رادیوایزوتوپ ها را شامل شوند. در این راستا، استفاده مجدد از پساب بیمارستانی در مصارف کشاورزی نیاز به بررسی پارامترهای کیفی بیشتری دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2022582 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!