چاقی و عوامل خطرساز قلبی عروقی همراه با آن در کودکان ایرانی

چکیده:
مقدمه

چاقی از مهمترین مشکلات بهداشتی بسیاری از کشورهای جهان به شمار می رود که سبب افزایش بروز بیماری های قلبی عروقی می شود. چاقی کودکان عوارض متعددی را هم در زمان کودکی و هم بزرگسالی ایجاد می کند. این مطالعه به منظور ارزیابی عوامل خطر ساز بیماری های قلبی عروقی در کودکان چاق ایرانی انجام شده است.

روش ها

در این مطالعه توصیفی 13086 کودک 12-7 ساله با استفاده از اندازه گیری دور کمر غربالگری شده اند. کودکانی که اندازه دور کمرشان بیشتر یا مساوی 61 سانتی متربود به منظور ارزیابی دقیق تر انتخاب شدند. تعداد این کودکان 284 پسر و 279 دختر بود که نمایه توده بدنی آنها بیش از مقدار طبیعی بود (اضافه وزن، چاقی). در این کودکان عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی شامل کلسترول تام، LDL، HDL، تری گلیسریدو فشار خون ارزیابی شد. علاوه بر آن میزان قند خون و انسولین ناشتا، apo-A، apo-B و لپتین نیز اندازه گیری شد.

یافته ها

تعداد 2.7% از کودکان دچار افزایش وزن یا چاقی، هیچ یک از عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی را نداشتند در حالی که 20.6% کودکان حداقل یک عامل و 45.6% بیش از 3 عامل خطر از عوامل خطر قلبی عروقی را به همراه داشتند. شیوع افزایش میزان کلسترول در جمعیت مورد مطالعه 42.6% بود. همبستگی بین نمایه توده بدنی و فشار خون سیستولی و دیاستولی وجود داشتP<0.05)، r=0.26 و (r=0.30 P<0.05 همچنین بین نمایه توده بدنی و apo-B و لپتین همبستگی قوی وجود داشت(p<0.05).

نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده بالاتر بودن میزان شیوع عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در کودکان چاق می باشد و بر پیشگیری و کنترل هرچه سریعتر چاقی در کودکان از همان ابتدای زمان کودکی تاکید می نماید.

زبان:
فارسی
صفحه:
175
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.