تاثیر ورود کودکان به بازار کار بر مخارج سلامت خانوار شهری ایران

پیام:
چکیده:

کار کودکان یک چالش مبهم و بحث برانگیز است که اکثر کشورهای جهان با آن مواجه هستند. با توجه به بروز و شیوع پدیده کودکان کار در ایران و اهمیت مخارج سلامت خانوار در این مقاله تاثیر ورود کودکان به بازار کار بر مخارج سلامت خانوار شهری بررسی شد. این مطالعه یک تحقیق همبستگی می باشد که جامعه اماری تحقیق خانوار شهری استانهای ایران در سال 1395 می باشد و حجم نمونه طبق فرمول کوکران و نمونه گیری سه مرحله ای مرکز آمار ایران 6517 خانوار انتخاب شد. آمار و اطلاعات این خانوار از داده های خام هزینه درامد خانوار شهری ایران در سال 1395 استخراج و در نرم افزار excel پردازش شد. از روش های اقتصاد سنجی پروبیت و پروبیت رتبه بندی شده برای تخمین ضرایب مدل رگرسیون در نرم افزار stata استفاده شد.
نتایج نشان داد که ورود کودکان به بازار کار در هر دو مدل تاثیر مثبت بر مخارج سلامت خانوار دارد بنابراین سیاستهایی جهت حذف کارکودکان، جبران درامد حاصل از کار آنها و امکان تحصیل بیشتر کودکان کار ضروری به نظر می رسد. درامد سرانه خانوار، اندازه خانوار، سن پدر و تحصیلات والدین تاثیر مثبت و معنی داری بر مخارج سلامت خانوار دارند. اشتغال پدر و مادر در بخشهای خصوصی مخارج سلامت خانوار را افزایش و دربخشهای عمومی کاهش می دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
428 -436
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027715 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!