ارتباط بین رویدادهای استرس زای زندگی، تیپ شخصیت D، فاجعه پنداری و درماندگی روانشناختی با شدت علائم بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

پیام:
چکیده:
مقدمه

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی رویدادهای استرس زای زندگی، تیپ شخصیت D، فاجعه پنداری و درماندگی روانشناختی باشدت علائم در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر انجام شد.

روش کار

پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه اماری بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر شهر اصفهان، براساس مقیاس رم III توسط پزشک برای آن ها تشخیص سندرم روده تحریک پذیر داده شد. 150 بیمار مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به کلینیک های شهر اصفهان در پاییز 1396، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش شامل مقیاس شدت علائم گوارشی، پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی، مقیاس تیپ شخصیت D، مقیاس فاجعه پنداری و سیاهه درماندگی روانشناختی پاسخ دادند. داده های گردآوری شده توسط نرم افزار Amos و با استفاده از رویکرد مدل سازی معادله ساختاری کوواریانس محور تحلیل شد.

یافته ها

نتایج حاکی از تاثیر رویدادهای استرس زای زندگی، فاجعه پنداری ودرماندگی روانشناختی بر شدت علائم سندرم روده تحریک پذیر بود. اما تیپ شخصیت D برشدت علائم سندرم روده تحریک پذیر اثر معنادار نشان نداد.

نتیجه گیری

بنابر نتایج این پژوهش، آموزش شیوه های مقابله با رویدادهای استرس زای زندگی، فاجعه پنداری و درماندگی روان شناختی می تواند شدت علائم بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر را کاهش دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027804 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!