بررسی هم خونی و تاثیر آن بر صفات رشد در گوسفند مغانی با استفاده از شجره

پیام:
چکیده:

برای بررسی هم خونی و تاثیر آن بر صفات رشد از اطلاعات شجره 39408 راس گوسفند مغانی که طی سال های 1365 تا 1394 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند مغانی جمع آوری شده بود، استفاده گردید. برای آماده سازی، ویرایش داده ها، برآورد ضریب هم خونی و میزان تابعیت صفات از هم خونی به ترتیب از نرم افزار های Fox Pro، Excel، CFC و Wombat استفاده شد. میانگین نسل معادل کامل به عنوان معیاری از کامل بودن شجره 1/60 بدست آمد. نتایج نشان داد که 69/16 درصد از کل حیوانات، هم خون بودند. میانگین ضریب هم خونی در کل جمعیت و حیوانات هم خون به ترتیب 0/58 و 3/47 درصد محاسبه گردید. در مدت سال های مورد مطالعه، مقدار هم خونی 0/047 درصد در سال افزایش یافت. بالا ترین میزان هم خونی در گله 44/64درصد بود. افت ناشی از هم خونی به ازای افزایش یک درصد هم خونی برای صفات وزن تولد، شیر گیری، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی به ترتیب 5/94-، 19/03-، 20/23-، 35/26- و 38/74- گرم برآورد شدند، که به غیر از صفات وزن شش ماهگی و یک سالگی در بقیه صفات مورد مطالعه تاثیر معنی داری نداشت. نتایج این پژوهش نشان داد که اگر چه در این گله طی سال های مورد مطالعه بین حیوانات خویشاوند آمیزش هایی صورت گرفته بود، لیکن مقدار ضرایب هم خونی حیوانات هم خون با توجه به تعداد این دام ها نشان داد که در این جمعیت آمیزش ها هدف دار و تا حد زیادی کنترل شده بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
207 -221
لینک کوتاه:
magiran.com/p2025610 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!