ارزیابی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و قارچ های مایکوریزا بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.)

پیام:
چکیده:

یکی از ارکان کشاورزی پایدار کاربرد کودهای زیستی به منظور تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه با هدف حذف یا کاهش قابل ملاحظه در مصرف نهاده های شیمیایی است،لذا در این راستا با هدف بررسی اثر قارچ مایکوریزا و ورمی کمپوست بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون، آزمایشی مزرعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی93-1392در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج اجرا شد. تیمارها شامل ورمی کمپوست در سه سطح (0 ، 5 و 10 تن در هکتار) و قارچ مایکوریزا در چهار سطح (شاهد، کاربرد Glomusmosseae، کاربرد Glomusintraradicesو کاربرد تلفیقی هر دو گونه) بود. نتایج نشان داد که کاربرد منابع مختلف تغذیه ای اثر معنی داری بر اکثر صفات مورد مطالعه در گیاه دارویی انیسون داشت. با توجه به نتایج، بیشترین ارتفاع بوته (53/46سانتی متر)، تعداد چتر در بوته (35/44عدد)، عملکرد دانه (2968/26کیلوگرم در هکتار)، درصد اسانس (3/40) و عملکرد اسانس (101/21کیلوگرم در هکتار) در نتیجه کاربرد 10تن در هکتار ورمی کمپوست حاصل شد. بیشترین وزن هزار دانه (2/86 گرم) و عملکرد بیولوژیک (8989/43کیلوگرم در هکتار) در اثر کاربرد تلفیقی 10تن در هکتار ورمی کمپوست و برهمکنش دوگونه G. mosseaeو G. intraradicesو بیشترین شاخص برداشت (42/03درصد) در تیمار کاربرد 5 تن در هکتار ورمی کمپوست به دست آمد.به طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد کودهای زیستی مایکوریزا و ورمی کمپوست نقش چشمگیری در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون داشتند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
325 -335
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028715 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!