تدوین پروتکل رفع موانع جسمی،روانی، محیطی و اجتماعی فعالیت بدنی در زنان باردار

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

فعالیت بدنی در بارداری یکی از جنبه های مهم رفتار بهداشتی و سبک زندگی زنان است و باعث بهبود تصویر بدنی،کاهش ناراحتی های جسمی، اضطراب و اختلال بی خوابی می شود؛ همچنین اثرات مفیدی بر زایمان و شیردهی زنان دارد. با وجود فواید فعالیت بدنی، میزان انجام آن اغلب در بین زنان باردار ضعیف است. بنابراین هدف از این مطالعه، تدوین پروتکل رفع موانع فعالیت بدنی در زنان باردار سالم مراجعه کننده به مرکز بهداشتی و بیمارستان شهید بهشتی شهر اصفهان بود.

روش تحقیق

این مطالعه از نوع توصیفی با متد دلفی است که داده های آن با استفاده از روش تری انگولیشن در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بیمارستان شهید بهشتی اصفهان جمع آوری گردیده است. فاز دوم مطالعه ای است که در فاز اول از نوع مقطعی و بر روی 380 زن باردار در سال 1394 انجام شد. ابتدا زنان باردار پرسشنامه مشخصات دموگرافیک/باروری، فعالیت بدنی بارداری را تکمیل کردند؛ سپس راهکارهای رفع موانع فعالیت بدنی با استفاده از نتایج فاز اول و منابع کتابخانه ای و اینترنتی تهیه شد و با اجرای تکنیک دلفی توسط اعضای هیات علمی گروه مامایی، مادران باردار و منابع اطلاعاتی، به دست آمد. شرح و توصیف داده ها با استفاده از آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 16) انجام شد. در این مطالعه 0/05P≤ معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

از بین 74 راهکار ارائه شده، 61 راهکار در مرحله اول و دوم و در هر 4 بعد جسمی، روانی، محیطی و اجتماعی نمره صدک 75 بالاتر از 8 داشتند.

نتیجه گیری

به منظور ترویج و افزایش میزان فعالیت بدنی در دوران بارداری، توجه و توصیه به اجرای پروتکل تهیه شده در برنامه های معمول مراقبت های دوران بارداری لازم و ضروری است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
259 -269
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027280 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!