فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - سال بیست و ششم شماره 3 (پیاپی 80، پاییز 1398)
 • سال بیست و ششم شماره 3 (پیاپی 80، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ابراهیم میری مقدم* صفحات 186-188

  در حال حاضر درمان بسیاری از بیماری ها به سختی و با هزینه های گزاف انجام می شود و در مواردی همانند سرطان ها، نتیجه اثربخش مطلوبی نیز نداشته است. از مهم ترین موانع پیش رو، عدم درک مناسب از پاتوژنز مولکولی بیماری هاست؛ تا بتوان با یک رویکرد کل نگر، وقایع داخل سلول را رصد و برآیند آن ها را پیش بینی نمود. با ارائه درک درستی از پیدایش یک بیماری در سطح مولکولی، سیستم پزشکی قادر خواهد بود پیش بینی کند چه زمانی عملکرد یک ارگان مختل و منجر بیماری می شود. با شناسایی پروتئین ها و دیگر نشانگرهای ژنتیکی موجود در خون و نمونه های بیولوژیک می توان وضعیت سلامتی اعضای بدن را نشان و پیش بینی های جامعی در مورد علت و پیشرفت بیماری ارائه نمود.

  کلیدواژگان: پزشکی شخصی، پزشکی دقیق، مراقبت بهداشتی
 • هاجر خسروی، مهدی رهنما*، معصومه اصل روستا صفحات 189-197
  زمینه و هدف

  ترخون (Artemisia dracunculus L.) اثرات آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و ضد درد دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ترخون بر اختلال یادگیری و حافظه فضایی ناشی از بی حرکتی مزمن در موش های صحرایی نر بود.

  روش تحقیق

  در این مطالعه تجربی، 60 سر رت نر نژاد ویستار به 6 گروه (هر گروه 10) شامل: گروه کنترل (بدون تیمار)، گروه تحت استرس، گروه دریافت کننده mg/kg 100 عصاره ترخون، گروه دریافت کننده mg/kg 500 عصاره ترخون، گروه دریافت کننده استرس و mg/kg 100 عصاره ترخون به طور همزمان و گروه دریافت کننده استرس و mg/kg 500 عصاره ترخون به طور همزمان، تقسیم شدند. موش های گروه تحت استرس، هر روز 6 ساعت به مدت 21 روز متوالی با استرس بی حرکتی مواجه شدند. گروه های دریافت کننده عصاره ترخون، در همین مدت دوزهای  mg/kg.bw 100 و mg/kg.bw 500 عصاره را به صورت گاواژ دریافت نمودند و دو گروه دریافت کننده عصاره و استرس به طور همزمان، علاوه بر دریافت عصاره ترخون در همان دوزها، با استرس نیز مواجه شدند. یادگیری و حافظه فضایی حیوانات با استفاده از آزمون ماز آبی موریس مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  استرس بی حرکتی موجب اختلال در یادگیری و حافظه حیوانات شد. مدت زمان تاخیر (ثانیه) و مسافت (سانتی متر) طی شده برای رسیدن به سکوی پنهان در گروه استرس در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (به ترتیب: 0/01P< و 0/05P<). زمان (ثانیه) و مسافت (سانتی متر) کل سپری شده در ربع دایره هدف نیز در آزمون پروب، در گروه استرس در مقایسه با کنترل کاهش معنی داری را نشان داد (به ترتیب: 0/001P< و 0/05P<). دریافت هر دو دوز عصاره ترخون، موجب بهبود یادگیری و حافظه فضایی در موش های تحت استرس شد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عصاره ترخون از اختلال حافظه ممانعت نموده و احتمالا در جلوگیری و درمان بیماری های نورودژنراتیو ناشی از استرس مفید است.

  کلیدواژگان: ترخون (Artemisia dracunculus)، حافظه، استرس بی حرکتی
 • مریم خدادادی*، عالیه حسین نژاد، علی نقی زاده، نگین ناصح، سهیلا چاوشان صفحات 198-212
  زمینه و هدف

  باقیمانده های دارویی در گروه آلاینده های نوظهور قرار دارند. داروها و متابولیت های آن ها، به علت ایجاد خطرات احتمالی و سمیت برای انسان و محیط، بایستی از منابع آبی حذف گردند. این مواد با روش های متعارف تصفیه آب و فاضلاب، به طور کامل حذف نمی شوند. هدف از این مطالعه، بررسی حذف استامینوفن با استفاده از نانولوله های کربنی تک دیواره و چند دیواره از محیط آبی بوده است.

  روش تحقیق

  در این مطالعه تجربی، اثر متغیرهای مختلف شامل: pH، غلظت اولیه استامینوفن، دوز جاذب، زمان تماس و سرعت اختلاط در حذف استامینوفن به وسیله نانولوله های کربنی تک دیواره و چند دیواره بررسی گردید. همچنین ایزوترم های جذب لانگمویر، فروندلیچ، Temkin، Dubinin-Rudeshkuvich و BET و سینتیک جذب شبه درجه اول و شبه درجه دوم نیز بررسی شد. غلظت استامینوفن به وسیله اسپکتروفتومتر در طول موج nm258  λ max=اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج آزمایش ها نشان داد که نانولوله های کربنی تک دیواره و چند دیواره به ترتیب قادر به حذف 59/38 و 24/28 درصد استامینوفن در زمان 45 دقیقه، در 7=pH هستند. با افزایش دوز نانولوله، درصد حذف افزایش و ظرفیت جذب کاهش یافت و فرآیند جذب بیشترین همبستگی را با مدل لانگمویر و سینتیک شبه درجه دو با 99/0R2> نشان داد.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که جاذب های نانولوله کربنی تک دیواره و چند دیواره به عنوان یک جاذب موثر در حذف استامینوفن از محلول های آبی می تواند در کنار روش های دیگر تصفیه مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: استامینوفن، نانولوله های کربنی، ایزوترم جذب، سینیتیک واکنش، محیط های آبی
 • فاطمه غزنوی خضرآبادی، ماندانا نیکنام* صفحات 213-225
  زمینه و هدف

  یک ازدواج موفق اغلب با رضایت طرفین از رابطه جنسی همراه است؛ از طرف دیگر، ساختار یک خانواده متعادل بر پایه روابط زناشویی صحیح استوار است. یکی از مهم ترین عوامل در استحکام این رابطه، سبک دلبستگی زوجین است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر سبک دلبستگی و رضایتمندی جنسی زوجین بود.

  روش تحقیق

  روش مطالعه به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش، کلیه زوجین مراجعه کننده به کلینیکی در شهرستان نیشابور در سال 1395 بودند که بر اساس معیارهای ورود، 32 زوج به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مداخله (16نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه های رضایت جنسی Haddison & Kruskaph  و مقیاس دلبستگی Collins  Read &استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های تی زوجی و تحلیل کواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوراریانس نشان داد که در مرحله پس آزمون، بین رضایتمندی جنسی و سبک دلبستگی گروه مداخله و گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت (0/05>P). نتایج نشان داد زوج درمانی هیجان مدار بر رضایتمندی جنسی و زیرمقیاس های تمایلات جنسی و صمیمیت جنسی تاثیر داشته، اما بر زیرمقیاس های رفتار جنسی و کیفیت روابط جنسی تاثیر معنی داری نداشت (0/05<P). همچنین تاثیر آن بر سبک دلبستگی و زیرمقیاس های آن یعنی نزدیکی، وابستگی و اضطراب معنی داری بود (0/05>P).

  نتیجه گیری

  یافته های حاصل از این پژوهش، بیانگر سودمندی دوره زوج درمانی هیجان مدار در بهبود سبک دلبستگی و رضایتمندی جنسی زوجین است.

  کلیدواژگان: زوج درمانی هیجان مدار، رضایتمندی جنسی، سبک دلبستگی
 • محمد طحان*، فاطمه خاکشور، الهه آهنگری صفحات 226-236
  زمینه و هدف

  در راستای بهبود ایمنی بیمار، کشورها بر آن هستند تا ایمنی سیستمها را پایش کنند و در این مسیر لازم است فرهنگ ایمنی بیمار نیز بررسی و در بین کارکنان توسعه یابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش فرهنگ ایمنی بیمار بر ارتقای فرهنگ ایمنی و خودکارآمدی پرستاران در بیمارستان ولیعصر (ع) شهر بیرجند بود.

  روش تحقیق

  پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان ولیعصر (ع) شهر بیرجند در سال 1397 (100 نفر) بودند. از این جامعه آماری، بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری طبقه ای، تعداد 80 پرستار انتخاب و به طور تصادفی و مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. جلسات آموزش گروهی فرهنگ ایمنی بیمار، در طی 4 جلسه 2ساعته برای افراد گروه آزمایش انجام شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. در پیش آزمون و پس آزمون، هر دو گروه به ابزارهای پژوهش (پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر) پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس در نرم افزار SPSS (ویرایش 22) تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، در متغیر فرهنگ ایمنی با توجه به اثر متغیر، آموزش فرهنگ ایمنی بیمار معنی دار بود (0/01>P)؛ در متغیر خودکارآمدی با توجه به اثر متغیر، آموزش فرهنگ ایمنی بیمار معنی دار بود (0/001=P).

  نتیجه گیری

  آموزش های مربوط به فرهنگ ایمنی بیمار به پرستاران، بر ارتقای فرهنگ ایمنی و خودکارآمدی آنان موثر است؛ بنابراین پیشنهاد می گردد برنامه ریزان، مسوولین و دست اندرکاران از این روش آموزشی در خصوص ارتقای فرهنگ ایمنی بهره ببرند.

  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، فرهنگ ایمنی بیمار، خودکارآمدی، پرستار
 • مریم نخعی، شهناز طبیعی، سید علیرضا سعادتجو، فاطمه سبزه کار* صفحات 237-248
  زمینه و هدف

  پرستاران به عنوان افراد پیشگام در بهداشت و درمان جامعه، نقش مهمی در هماهنگی و کمک رسانی به افراد آسیب دیده در زمان وقوع بلایا دارند. ارتقای آمادگی آنها از اصول اولیه مدیریت سلامت در حوادث و بلایاست. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر آمادگی پرستاران در حوادث و بلایا انجام شده است.

  روش تحقیق

  در این مطالعه نیمه تجربی یک گروهی (پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری)، 75 نفر از پرستاران بیمارستان های شهر بیرجند به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. این پرستاران در کارگاه آموزشی مدیریت خطر حوادث و بلایا، به مدت 16 ساعت طی 2 روز، همراه با مانور دورمیزی شرکت کردند. فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد برآورد آمادگی و پاسخ گویی پرستاران در بلایا (Readiness Estimate and Deployability Index) قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله توسط آنها تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 16) و آزمون های آماری آنالیز واریانس درون گروهی، تعقیب بنفرونی، تی تست مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و تعقیب رنج توکی در سطح معنی داری 0/05 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین نمره کل آمادگی پرستاران قبل از مداخله از 10 نمره 0/87∓6/47 و میانگین نمره کل توانمندی و نگرش آنان در مقابله با بلایا قبل از مداخله از 5 نمره به ترتیب: 0/72∓3/19  و 0/41∓3/28   بود. میانگین نمره آمادگی در کل و در حیطه توانمندی در پرستاران بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن و میانگین نمره نگرش یک ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن افزایش معنی داری داشت (0/05P<).

  نتیجه گیری

  مداخله آموزشی، بر افزایش آمادگی پرستاران در مقابله با بلایا تاثیر معنی داری داشت؛ بنابراین پیشنهاد می گردد مدیران پرستاری به منظور ارتقای آمادگی کارکنان پرستاری، دوره های آموزشی همراه با مانور را به طور مستمر برگزار کنند.

  کلیدواژگان: بلایا، آموزش، آمادگی پرستاران
 • لیلا مقتدر*، بهمن اکبری صفحات 249-258
  زمینه و هدف

  بیش از 90 درصد از کودکان آسیب دیده شنوایی، دارای والدین شنوا هستند و والدین آن ها شیوه ارتباط با این کودکان را نمی دانند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباط موثر بر تنظیم هیجانی، تاب آوری و رضایت زناشویی مادران کودکان کم شنوا بود.

  روش تحقیق

  پژوهش، به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش را مادران کودکان کم شنوای زیر 7 سال شهرستان رشت که در سال 1395 به کلینیک ناشنوایی پژواک این شهر مراجعه کرده بودند، تشکیل دادند. تعداد 40 نفر از مادران، به شیوه در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه 20 نفره مداخله و کنترل جای دهی شدند. پرسش نامه های تنظیم شناختی هیجان Granofsky، تاب آوری (Conner & Davison (CD-RIS و رضایت زناشویی انریچ (ENRICH 47) به عنوان ابزارهای پژوهش استفاده شدند. برنامه آموزش مهارت های ارتباط موثر، در قالب 8 جلسه برای مادران گروه مداخله برگزار شد و افراد گروه کنترل، آموزشی دریافت نکردند. از آمار توصیفی شامل: فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد برای شرح و توصیف داده ها و از آزمون های آماری خی دو، t مستقل، t زوجی، لوین، مجذور اتا، تحلیل کوواریانس، کولموگراف- اسمیرنف و باکس برای تحلیل داده ها در سطح معنی داری 0/05 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی، منجر به ایجاد تفاوت معنی داری در پس آزمون گروه مداخله شد و مقایسه میانگین ها حاکی از افزایش تاب آوری، تنظیم هیجانی و رضایت زناشویی در گروه مداخله بود (p<0/01).

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت با آموزش مهارت های ارتباط موثر می توان موجبات افزایش تاب آوری و رضایت زناشویی و همچنین تنظیم هیجانی را در مادران دارای کودک با آسیب شنوایی فراهم نمود.

  کلیدواژگان: مهارت های ارتباط موثر، تنظیم هیجانی، تاب آوری، رضایت زناشویی، کم شنوا
 • فاطمه مختاری*، لیلا مختاری، علیرضا رضایی آدریانی صفحات 259-269
  زمینه و هدف

  فعالیت بدنی در بارداری یکی از جنبه های مهم رفتار بهداشتی و سبک زندگی زنان است و باعث بهبود تصویر بدنی،کاهش ناراحتی های جسمی، اضطراب و اختلال بی خوابی می شود؛ همچنین اثرات مفیدی بر زایمان و شیردهی زنان دارد. با وجود فواید فعالیت بدنی، میزان انجام آن اغلب در بین زنان باردار ضعیف است. بنابراین هدف از این مطالعه، تدوین پروتکل رفع موانع فعالیت بدنی در زنان باردار سالم مراجعه کننده به مرکز بهداشتی و بیمارستان شهید بهشتی شهر اصفهان بود.

  روش تحقیق

  این مطالعه از نوع توصیفی با متد دلفی است که داده های آن با استفاده از روش تری انگولیشن در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بیمارستان شهید بهشتی اصفهان جمع آوری گردیده است. فاز دوم مطالعه ای است که در فاز اول از نوع مقطعی و بر روی 380 زن باردار در سال 1394 انجام شد. ابتدا زنان باردار پرسشنامه مشخصات دموگرافیک/باروری، فعالیت بدنی بارداری را تکمیل کردند؛ سپس راهکارهای رفع موانع فعالیت بدنی با استفاده از نتایج فاز اول و منابع کتابخانه ای و اینترنتی تهیه شد و با اجرای تکنیک دلفی توسط اعضای هیات علمی گروه مامایی، مادران باردار و منابع اطلاعاتی، به دست آمد. شرح و توصیف داده ها با استفاده از آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 16) انجام شد. در این مطالعه 0/05P≤ معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  از بین 74 راهکار ارائه شده، 61 راهکار در مرحله اول و دوم و در هر 4 بعد جسمی، روانی، محیطی و اجتماعی نمره صدک 75 بالاتر از 8 داشتند.

  نتیجه گیری

  به منظور ترویج و افزایش میزان فعالیت بدنی در دوران بارداری، توجه و توصیه به اجرای پروتکل تهیه شده در برنامه های معمول مراقبت های دوران بارداری لازم و ضروری است.

  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، موانع، بارداری، متد دلفی
 • فاطمه ضیا*، مریم خانی صفحات 270-278
  زمینه و هدف

  با بروز خطا در تصاویر رادیوگرافی داخل دهانی، تشخیص دندانپزشک دچار اشکال شده و طرح درمان بیمار نیز ممکن است اشکالاتی پیدا کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع خطاهای رادیوگرافی بایت وینگ و پری اپیکال تهیه شده در بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی بیرجند انجام شد.

  روش تحقیق

  در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، 3761 رادیوگرافی بایت وینگ و پری اپیکال تهیه شده توسط دانشجویان ترم 8 و 9 دندانپزشکی در سال 97-96 انتخاب و ارزیابی شدند. با مشاهده رادیوگرافی، خطاهای تکنیکی معمول رادیوگرافی و نیز تکرار یا عدم تکرار رادیوگرافی ها در آنها تعیین و گزارش گردید. در نهایت فراوانی و درصد خطاهای رادیوگرافی با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 23) و با کمک آزمون آماری Chi Squered تجزیه و تحلیل شد. سطح  معنی داری p=0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  خطاهای شایع به ترتیب: خطای جای گذاری غلط فیلم (71/20%)، (Cone cut  (10/20% و (Elongatioan (70/10% و میزان تکرار رادیوگرافی ها برابر با 30 درصد بود. بین نوع خطا با ترم تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی داری وجود داشت (p=0/001). فراوانی خطا در رادیوگرافی پری اپیکال بیشتر از رادیوگرافی بایت وینگ بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده در جمعیت مورد مطالعه، بیشترین خطاهای رادیوگرافی شامل خطاهای جای گذاری فیلم و Cone cut بود و این دو خطا با بیشترین فراوانی باعث تکرار رادیوگرافی ها شده بودند که ضرورت ارائه آموزش های اختصاصی برای پیشگیری از بروز این نوع خطاها را مورد تاکید قرار می دهد.

  کلیدواژگان: خطای رادیوگرافی، پری اپیکال، بایت وینگ، دانشجویان
 • لیلی علیزاده، غلامرضا شریف زاده، یاسمن آقاجانی* صفحات 279-289
  زمینه و هدف

  کارسینوم سلول سنگفرشی، از شایع ترین سرطان های ناحیه سر و گردن و جزء ده علت عمده مرگ و میر در جهان است. پیش آگهی این بیماری به علت تشخیص دیرهنگام و گوناگونی در تظاهرات آن، ضعیف می باشد. شرایط محیطی و اقلیمی در سرطان ها نقش دارند؛ به همین دلیل، ضرورت انجام مطالعات اپیدمیولوژیک احساس می شود. این مطالعه با هدف ارزیابی اپیدمیولوژی ده ساله موارد مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن در شهر بیرجند انجام شد.

  روش تحقیق

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، به صورت گذشته نگر بر روی پرونده 111 بیمار مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک مورد نیاز از پرونده بیماران استخراج گردید؛ سپس داده ها به وسیله آزمون آماری Chi-square یک طرفه یا Fisher در سطح آلفا مساوی 0/05 تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها

  در این مطالعه، میانگین سنی بیماران 9/12±5/60 سال و نسبت مرد به زن 2/08 بود. بیشترین محل درگیری، ناحیه حنجره (1/63%) و پس از آن زبان (1/8%) بود. در افراد سیگاری، درگیری ناحیه حنجره 7/76 درصد و در افراد غیر سیگاری 4/54 درصد بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (p=0/04). از بین افراد مورد مطالعه، 1/54 درصد بیماران دارای درجه تمایز متوسط بودند و 55 درصد افراد درگیر، در شهر سکونت داشتند. ضایعات بافتی با تمایز متوسط، در افراد مصرف کننده مواد مخدر به طور معنی داری بیشتر بود (p=0/02).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن طی سال های اخیر در بین مردان بویژه افراد مسن شیوع بیشتری داشته است. بیشترین میزان درگیری در ناحیه سر و گردن، حنجره بود و مصرف دخانیات به طور معنی داری شیوع ضایعات حنجره را افزایش داد.

  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، کارسینوم سلول سنگفرشی، سر و گردن
|
 • Ebrahim Miri Moghaddam* Pages 186-188
 • Hajar Khosravi, Mehdi Rahnema*, Masoumeh Asle Rousta Pages 189-197
  Background and Aim

  Tarragon (Artemisia dracunculus L.) has antioxidant, anti-inflammatory and analgesic effects. The objective of this study was to investigate the effect of Tarragon alcoholic extract on spatial learning and memory deficits, induced by chronic immobilization stress in male rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 60 male Wistar rats were divided into 6 groups (each group of 10 rats): Control(without treatment), under stress, receiving 100 mg / kg Tarragon extract, receiving 500 mg / kg Tarragon extract, Stress receiving and 100 mg / kg Tarragon extract simultaneously, and  finally Stress receiving group and 500 mg / kg tarragon extract simultaneously. The rats in under stress group, 6 hours every day for 21 consecutive days they encountered with immobilized stress. Groups receiving Tarragon extract, during this period, the doses of 100 mg / kg.bw and 500 mg / kg.bw were extracted by gavage, and two groups receiving the extract and stress simultaneously, in addition to receiving Tarragon extract at the same doses they also faced stress. Spatial learning and memory of animals were evaluated by using the Morris water maze test.

  Results

  Immobilized stress impaired learning and memory in animals. Delay time (seconds) and distance (cm) moved to reach the hidden platform was significantly increased in the stress group compared to the control group (P <0.01 and P <0.05, respectively). Also in probe test, total elapsed time (s) and distance (cm) in target quadrant decreased significantly in stress group compare with control group (p<0.001 and p<0.05 respectively). Receiving both doses of Tarragon extract improved spatial learning and memory in under stressed rats.

  Conclusion

  The results of this study indicate that Tarragon extracts prevent memory impairment and may be useful in preventing and treating of neuro-degenerative diseases due to stress.

  Keywords: Tarragon (Artemisia dracunculus), Memory, Immobilization Stress
 • Maryam Khodadadi*, Aliyeh Hossein Nezhad, Ali Naghizade, Negin Nasseh, Soheila Chavoshan Pages 198-212
  Background and Aim

  The residuals of drug are belonging to emerging pollutants. Drugs and their metabolites should be removed from water resources due to potential risks and their toxicities for humans and the environment.These materials are not completely eliminated by the conventional methods of water and wastewater treatment. The purpose of this study was to investigate the removal of acetaminophen using single-walled and multi-walled carbon nanotubes from aqueous environments.

  Materials and Methods

  In this experimental study, the effect of different parameters such as: pH, initial concentration of acetaminophen, adsorbent dose, time of touch and mixing speed were investigated in acetaminophen removal by single-wall and multi-wall carbon nanotubes. The adsorption isotherms of Langmuir, Freundlich, Temkin, Dubinin-Rudeshkuvich and BET and pseudo-first and pseudo-second order adsorption kinetics were also investigated. Acetaminophen concentration was measured by spectrophotometer at (λ max = 258 nm).

  Results

   The result of the experiments showed that single-wall and multi-wall carbone nanotubes could be able to removal 38.59% and 28.24% of acetaminophen at time=45 min , Ph=7. With increasing the dose of nanotubes, the removal percentage increased and absorption capacity decreased, Absorption process showed the highest correlation with Langmuir model and pseudo-second kinetics (R2>0.99).

  Conclusion

  The results showed that single-walled and multi-walled carbon nanotube adsorbents can be used as an effective adsorbent in the removal of acetaminophen from aqueous environments along with other treatment methods.

  Keywords: Acetaminophen, Carbon Nanotubes, Absorption Isotherm, Reaction kinetics, Aqueous Environments
 • Fatemeh Ghaznavi Khazarabadi, Mandana Niknam* Pages 213-225
  Background and Aim

  A successful marriage is often accompanied by both partner consent to sex, on the other hand, the structure of a balanced family is based on sound marital relations. One of the most important factors in strengthening this relationship, is the attachment style of couples. The purpose of this study was Effectiveness of emotionally-focused couple therapy on the style of attachment and sexual satisfaction of couples. 

  Materials and Methods

  The method of study was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. The study population consisted of all couples referring to clinic in Neyshabur city in 2016. Based on inclusion criteria, 32 couples were selected by convenience sampling and randomly divided into intervention (n = 16) and control (n = 16) groups. For data collection, Haddison and Kruskaph Sexual Satisfaction Index and Collins and Read Adolescents Adjustment Scale were used. Paired t-test and covariance analysis were used for data analysis.

  Results

  The results of the analysis of variance showed that in post-test, There was a significant difference between sexual satisfaction and attachment style of the intervention group and control group (P <0.05).The results showed that emotional-couple therapy had a significant effect on sexual satisfaction and subscales of sexuality and sexual intimacy, but it had no significant effect on the subscales of sexual behavior and quality of sexual relations (P <0.05). Also, it had a significant effect on attachment style and its subscales of proximity, dependency, and anxiety.

  Conclusion

  The findings of this study indicate the beneficial effects of emotional-couple therapy in improving attachment style and marital satisfaction of couples.

  Keywords: Emotionally Focused Couple Therapy, Sexual Satisfaction, Attachment Style
 • Mohammad Tahan*, Fateme Khakshoor, Elahe Ahangari Pages 226-236
  Background and Aim

  In order to improve the patient's safety, countries are required to monitor the safety of systems, and in this path, patient safety culture should be explored and developed among staff. The purpose of this study was to evaluate the effect of education on patient safety culture on the promotion of safety culture and self-efficacy of nurses in Vali-e-Asr Hospital of Birjand.

  Materials and Methods

  The present study was carried out in a quasi-experimental design with pretest-posttest with the control group. The statistical population of this study was all nurses working in Vali-e-Asr Hospital in Birjand in 2018 (100 people). From this statistical society, based on the Morgan table and by stratified sampling, A total of 80 nurses were selected and Randomly and evenly divided into two experimental and control groups. The group training sessions of the patient safety culture were conducted for 4 sessions of 2 hours for the experimental group and the control group did not receive any intervention. In the pretest and posttest, both groups responded to the research tools (Patient Safety Culture and General Sherer Self-efficacy Questionnaire). Data were analyzed using SPSS software (version 22) by using covariance analysis.

  Results

  The results showed that in the variable of safety culture due to the variable effect, The education of the patient safety culture was significant (P <0.01); in the self-efficacy variable with respect to the effect of the variable, The education of the patient safety culture was significant (P = 0.001).

  Conclusion

  Training on patient safety culture to nurses, Affects the promotion of their safety culture and self-efficacy; Therefore, it is suggested that planners, administrators, use this methodology to promote the safety culture.

  Keywords: Patient Safety, Patient Safety Culture, Self-Efficacy, Nurse
 • Maryam Nakhaei, Shahnaz Tabiee, Seyed Alireza Saadatjou, Fatemeh Sabzehkar* Pages 237-248
  Background and Aim

  Nurses as pioneers people in community health and treatment, they have an important role in coordinating and helping injured people at the time of the disaster. Improvement of their preparedness is one of the basic principles of health management in accidents and disasters. Therefore, the aim of this study has been done to determine the effect of educational intervention on nurses' preparedness in accidents and disasters

  Materials and Methods

   In this single-group quasi experimental, (pre-test, post-test and follow-up), 75 nurses working in hospitals in Birjand were selected by the stratified random sampling method was used. The nurses participated in a disaster risk management workshop for 16 hours over 2 days in a round table exercise. Demographic data form and standard questionnaire of nurses' preparedness and responsiveness to the disasters were completed before, immediately and one month after the intervention. Data were analyzed using SPSS software (Version 16), and statistical analysis of in-group variance, Bonferroni post hoc test and chi-square tests, independent t-test, One-way analysis of variance and Tukey's range post hoc test were performed at a significance level of (0.05).

  Results

  The mean score of nurses' preparedness before intervention out of 10 scores was 6/47±0/87 and their total mean score of ability and attitude towards disasters before intervention of 5 scores was 3/19±0/72 and 3/28±0/41 respectively. The average total score of preparedness and in the area of empowerment in nurses immediately and one month after intervention than before and the mean score of attitude one month after the intervention was significantly higher than before (p <0.05).

  Conclusion

   Based on the results, the educational program had a significant effect on increasing nurses' preparedness in accidents and disasters. It is recommended that nursing managers improve nursing staff readiness, conduct continuous training courses with maneuvers.

  Keywords: Disasters, Education, Preparedness Nurses
 • Leila Moghtader*, Bahman Akbari Pages 249-258
  Background and Aim

  More than 90% of hearing-impaired children have hearing parents and their parents do not know how to communicate with these children. The aim of this study was to investigate the impact of education communication skills on emotional regulation, resilience and marital satisfaction of mothers of hearing- impaired children.

  Materials and Methods

  The research was a quasi-experimental with pre-test and post-test design with the control group. The statistical population were the mothers of hearing-impaired children under 7 years old in Rasht that was referred to the Pejvak Deafness Clinic in 2017. 40 mothers were selected by convenience sampling and were randomly divided into two groups of intervention (20 people) and control (20 people). Granofsky Emotional Regulation Questionnaire, Conner & Davison (CD-RIS) and Enrich Marital Satisfaction Questionnaire (ENRICH 47) they were used as research tools. The effective communication skills education program, 8 sessions for mothers in the intervention group were held and the control group received no education. Descriptive statistics including: frequency, percentage, mean, standard deviation and standard error for data description were used and also chi-square, independent t-test, paired t-test, Levin, eta squared, covariance analysis, Kolmogorov-Smirnov and Box were used for data analysis at the significant level of 0.05.

  Results

  The results showed that communication skills education led to significant differences in the post test of the experimental group and the comparison of the meanings showed an increase in resiliency, emotional regulation and marital satisfaction in the experimental group (p <0.01).

  Conclusion

  It can be concluded that by education of effective communication skills, it is possible to increase in marital resilience and marital satisfaction, as well as emotional regulation in the children with hearing-impaired children was obtain.

  Keywords: Effective Communication Skills, Emotional Regulation, Resilience, Marital Satisfaction, Hearing-Impaired
 • Fatemeh Mokhtari*, Leila Mokhtari, Alireza Rezaei Adariani Pages 259-269
  Background and Aim

  Physical activity during pregnancy is one important facet of women's health behavior and Lifestyle, it cause to improvement body image, reduction physical discomfort, anxiety and insomnia, and also has beneficial effects on women's delivery and breast feeding. Despite the great benefits of physical activity, it is often weak in pregnant women. The aim of this study was to develop a protocol to remove barriers of physical activity in healthy pregnant women admitted to Shahid Beheshti Health Center and Hospital in Isfahan.

  Materials and Methods

  This is a descriptive study with Delphy method and information has been gathered in a triangulation way, which was conducted at Isfahan University of Medical Sciences and Shahid Beheshti Hospital in Isfahan. The second phase is a study that in the first phase of the cross-sectional and it was done on 380 pregnant women in 2015. At first, pregnant women completed demographic / reproductive, pregnancy physical activity questionnaire. Then the solutions to remove barriers of physical activity were provided by using the results of the first phase of study, library resources and internet and by performance the Delphi method by faculty members of Department of Midwifery, pregnant women and results of resources, was obtained .Statistical analysis by using descriptive statistical and SPSS statistical software (version 16) was done. The level of significance was set at (p≤ 0.05) for all the statistical tests.

  Results

  Among 74 presented solutions, 61 approaches in the first and second stage in each fourth aspects; physical, psychological, environmental and social were 75th percentile score higher than 8.

  Conclusion

  In order to promote and increase the amount of physical activity during pregnancy, attention and recommendation to implement this protocol in routine prenatal care is essential.

  Keywords: Physical Activity, Barriers, Pregnancy, Delphy Method
 • Fateme Zia*, Maryam Khani Pages 270-278
  Background and Aim

  With showing an error in the intra-oral radiographic images, dentist diagnosis may be affected by the occurrence, and the patients treatment plan can be problematic in these cases. The present study aimed to determine the prevalence rate of Bitewing and Periapical radiography errors prepared in the radiology department of the faculty of dentistry birjand university of medical sciences.
   

  Materials and Methods

  In a descriptive cross-sectional study, 3761 Bitewing and Periapical radiography prepared by 8th and 9th-semester dental students in 2017-2018 were selected and evaluated. by viewing radiography, common radiographic technical errors, as well as repeat or non-repeat radiographs in them, were determined and reported. Finally, the frequency and percentage of radiographic errors were analyzed using the SPSS software (version 23) and Chi-Square test. Significance level (p = 0.05) was considered.

  Results

  Common radiographic errors were incorrect filmed placement 20.71%, cone-cut 20.10% Elongation 10.70 % and the repetition rate of the radiographs was %30, respectively. There was a significant relationship between the type of error and the students' semester(p:0.001). The frequency of error in periapical radiography was more than of the bitewing radiograph.

  Conclusion

  Based on the results of the study population, the most radiographic errors included film insertion errors and cone cut and these two errors were the most frequent cause of repeate radiographs that emphasize required the provision of specific training for the prevention of these errors.

  Keywords: Radiographic Errors, Periapical, Bitewing, Students
 • Leili Alizadeh, Gholamreza Sharifzadeh, Yasaman Aghajani* Pages 279-289
  Background and Aim

   Squamous cell carcinoma is one of the most common causes of head and neck cancer and is one of the ten leading causes of death in the world and its prognosis is weak due to late diagnosis and varied clinical. Environmental and climatic conditions play a role in cancers; for this reason, the necessity of epidemiological studies is felt. The aim of this study was to evaluate the ten-year epidemiology of cases infected head and neck squamous cell carcinoma in birjand.
   

  Materials and Methods

   This is a cross-sectional descriptive-analytical study, by the method of retrospective study was performed on 111 patients with head and neck squamous cell carcinoma. demographic and histopathological data were extracted from patient records. Subsequently, the data were then analyzed using one-way Chi-square test or Fisher's alpha level of α =0.05.

  Results

  In this study, the mean age of the patients was 60.52 ± 12.9 years and the ratio of male to female was 2.08. The most common sites of involvement were larynx (63.1%) and followed by tongue (8.1%). For smokers, laryngeal involvement was 76.7% and for non-smokers, 54.4%, which is statistically significant (P=0.04). 54.1% of patients had squamous cell carcinoma (SCC) with moderately differentiation. 55% of patients were living in the city. Moderately differentiated tissue lesions among drug users they were significantly higher(P=0.02).

  Conclusion

   The results of this study showed that head and neck squamous cell carcinoma has become more prevalent in men, especially the elderly, in recent years. The most common site of involvement in head and neck was the larynx, and smoking significantly increased the prevalence of laryngeal lesions.

  Keywords: Epidemiology, Squamous Cell Carcinoma, Head, Neck