فهرست مطالب

 • سال پنجاهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 19
|
 • امید گودرزی، علی عبادی*، محمدرضا فتاحی، علی رضا رحیمی صفحات 243-253

  اصلاح انگورهای تازه خوری به منظور دسترسی به ارقام بی دانه برتر، اهمیت زیادی در بازاریابی آنها دارد. در این تحقیق شش دورگ جدید اصلاح شده زودرس انگور، حاصل از تلاقی 4 والد پدری بی دانه و 7 والد مادری دانه دار با رقم یاقوتی از نظر کیفیت و عملکرد محصول مقایسه شدند. این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 8 تکرار (8 بوته به ازای هر دورگ) در ایستگاه تحقیقات باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، در دو سال 1393 و 1394 با هدف معرفی ارقام انگور بی دانه زودرس برتر به اجرا درآمد. سن بوته ها در 4 الی 5 سالگی بود و تربیت آنها به شکل تربیت پاچراغی بود. نتایج مقایسه میانگین تفاوت معنی داری بین دورگ ها در تمامی صفات مورد اندازه گیری نشان داد. دوره رسیدگی میوه در دورگ های S51 و I21 با میانگین 53 و 59 روز، زودرس تر از یاقوتی (69 روز) بود. از نظر اندازه حبه دورگ های I10 و E10 بیشترین اندازه حبه و رقم یاقوتی کمترین اندازه را  به خود اختصاص داد. همچنین دورگ S51 بیشترین نسبت قند به اسید را به خود اختصاص داد. در صفت وزن تر تک بذر، دورگ I10  و رقم یاقوتی به ترتیب بیشترین و کمترین وزن تر تک بذر را به خود اختصاص دادند. در ارزیابی حسی وضعیت بذر توسط داوران، دورگ های S51، I21، I13 کاملا بیدانه، دورگ C25 نسبتا بی دانه و دورگ های I10 و E10 دانه دار تشخیص داده شدند. پس از ارزیابی های کیفی وکمی، دورگ های S51 و I21 به عنوان دورگ های برتر بی دانه و زودرس انتخاب شدند.

  کلیدواژگان: ارزیابی حسی، بی دانگی، وزن تر بذر، یاقوتی
 • یاسر خندانی، رضا فتوحی قزوینی*، محمود قاسم نژاد، محمدرضا خالدیان صفحات 255-263
  حدود 75 درصد وسعت کشور ایران مناطق خشک و نیمه خشک است؛ بنابراین استفاده از روش های آبیاری با بازده بالا در بخش کشاورزی حائز اهمیت است. به منظور مطالعه اثر کم آبیاری تنظیم شده (RDI) و سوپرجاذب (SA) بر کیفیت انبارمانی میوه آلو ژاپنی Prunus salicina)) رقم سانتاروزا، درختان از مرحله سخت شدن هسته (7 هفته بعد از تمام گل) در شرایط سه سطح آبیاری(ETc100%، ETc 75% و ETc 50%) و چهار سطح سوپرجاذب (صفر، 100، 200 و 300 گرم، برای هر درخت)، در قالب طرح فاکتوریل (طرح پایه CRD) با سه تکرار قرار گرفتند. میوه ها پس از برداشت در مرحله رسیدن به مدت یک ماه در دمای 4 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی بالای 80 درصد نگهداری شدند. سپس برخی ویژگی های کیفی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. کم آبیاری سبب افزایش سفتی بافت میوه گردید. فلاونوئیدهای میوه نیز تحت تاثیر کم آبیاری تنظیم شده افزایش معنی داری پیدا کرد. درحالیکه سطوح کم آبیاری و غلظت های مختلف سوپرجاذب تاثیر معنی داری بر میزان SSC، TA و SSC/TA میوه ها در مقایسه با شاهد نداشتند. برهمکنش اثر تیمارهای کم آبیاری تنظیم شده و سوپرجاذب بر میزان آب میوه، فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی معنی دار بود. آب میوه در اثر تیمار کم آبیاری کاهش یافت؛ ولی تیمار سوپرجاذب به صورت معنی داری آب میوه را افزایش داد. فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه که در شرایط تنش ملایم کم آبیاری افزایش یافته بود با کاربرد سوپرجاذب به صورت معنی داری کاهش یافت.
  کلیدواژگان: پس از برداشت، تنش، سفتی بافت میوه، ظرفیت آنتی اکسیدانی، مواد جامد محلول
 • محمدعلی عسگری *، مریم کرباسی، مصباح، علی رضا طلایی، سمیه آقاجانی صفحات 265-274

  در این پژوهش اثر تغذیه برگی آهن و روی بر ویژگی های کمی و کیفی میوه سیب ’دلباراستیوال‘ مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار روی درختان هشت ساله سیب ’دلباراستیوال‘ با پایه M9 تحت سیستم تربیت Y در ایستگاه تحقیقاتی گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. در طول فصل رشد درختان با سه غلظت، صفر، 50 و 100 میلی گرم بر لیتر کلات آهن (Fe-EDDHA) و سه غلظت صفر، 5 و 10 میلی گرم بر لیتر سولفات روی، فاصله 30، 60 و 90 روز بعد از تمام گل محلول پاشی شدند. میوه ها بعد از برداشت به سردخانه با دمای 1±0 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 90-85 درصد منتقل و به مدت 5 ماه نگهداری شدند. نمونه ها در زمان برداشت و نیز به فاصله هر یک ماه از سردخانه خارج و از نظر خصوصیات کمی و کیفی اندازه گیری شدند. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت آهن مصرفی، میزان سفتی بافت، ویتامین ث، مواد جامد محلول، ظرفیت ضد اکسایشی و درصد ماده خشک میوه افزایش یافت. محلول پاشی روی نیز باعث افزایش مقدار ویتامین ث، مواد جامد محلول و درصد ماده خشک شد، اما میزان سفتی بافت گوشت میوه و فنول ها را کاهش داد. در مجموع می توان گفت کاربرد آهن و روی برای بهبود خصوصیات کیفی این رقم سیب مناسب بوده است.

  کلیدواژگان: سولفات روی، ظرفیت ضد اکسایشی، فنول ها، کلات آهن، ویتامین ث
 • صمیرا احمدی پور، عیسی ارجی*، علی عبادی، وحید عبدوسی صفحات 275-286
  به منظور بررسی عکس العمل به خشکی برخی از ارقام تجاری زیتون، آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در شهرستان گیلانغرب واقع در استان کرمانشاه در سال 1394 در هوای آزاد به اجرا در آمد. تیمارها شامل سه سطح آبیاری به میزان 100 (شاهد)، 75  و 50 درصد ظرفیت مزرعه و سه رقم زیتون (زرد، آمیگدالولیا و کنسروالیا) بودند. نتایج نشان داد که رشد رویشی از قبیل ارتفاع نهال، تعداد و سطح برگ و طول ریشه به طور معنی داری تحت تاثیر تنش آب، بسته به رقم قرار داشت. ارقام تحت تنش کم آبی، دارای تفاوت معنی داری در میزان فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز بودند. بیشترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز و کاتالاز در رقم کنسروالیا و تیمار 50% آبیاری مشاهده شد. مقدار فنل، تحت تنش کم آبی افزایش نشان داد. ارقام زرد، آمیگدالولیا و کنسروالیا به ترتیب بیشترین تا کمترین میزان فنل را تحت تیمارهای تنش خشکی در مقایسه با گیاهان شاهد داشتند. میزان مالون دی آلدهید در تیمارهای مختلف تحت تاثیر تنش خشکی دارای تفاوت معنی دار بود. بیشترین افزایش میزان مالون دی آلدهید در تیمار 50% آبیاری در رقم زرد با حدود 57 درصد افزایش در مقایسه با گیاهان شاهد مشاهده شد. به طورکلی، پاسخ ارقام به تنش خشکی متفاوت بود و هر کدام پاسخی خاص نشان دادند. رشد رویشی شاخساره تحت شرایط تنش خشکی در رقم زرد بیشتر از کنسروالیا و آمیگدالولیا بود و رقم زرد از لحاظ افزایش مقدار فنل و فعالیت پراکسیداز و کاتالاز در شرایط تنش خشکی برتر بود درحالی که ’کنسروالیا‘ بیشترین افزایش مقدار قند را داشت.
  کلیدواژگان: پراکسیداز، پرولین، رقم آمیگدالولیا، رقم زرد، رقم کنسروالیا، کاتالاز، مالون دی آلدهید
 • حجت الله عباسی، روح انگیز نادری*، محسن کافی، پژمان آزادی، محمد نقی پاداشت صفحات 287-294

  در این پژوهش،کارایی استفاده از روش گرده‏افشانی خامه قطع شده و کشت قطعات تخمدان جهت غلبه بر موانع ناسازگاری پیش‎تخمی و پس‎تخمی لیلیوم مورد ارزیابی قرار گرفت. سه رقم از گونه‎های آسیایی (ترسور، پیراندلو و سب دازل) و چهار رقم از گونه‎های اورینتال (ریالتو، سوربونه، پارادرو و مانسیا) به عنوان والد مادری و گونه Lilium ledebourii(سوسن چلچراغ) به عنوان والد دهنده دانه گرده با دو روش گرده‎افشانی عادی و گرده‎افشانی خامه قطع شده تلاقی داده شدند. تخمدان ها پس از 10، 20 و 40 روز از گرده‎افشانی جدا شده و کشت قطعات تخمدان انجام شد. پژوهش به-صورت دو آزمایش گرده‎افشانی کلاله و گرده‎افشانی خامه قطع شده انجام شد. این پژوهش به صورت طرح کاملا تصادفی و در قالب آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور زمان برداشت تخمدان و رقم مورد استفاده انجام شد. میزان تورم تخمدان، تعداد کپسول به دست آمده، وزن کپسول‎های تولید شده، تعداد قطعات کشت شده، تعداد بذر تولیدی، وزن بذور به دست آمده و تعداد بذر جوانه زده ثبت شد. به علت عدم موفقیت آزمایش گرده‎افشانی کلاله نتایج حاصل در این مقاله گزارش نشد. نتایج نشان داد که فاکتور رقم در تمام شاخص‎ها در سطح 5 درصد و در شاخص تعداد کپسول در سطح یک درصد معنی دار بوده است. اثر فاکتور زمان‎های مختلف برداشت تخمدان و اثر متقابل این فاکتور با فاکتور رقم تنها در مورد شاخص تعداد بذر به دست آمده در سطح 5 درصد معنی دار بود. در آزمایش گرده‎افشانی خامه قطع شده در تلاقی بین سوسن چلچراغ و ارقام مانسیا، ترسور و سوربون به ترتیب 172 ،80 و 60 عدد بذر تولید شده و 1/1 درصد از بذرهای برداشت شده از پایه مادری مانسیا جوانه زده و به گیاهچه تبدیل شدند. به طور کلی در این آزمایش مشخص شد که از تکنیک گرده‎افشانی خامه قطع شده و به دنبال آن نجات جنین‏های به دست آمده می‎توان جهت غلبه بر موانع دورگ‏گیری در سوسن چلچراغ و ارقام تجاری استفاده نموده و ارقام جدیدی را تولید کرد.

  کلیدواژگان: موانع پیش‎تخمی، ناسازگاری، نجات جنین، هیبریداسیون
 • داریوش رمضان، فاطمه مرادی پور*، محمدمهدی ضرابی صفحات 295-310

  ترکیب غذایی بستر کشت، یکی از مهمترین عوامل اصلی در رشد و نمو قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) می باشد. در این پژوهش اثرات ترکیبی مکمل های شیمیایی شامل سولفات مس (100 میکرو گرم بر گرم ماده خشک بستر کشت)، نیترات آمونیوم (150 میکروگرم بر گرم ماده خشک بستر کشت)، نیترات منیزیم (100 میکرو گرم بر گرم ماده خشک بستر کشت) و مکمل زیستی باکتری ریزوبیوم (108 باکتری در هر میلی لیتر برای یک کیلوگرم اسپاون) و همچنین بسترهای کشت خاک اره، کلش گندم، باگاس نیشکر، کلش برنج و ضایعات صنایع روغن کشی زیتون و ترکیبی از آنها، جهت پرورش قارچ، مورد مطالعه قرار گرفتند. مقادیر نیتروژن اندام بارده قارچ در بستر کشت ترکیبی کلش گندم و ضایعات زیتون و بستر کشت غیر ترکیبی خاک اره به ترتیب، 91/8 میلی گرم در 100 گرم وزن خشک و 2/6 میلی گرم در 100 گرم وزن خشک بود. همچنین مقدار ریبوفلاوین قارچ های حاصل از بستر کشت ترکیبی باگاس نیشکر و تفاله زیتون و بستر کشت غیرترکیبی خاک اره به ترتیب 9/4 میلی گرم در 100 گرم ماده خشک و 4/1 میلی گرم در 100 گرم ماده خشک ثبت شد. همچنین مرحله پنجه دوانی میسلیوم در بسترکشت ترکیبی کلش گندم با ضایعات زیتون در مدت زمان 16/2 روز انجام شد. نتایج نشان داد که عملکرد کل (مجموع سه چین) اندام میوه ای در بستر کشت ترکیبی کلش گندم و تفاله زیتون غنی شده با نیترات آمونیوم و بستر کشت غیر ترکیبی خاک اره غنی شده با سولفات مس به ترتیب 1862/35و 840/90گرم بود؛ بنابراین در این پژوهش بستر کشت ترکیبی کلش گندم و ضایعات صنایع روغن گیری زیتون که با نیترات آمونیوم غنی شده بود، بستر مناسبی جهت تولید قارچ صدفی می باشد.

  کلیدواژگان: ارزش غذایی، اندام میوه ای، باکتری ریزوبیوم، ضایعات صنعتی و کشاورزی
 • حسین مرادی، محمود اثنی عشری*، احمد ارشادی صفحات 311-323

  این پژوهش به منظور بررسی اثر تنش خشکی روی برخی از ویژگی های فیزیولوژیکی پنج پایه ی پیوندشده و غیر پیوندی بادام انجام گرفت. پایه های رویشی GF677، گارنم و یک هیبرید بادام×هلوی محلی، به علاوه پایه های بذری بادام (رقم فرانیس) و هلو (ژنوتیپ محلی) در حالت پیوند شده و بدون پیوند تحت تنش خشکی قرار داده شدند. رقم پیوندک فرانیس و تیمارهای تنش شامل نگهداری پتانسیل ماتریکس خاک در حد 3/0- مگاپاسکال (شاهد)، 0/9- مگاپاسکال (تنش متوسط) و  1/5- مگاپاسکال (تنش شدید) بودند. بررسی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به صورت گیاهان گلدانی انجام گرفت. سطح تنش به مدت چهار هفته در گیاهان اعمال شد. ویژگی های فلورسنس سبزینه، غلظت رنگیزه های برگ، محتوای نسبی آب برگ، شاخص پایداری غشاء و پرولین آزاد برگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی منجر به کاهش معنی دار محتوای نسبی آب برگ، شاخص Fv/Fm، میزان سبزینه های a، b و کل و افزایش معنی دار F0، نشت یونی و پرولین آزاد برگ شد. نتایج حاصل از ارزیابی صفات بیانگر اثر منفی کمتر تنش خشکی بر پایه های پیوند شده در مقایسه با پایه های غیرپیوندی بود. به طور کلی تاثیر تنش خشکی روی پایه های بذری، هیبرید محلی و GF677 نسبتا مشابه بود و پایه های مذکور به طور معنی داری کمتر از پایه گارنم تحت تاثیر خشکی قرار گرفتند. پایه ی هلوی بذری تحت تنش، بیشترین کاهش در ویژگی های اندازه گیری شده را نشان داد. بر اساس نتایج این بررسی، فلورسانس سبزینه به عنوان شاخصی ساده برای ارزیابی تحمل به خشکی پایه های بادام در شرایط تنش شدید خشکی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: پایه بذری، پایه رویشی، پرولین، فلورسانس سبزینه، محتوی نسبی آب برگ
 • ستار غلامی، امین صالحی*، صادق شهراسبی، امیرمختار امیری نسب صفحات 325-335

  یکی از ارکان کشاورزی پایدار کاربرد کودهای زیستی به منظور تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه با هدف حذف یا کاهش قابل ملاحظه در مصرف نهاده های شیمیایی است،لذا در این راستا با هدف بررسی اثر قارچ مایکوریزا و ورمی کمپوست بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون، آزمایشی مزرعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی93-1392در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج اجرا شد. تیمارها شامل ورمی کمپوست در سه سطح (0 ، 5 و 10 تن در هکتار) و قارچ مایکوریزا در چهار سطح (شاهد، کاربرد Glomusmosseae، کاربرد Glomusintraradicesو کاربرد تلفیقی هر دو گونه) بود. نتایج نشان داد که کاربرد منابع مختلف تغذیه ای اثر معنی داری بر اکثر صفات مورد مطالعه در گیاه دارویی انیسون داشت. با توجه به نتایج، بیشترین ارتفاع بوته (53/46سانتی متر)، تعداد چتر در بوته (35/44عدد)، عملکرد دانه (2968/26کیلوگرم در هکتار)، درصد اسانس (3/40) و عملکرد اسانس (101/21کیلوگرم در هکتار) در نتیجه کاربرد 10تن در هکتار ورمی کمپوست حاصل شد. بیشترین وزن هزار دانه (2/86 گرم) و عملکرد بیولوژیک (8989/43کیلوگرم در هکتار) در اثر کاربرد تلفیقی 10تن در هکتار ورمی کمپوست و برهمکنش دوگونه G. mosseaeو G. intraradicesو بیشترین شاخص برداشت (42/03درصد) در تیمار کاربرد 5 تن در هکتار ورمی کمپوست به دست آمد.به طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد کودهای زیستی مایکوریزا و ورمی کمپوست نقش چشمگیری در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون داشتند.

  کلیدواژگان: انیسون، درصد اسانس، عملکرد اقتصادی، کودهای زیستی
 • مشهید هناره*، قاسم حسنی صفحات 337-348

  گزینش و ارزیابی ارقام برتر، یکی از برنامه های اصلی به نژادی درختان میوه و از جمله درخت گلابی است. این تحقیق با هدف بررسی رشد و عملکرد 11 رقم گلابی وارداتی شامل رقم های ابت فتل، بوره هاردی، دوین دو کومیس، ملینا، نارت، کنفرنس، بوره بوسک، پاکامز تریومف، ویلیامز، رد بارتلت، جنرال لیکلرک همچنین دو رقم ایرانی شاهد شاه میوه و سردرودی طی هشت سال (1387 تا 1394) در شرایط اقلیمی ارومیه انجام شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1 درصد در صفات رویشی رشد سالانه شاخساره ها، ارتفاع درخت، قطر تنه و عرض گسترش تاج درخت و همچنین صفات طول، قطر، وزن، سفتی بافت، اسید قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول و pH میوه، تعداد میوه در درخت، عملکرد درخت و شاخص عملکرد بر سطح مقطع عرضی تنه بین ارقام وجود دارد.رقم رد بارتلت نسبت به ارقام دیگر از رشد رویشی کمتری بر خوردار بود. رقم شاهد شاه میوه با 2/72 کیلوگرم و رقم ملینا با 7/66 کیلوگرم میوه در درخت دارای کمترین و بیشترین میانگین عملکرد در سه سال بودند. بیشترین شاخص عملکرد بر سطح مقطع عرضی تنه، در رقم ملینا مشاهده شد. با توجه به اینکه ارقام دوین دو کومیس، پاکامز تریومف، ابت فتل و ملینا دارای بازارپسندی خوب و عملکرد بالاتری نسبت به ارقام دیگر بودند؛ بنابراین می توان از دو رقم دوین دو کومیس و پاکامز تریومف به عنوان ارقام میان رس و از ارقام ابت فتل و ملینا به عنوان ارقام نسبتا دیررس جهت گسترش کشت گلابی در ارومیه و مناطق مشابه استفاده نمود.

  کلیدواژگان: تجزیه خوشه ای، شاخص عملکرد بر سطح مقطع عرضی تنه، ضریب همبستگی، Pyrus communis L
 • طاهره رئیسی*، بیژن مرادی صفحات 349-359

  تحقیق حاضر با هدف تعیین مناسبترین زمان محلول پاشی اوره جهت بهبود کمیت و کیفیت میوه (درصد تشکیل میوه، عملکرد، اندازه میوه، ضخامت پوست میوه، اسید قابل‏تیتراسیون و مواد جامد محلول) پرتقال ’ تامسون‏ناول‘ (Citrus sinensis L. Osbeck.) طی دو سال اجرا شد. بدین منظور اوره با غلظت 5/0 درصد بر تاج درختان 20 ساله در سه زمان‏ جداگانه شامل دی، اسفند و تیر محلول پاشی شد. علاوه براین، یک تیمار محلول پاشی با آب نیز به‏عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد درختان محلول پاشی شده با اوره، صرف نظر از زمان کاربرد، غلظت نیتروژن برگ و درصد تشکیل میوه بیشتری نسبت به تیمار شاهد داشتند. علاوه براین، محلول پاشی اوره بر عملکرد و شاخص های کیفی میوه تاثیر معنی دار (P<0/05) داشته است. اثر زمان محلول پاشی اوره بر تغییرات نسبت مواد جامد محلول کل به اسید قابل‏تیتراسیون میوه (شاخص بلوغ برای برداشت) و عملکرد، کاملا وابسته به سال مورد مطالعه بود؛ به طوری که در سال اول آزمایش (سال کم محصول)، بیشترین عملکرد در زمان محلول پاشی دی و تیرماه و بیشترین مقدار شاخص بلوغ در تیمار شاهد مشاهده گردید. به هرحال، در سال دوم (سال پرمحصول) بیشترین مقدار عملکرد و شاخص بلوغ در زمان های محلول پاشی تیر و اسفندماه مشاهده شد. بنابراین، تعیین سطح و زمان کاربرد عناصر غذایی، برای تحریک فرایند فیریولوژیکی خاصی در مرکبات حائز اهمیت می باشد و به سال مورد مطالعه (پرمحصول یا کم‏محصول) بستگی دارد.

  کلیدواژگان: درصد تشکیل میوه، شاخص بلوغ، نیتروژن برگ
 • قادر حبیبی*، شبنم الیاقی صفحات 361-374
  در این پژوهش، تاثیر محلول پاشی برگی یدات پتاسیم (5 و50 میلی گرم بر لیتر KIO3) بر بهبود تحمل به شوری (50 میلی مولار) در گیاه توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.) در قالب طرح کامل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، شوری از طریق کاهش پارامترهای دخیل در انتقال الکترون فتوسنتزی شامل شارش انتقال الکترون (φEo) و فعالیت کمپلکس آزاد کننده اکسیژن (Fv/Fo) باعث افت شاخص کارآیی فتوسیستم ها (PIabs) به دلیل افزایش مقدار مالون دی آلدهید (MDA)، گردید. گیاهان تیمارشده با غلظت های پایین یدات پتاسیم (5 میلی گرم بر لیتر)، افزایش معنی دار وزن خشک برگ، پروتئین کل و قندهای محلول را در شرایط شوری نشان دادند. غلظت پایین یدات پتاسیم از طریق افزایش فنل کل و فعالیت آنزیم کاتالاز باعث بهبود فعالیت سیستم پاداکسایشی گردید. در مقایسه، تیمار 50 میلی گرم بر لیتر یدات نه تنها نتوانست باعث تخفیف تنش شوری شود بلکه خود باعث آسیب سیستم فتوسنتزی شد و فعالیت کمپلکس آزادکننده اکسیژن را کاهش داد. در نتیجه با این که غلظت 5 میلی گرم بر لیترباعث بهبود عملکرد فتوشیمیایی و فعالیت سیستم پاداکسایشی در شرایط شوری شد ولی نتایج این تحقیق برای اولین بار نشان داد که کاربرد غلظت بالای یدات باعث سمیت و کاهش عملکرد فتوشیمیایی فتوسنتز گردید.
  کلیدواژگان: پاداکساینده، تنش شوری، واکنش های فتوشیمیایی، مالون دی آلدهید
 • شقایق موسوی، سمانه اسدی *، مریم پژمان مهر صفحات 375-391

  تنش خشکی یکی از محدود کننده ترین عوامل محیطی در رشد و تولید گیاهان محسوب می شود. سدیم نیتروپروساید (SNP) به عنوان یک تولیدکننده نیتریک اکساید (NO) در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از تنش های غیرزیستی نقش دارد. به منظور بررسی اثر محلول پاشی SNP بر رشد، عملکرد و برخی ویژگی های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل در شرایط تنش خشکی، آزمایشی در قالب طرح کرت های خردشده در پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور-کرج در سال های زراعی 95-1394 طراحی و اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دو عامل SNP در چهار سطح (صفر، 100، 200 و 400 میکرومولار) و تنش خشکی در سه سطح]30 (شدید)، 60 (متوسط) و 90 (شاهد) درصد ظرفیت زراعی[بود. در مرحله گلدهی کامل گیاه، ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی، برگ و گل، ماده خشک اندام های هوایی گیاه و نیز بازده اسانس برگ و گل اندازه گیری شد. همچنین، نمونه گیری از برگ ها برای اندازه گیری محتوای نسبی آب (RWC) و کلروفیل، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) و پراکسیداز (POD)، محتوی مالون دی آلدهید (MDA)، پرولین و فنل کل هم انجام شد. بر اساس نتایج آزمایش، بیشترین مقدار صفات مورفولوژیک اندازه گیری شده و وزن خشک شاخساره مربوط به محلول پاشی SNP با غلظت 200 میکرومولار تحت شرایط عدم تنش خشکی (شاهد) بود. بیشترین مقدار RWC با میانگین 78/9درصد در رطوبت 90 درصد ظرفیت زراعی (شاهد) و سطح 200 میکرومولار SNP به دست آمد. هم چنین غلظت های بالاتر SNP مصرفی (200 و 400 میکرومولار) در تنش متوسط (60 درصد ظرفیت زراعی)، توانست با افزایش فعالیت آنزیم های SOD و POD و کاهش محتوی MDA موجب تحمل تنش خشکی شود. بیشترین مقدار پرولین (16/7میکرومول بر گرم وزن تر) و فنل کل (127/4میلی گرم گالیک اسید بر گرم ماده خشک) هم مربوط به غلظت 400 میکرومولار SNP بود. در مجموع می توان گفت که کاربرد SNP در غلظت های بالاتر، تحت شرایط تنش خشکی، ضمن اینکه می تواند موجب تعدیل خسارت تنش شود، افزایش ترکیبات موثره گیاه را نیز می تواند در پی داشته باشد.

  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدانی، بازده اسانس، تنش اکسیداتیو، محلول پاشی، نیتریک اکساید
 • محسن پیرمرادیان، لطف علی ناصری*، حمید عبدالهی، علی اصغر شهابی صفحات 393-407

  کلروز آهن ناشی از آهک، از مشکلات مهم درختان میوه به ویژه سیب در خاک های آهکی می باشد. این عارضه هر ساله خسارت زیادی به درختان میوه در این مناطق وارد می سازد. تحقیق حاضر با هدف تعیین یک روش مناسب برای ارزیابی مقاومت پایه ها و ارقام سیب در برابر تنش کلروز آهن انجام گرفت. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 18 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل رقم (گلاب کهنز، رد دلیشز و گلدن دلیشز)، پایه در6 سطح (M9، M26 از پایه های پاکوتاه، M7 وMM106  از پایه های نیمه پاکوتاه و M25 وMM111 از پایه های پر رشد سیب) و تنش آهن در سه سطح (2 میکرومولار آهن، 90 میکرو مولار آهن همراه با و بدون بی کربنات سدیم10 میلی مولار) انجام شد. نهال های پیوندی سیب در گلدان های حاوی پرلیت پس از دو ماه و نیم تغذیه با محلول غذایی نصف غلظت هوگلند به مدت 8 هفته، تحت تیمارهای فوق قرار گرفتند. در این پژوهش اثرات سطوح مختلف تنش آهن بر شاخص های آهن-کارایی و ویژگی های بیوشیمیایی ترکیب های پیوندی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از واکنش های متفاوت ارقام و پایه ها و در نتیجه ترکیب های پیوندی به تنش های اعمال شده بود. ارقام و پایه ها تفاوت های زیادی در جذب و انتقال آهن دارند، به طوری که آنها را می توان به ارقام و پایه های مقاوم و حساس و نیمه مقاوم طبقه بندی نمود. به طور کلی روش بیوشیمیایی، ارزیابی دقیق تری از تفاوت های ارقام و پایه ها در پاسخ به تنش آهن نسبت به ارزیابی نظری شاخص های آهن-کارایی فراهم نمود.

  کلیدواژگان: آهن-کارایی، ارزیابی بیوشیمیایی، پایه ها و ارقام سیب، شاخص های نظری
 • رضا فیفائی*، حسین طاهری، جواد فتاحی صفحات 409-420

  مرکبات اغلب در معرض خشکی های دوره ای هستند. به همین منظور، اثر تنش خشکی بر میزان برخی ترکیبات در دانهال های نوسلار 8 ژنوتیپ ناشناخته مرکبات شامل 4-2، 2-5، 2-12، 5-10، 1-10، 1-2، بکرایی و لیموآستارایی به همراه دو پایه متحمل پونسیروس (Poncirus trifoliate Raf.)و حساس راف لمون (Citrus jambhiri Lush.)مطالعه شد. این پژوهش، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در بستر کوکوپیت و ماسه (1:1) تحت شرایط گلخانه ای انجام شد. فاکتورها شامل ژنوتیپ های مرکبات و سطوح آبیاری بودند. نتایج نشان داد در شرایط تنش، پونسیروس با 298/4 میکرومول بر گرم وزن خشک برگ، بیش ترین تجمع پرولین را داشت و بیش ترین میزان تجمع مالون دی آلدهید در راف لمون با 356/9نانومول بر گرم وزن خشک برگ و کم ترین در پونسیروس با 134/4 میکرومول بر گرم وزن خشک مشاهده شد. همچنین در شرایط تنش، بیش ترین میزان قند محلول در ژنوتیپ 2-5 با 97/37میلی گرم بر گرم وزن خشک برگ و کم ترین نیز در راف لمون با 51/57میلی گرم بر گرم وزن خشک برگ گزارش شد. در شرایط تنش، راف لمون کم ترین میزان کلروفیل کل را داشت. ژنوتیپ 2-5 با 9/4 میلی گرم بر گرم وزن خشک برگ، بیش ترین و ژنوتیپ لیمو آستارایی با 4/4 میلی گرم بر گرم وزن خشک برگ، کم ترین میزان کاروتنویید کل را داشتند. بیش ترین مقدار کلسیم در شرایط تنش در پونسیروس با 57 میلی گرم بر گرم وزن خشک برگ و کم ترین در راف لمون با 32/63دیده شد. بر این اساس، پونسیروس و ژنوتیپ 2-5 به عنوان متحمل در برابر خشکی و راف لمون و لیمو آستارایی بعنوان حساس معرفی شدند.

  کلیدواژگان: پرولین، پونسیروس، راف لمون، قند محلول کل، مالون دی آلدهید
 • مرضیه اتحادپور، محمدرضا فتاحی *، ذبیح الله زمانی، بهروز گلعین، محمدرضا نقوی صفحات 421-433

  جهت ارزیابی فیزیولوژیک پاسخ به تنش شوری، برخی از دانهال های مرکبات مهم موجود در کلکسیون موسسه تحقیقات مرکبات رامسر و داراب (28 ژنوتیپ) شامل ژنوتیپ های تجاری متحمل و حساس (کلئوپاترا ماندارین و ترویر سیترنج) در سه سطح، 0، 40 و 90 میلی مولار شوری به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه بررسی شدند. هشت ماه پس از جوانه زنی دانهال ها، تیمارهای شوری به مدت 12 هفته اعمال شد. در این پژوهش صفات فیزیولوژیک از جمله مقدار کلروفیل های a و b، تجمع پرولین، پراکسید شدن لیپیدها، فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز و کاتالاز، میزان پروتئین کل و عملکرد کوانتومی فتوسیستم II مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از مطالعه صفات فیزیولوژی نشان داد که تنش شوری باعث کاهش در کلروفیل های a و b، میزان پروتئین کل، عملکرد کوانتومی فتوسیستم دو، فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز و فعالیت آنزیم کاتالاز در ژنوتیپ های مورد مطالعه شد. در این مطالعه محتوای پرولین، غلظت مالون دی آلدهید و همچنین میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز تحت تنش شوری افزایش یافتند. ژنوتیپ های G8، G44 (نارنج)، G19، G25 و G42 (اترج) در صفات متعدد، از جمله محتوای کلروفیل، میزان پراکسید شدن لیپیدها، محتوای پرولین و فعالیت آنزیم ها در وضعیت بهتری قرار داشتند و به عنوان ژنوتیپ های برتر معرفی می شوند. ژنوتیپ G8 در بعضی از صفات، حتی از رقم کلئوپاترا نیز بهتر بود. می توان این ژنوتیپ ها را به عنوان متحمل یا نیمه متحمل به شوری برای پژوهش های بعدی و یا برای مقاصد کاربردی مورد توجه قرار داد.

  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، ژنوتیپ متحمل، کلئوپاترا ماندارین، کلروفیل، مالون دی آلدهید
 • مهران نوروزپور، ناصر زارع*، رسول اصغری، پریسا شیخ زاده صفحات 435-448

  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر نوع محیط کشت پایه و تنظیم کننده های رشد گیاهی مختلف بر استقرار و رشد ریزنمونه های قره قاط و میزان متابولیت های ثانویه در شرایط کشت درون شیشه ای انجام گردید. برای این منظور، ریزنمونه های تک گره ای و جوانه های انتهایی قره قاط از مناطق جنگلی استان اردبیل تهیه و از طریق تیمار با محلول g/l3 بنومیل، محلول H2O2 (5%) ، اتانول 70% و در نهایت محلول هیپوکلریت سدیم 2/5% با 10pH=  به مدت 12دقیقه به ترتیب ضدعفونی شدند. ریزنمونه ها روی محیط کشت های MS، AN و WPM حاوی  mg/l 0/1 NAA یا IBA و سطوح مختلف BAP، زآتین و TDZ کشت شدند. نتایج نشان داد که درصد ریزنمونه های رشد کرده و تعداد برگ در هر ریزنمونه به طور معنی داری تحت تاثیر نوع محیط کشت پایه، ترکیب هورمونی محیط کشت و اثر متقابل بین آنها قرار گرفت. تعداد برگ در هر ریزنمونه و رشد ریزنمونه ها در  محیط کشت MS به طور معنی داری بیشتر از محیط کشت های پایه AN و WPM بود. بیشترین درصد ریزنمونه های رشد کرده و تعداد برگ در هر ریزنمونه در محیط کشت پایه MS حاوی (mg/l 1/0) IBA به همراه 0/5 و 1 میلی گرم بر لیتر زآتین یا 5/0 میلی گرم بر لیتر BAP به دست آمد. همچنین از نظر میزان متابولیت های ثانویه بین تیمار های مختلف اختلاف معنی داری وجود داشت. بیشترین میزان ترکیبات آنتوسیانینی و فلاونوئید به ترتیب در محیط کشت MS حاوی 2 میلی گرم بر لیتر BAP و 1/0 میلی گرم بر لیتر IBA و MS حاوی 2 میلی گرم بر لیتر TDZ و 0/1میلی گرم بر لیتر NAA به دست آمد.

  کلیدواژگان: ریزازدیادی درون شیشه ای، فلاونوئید، قره قاط، گیاه دارویی، محیط کشت پایه MS
 • سیده نسترن حسینی، اسماعیل چمنی*، ولی الله قاسمی، بهروز اسماعیل پور صفحات 449-456

  بنفشه معطر (Viola odorata)، یک گیاه دارویی با ارزش دارویی منحصر به فرد می باشد که برداشت بیش از اندازه این گیاه دارویی از طبیعت منجر به کاهش زیستگاه های طبیعی آنها می شود. تکثیر درون شیشه ای، روش قدرتمندی برای تکثیر در سطح وسیع گونه های مهم تجاری و حفظ ژرم پلاسم گونه های در معرض انقراض محسوب می شود. مطالعه حاضر، به منظور فراهم ساختن پروتکلی کارآمد برای کالوس زایی و اندام زایی درون شیشه ای بنفشه معطر از طریق بهینه سازی غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد انجام گرفته است. جهت کالوس زایی، غلظت های مختلف بنزیل آدنین (BA) (0، 0/5، 1، 1/5 و 2 میلی گرم در لیتر) به همراه توفوردی (2,4-D) (5/0، 1، 5/1 و 2 میلی گرم در لیتر) و برای باززایی ساقه غلظت های مختلف BA (5/0، 1، 5/1 و 2 میلی گرم در لیتر) مورد استفاده قرار گرفت. محیط کشت MS حاوی 5/1 میلی گرم در لیتر BA و 5/1 میلی گرم در لیتر 2,4-D، مناسب ترین ترکیب برای القای کالوس ریزنمونه دمبرگ پس از 30 روز شناخته شد. بهترین رشد و  بیش ترین میزان باززایی شاخه از کالوس های دمبرگ در محیط کشت حاوی 1/5 میلی گرم در لیتر BA مشاهده گردید. گیاهچه ها نیز به آسانی در همان محیط کشت، پس از واکشت دوم، ریشه زایی نمودند و پس از آن با صد در صد زنده مانی در بستر پیت ماس و پرلیت سازگاری یافتند. این پروتکل می تواند به طور موفقیت آمیزی برای تکثیر در سطح وسیع و حفظ ژرم پلاسم این گیاه دارویی باارزش استفاده گردد.

  کلیدواژگان: اندام زایی، بنزیل آدنین، تنظیم کننده رشد گیاهی، توفوردی، کشت بافت
 • احسان رنجبران، منصور غلامی* صفحات 457-472

  اثر پرتو فرابنفش نوع C (UV-C) به تنهایی یا در ترکیب با دیگر تیمارها بر سنتز ترکیبات ثانویه در گیاهان، اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، اثر پرتو UV-C بر برخی ویژگی های فیتوشیمایی و فعالیت برخی آنزیم های دخیل در متابولیسم ترکیبات فنلی در انگور مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا حبه های انگور رقم بیدانهسفید در معرض پرتو UV-C در شدت های0 (شاهد)، 0/8، 1/2 و 4/2 کیلوژول بر مترمربع قرار گرفته و سپس در دمای 15 درجه سانتی گراد به مدت 6 روز نگهداری شدند. شدت های کم پرتو فرابنفش، تجمع فنل کل در پوست حبه را القا کرد. کمترین میزان فلاونوئید کل در حبه های تیمار شده با بالاترین شدتUV-C  (kJm-24/2) در روز اول مشاهده شد درحالی که حبه های تیمارشده با شدت کم UV-C (kJm-2 0/8) پس از گذشت 5 روز بیشترین میزان فلاونوئید را داشتند (0/45 میلی گرم روتین در گرم وزن تر). همچنین کاربرد تابش UV-C منجر به افزایش ظرفیت پاداکسایشی نمونه های تیمارشده در مقایسه با شاهد گردید. لازم به ذکر است پرتوتابی باUV-C  اثر معنی داری بر مقدار تانن کل پوست حبه نداشت؛ با این وجود اثر UV-C بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) در طول مدت نگهداری قابل توجه بود. UV-C فعالیت آنزیم پراکسیداز (POD) را تا اوسط مدت نگهداری کنترل کرد؛ ولی در مورد آنزیم پلی فنل اکسیداز (PPO) این رفتار وابسته به شدت UV-C بود. نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد UV-C در شدت های پایین، روش مناسبی برای افزایش میزان ترکیبات فنلی و ظرفیت پاداکسایشی انگور تازه خوری رقم بیدانهسفید در طول مدت نگهداری کوتاه می باشد.

  کلیدواژگان: پرتوتابی، تنش، ترکیبات فنلی، فعالیت آنزیمی، Vitis vinifera
 • بابک بحرینی نژاد*، فاطمه سفیدکن، بهلول عباس زاده، زهرا جابرالانصار صفحات 473-482

  دو گونه پونه‏ سای ایرانی Nepeta kotschyi var. persicaو پونه‏سای انبوه N. glomerulosa از گونه ‏های دارویی بومی ایران بوده که حاوی ترکیبات دارویی به ویژه نپتالاکتون می باشند. این مطالعه در راستای اهلی کردن این دوگونه در شرایط مزرعه ‏ای طی سال های 1396 و 1397 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. صفات مورد بررسی شامل خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد محصول و کمیت و ترکیبات اسانس بود. نتایج نشان داد که وزن‏تر و خشک کل در گونه ایرانی (به ترتیب 9954 و 3152 کیلوگرم در هکتار) به طور قابل ملاحظه ای بیش تر از گونه ‏انبوه (به ترتیب 2858 و 990 کیلوگرم در هکتار) بود. درصد و عملکرد اسانس در گونه‏ ایرانی به ترتیب 12/2 درصد و 48/35کیلوگرم در هکتار بود؛ درحالی که این مقادیر در گونه ‏انبوه به ترتیب 1/42 درصد و 7/39 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج آنالیز ترکیبات اسانس نشان داد که مجموع ایزومرهای نپتالاکتون در گونه ‏ایرانی بیش تر از گونه ‏انبوه و به ترتیب 94/57و 38/68درصد بود. در مجموع با توجه به عملکرد اندام هوایی و اسانس از یک سو و درصد نپتالاکتون در اسانس از سوی دیگر، برتری گونه‏ ایرانی نسبت به گونه‏ انبوه کاملا چشمگیر بود؛ لذا می توان گونه پونه سای ایرانی را به عنوان یک منبع ارزشمند جهت تامین ترکیب اصلی این گیاه یعنی نپتالاکتون برای صنایع دارویی در شرایط کشت مشابه این مطالعه توصیه نمود.

  کلیدواژگان: اهلی کردن، اندام هوایی، خصوصیات مورفولوژی، نپتالاکتون
|
 • Omid Goodarzi, Ali Ebadi *, Alireza Rahimi, Mohammadreza Fattahi Pages 243-253

  Breeding of table grapes to obtaine new superior seedless cultivars have a great importance in its marketing. Six new bred early ripening hybrids, derived from crosses among four seedless male parents and seven seeded female parents were compared with ‘Yaghouti’ cultivar. In this study, yield and qualitative traits were studied in randomized complete block design with eight replications (8 plants per hybrid) in horticultural research station of College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran during years 2014 and 2015. All hybrids ages were 4 to 5 years old at the time of evaluation and were trained as head pruning. The results of means comparisons showed significant differences among hybrids for all measured traits. In terms of ripening time, genotypes S51 and I21 with average of 53 and 59 days were ripened earlier than ‘Yaghouti’ (69 days). Hybrids I10 and E10, had maximum berry size while ‘Yaghouti’ had the lowest. Hybrid S51 had highest ratio of sugar to acid. However, hybrid I10 and ‘Yaghouti’ cultivar had the highest and lowest single seed fresh weight. In panel test of seed trait, hybrids S51, I21 and I13 were recognized as completely seedless, C25 as semi seedless, and I10 and E10 as seeded hybrids. Considering all qualitative and quantitative traits, two hybrids (S51 and I21) were selected as superior early ripening seedless hybrids.

  Keywords: Panel test, seed fresh weight, seedless, ‘Yaghouti’
 • Yaser Khandani, Reza Fotouhi Ghazvani *, Mahmoud Ghasemnezhad, Mohamad Reza Khaledian Pages 255-263
  About 75 percent of Iran`s land is arid and semi-arid. Hence, the use of high-efficiency irrigation methods in agriculture will be important. In order to study the effects of both regulated deficit irrigation (RDI) and super absorbent (SA) on the storage quality of Japanese plum fruits (Prunus salicina cv. Santarosa), an experiment was conducted under factorial design with three replicates. Plum trees from the pit-hardening period (seven weeks after full bloom) were exposed to RDI treatments; 100%, 75% and 50% of seasonal crop evapotranspiration (ETc) and four super absorbent treatments including 0, 100, 200 and 300 g (per tree). Harvested fruits at the ripening stage were stored at 4ᵒC in 80% relative humidity for one month, then, some quality characteristics of fruits were evaluated. The firmness of fruits tissues and total flavonoids in RDI treated plants was higher than the control fruits. However, RDI levels and different concentrations of super absorbents did not show significant effects on the TA, SSC and SSC/TA when compared to controls. The interaction of treatments increased fruit juice, total phenol and antioxidant capacity significantly. Fruit juice decreased by RDI and increased due to SA, and while total phenol and antioxidant capacity of fruit under RDI was considerable, SA application could reduce both traits significantly.
  Keywords: Antioxidant capacity, fruit firmness, post-harvest, soluble solid concentration, stress
 • Maryam Karbasi, Alireza Talaie, Somayeh Aghajany, Mohammad Ali Askari Pages 265-274

  This study was carried out on the effect of iron and zinc foliar applications on quantity and quality trait of apple ‘Delbar estival’ fruit. The research experiment was carried out as factorial in a randomized complete block design with 3 replications on 8-year-old ‘Delbar estival’ apple trees on M9, trained to Y system in Horticultural Department, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran. During growth season, iron chelate (Fe-EDDHA) in three levels (0, 50, 100 mg/l) and zinc sulfate in three levels (0, 5, 10 mg/l) were sprayed 30, 60 and 90 days after full-bloom. Harvested fruits were transferred to cold storage with 0±1˚C and 85-90% relative humidity and kept for 5 months. In order to measure the treatments effects on qualitative and quantitative fruit traits, samples were assessed at harvest time and monthly intervals during cold storage. Results showed that increased Fe concentration caused enhancement of fruit flesh firmness, vitamin C, soluble solids, antioxidant content and dry matter. Zn could increase vitamin C, soluble solids, dry matter but reduced flesh firmness and total phenols. It can be concluded that, iron and zinc application was suitable for improving the quality indexes for this apple cultivar.

  Keywords: Antioxidant, Iron chelate, total phenol, vitamin C, zinc sulfate
 • Samira Ahmadipor, Isa Arji *, Ali Ebadi, Vahid Abdossi Pages 275-286
  In order to investigate the effect of drought on some of the olive cultivars, a pot experiment was conducted in a completely randomized design in Gilan-Gharb city of Kermanshah Province in pot condition during 2015. The treatments consisted of three irrigation levels of 100 (control), 75 and 50% field capacity, and three olive cultivars (Zard, Amigdalolia and Konservolia). The results showed that vegetative growth such as plant height, Leaf number, leaf area and root length were significantly affected by water stress depending on the cultivar. Peroxidase and catalase enzymes activity were significantly different between cultivars under water stress. The highest levels of peroxidase and catalase activity were observed in Konservolia cultivar and 50% irrigation treatments. The amount of phenol increased under water stress. Zard, Amigdalolia and Konservolia had the highest levels of phenol under stress treatments in compare to the control plants, respectively. The amount of malondialdehyde in different treatments was significantly affected by drought stress. The highest amount of malondialdehyde was observed in irrigation treatments of 50% in Zard cultivar with about 57% compared to control plants. Generally, according to the response of cultivars, they differed in drought stress, and each showed a specific response. Vegetative growth under conditions of drought stress was higher in Zard, Konservolia and Amigdalolia cultivars, respectively. Zard variety was superior in terms of phenol content and peroxidase and catalase activity, while Konservolia had the highest sugar content.
  Keywords: ‘Amigdalolia’, catalase, ‘Conservolia’, malondialdehyde, Proline, peroxidase, ‘Zard’
 • Hojat Abasi, Rohangiz Naderi *, Mohsen Kafi, Pejman Azadi, Mohammad Naghi Padasht Pages 287-294

  Benefits of cut style method and ovary slice culture for overcoming pre-and post-zygotic barriers in lily crossing were studied. Three Asiatic hybrid cultivars (Tressor, Pirandello and Ceb duzzel) along with four cultivars of Oriental section (Rialto, Sorbonne, Paradero and Manissa) were used as maternal plants. Lilium ledebourii has selected as pollen donor plant to cross with maternal plants using stigma pollination or cut style pollination methods. Harvesting of produced capsules for ovary slice culture was done after 10, 20 and 40 days. Ovary expansion index, number of produced capsules, capsule weight, and number of cultured slices, number of produced seeds, seed weight and number of germinated seeds were recorded. Results indicated that cultivar had significant influence on all recorded parameters. The number of seeds was significantly affected by capsule harvesting time (p<0.05). In cut style experiment in crosses between Lilium ledebourii and Mannisa, Tressor and Sorbonne 172, 80 and 60 seeds were produced respectively. The rate of seed germination for Mannisa by L. ledebourii was 1.1 percent. In stigma pollination experiment capsules were expanded but none of them produced viable seeds. Totally, in this experiment, use of CSM pollination method was successful for by passing pre-zygotic barriers in lily interspecific crossing.

  Keywords: Embryo rescue, hybridization, incompatibility, pre-zygotic barriers
 • Dariush Ramezan, Fatemeh Moradipour *, Mohammad Mahdi Zarabi Pages 295-310

  Substrate composition is one of the most important determinants of the growth and development of oyster mushroom.In this study, the combined effects of chemical supplements including copper sulfate (100 ug/g D.M of substrate), ammonium nitrate (150 ug/g D.M of substrate), magnesium nitrate (100 ug/g D.M of substrate) and biological supplementation of rhizobium bacteria (108 bacterium per ml for one kilogram of spawn) and also, substrates of sawdust, wheat straw, sugarcane bagasse, rice straw and olive-oil industry wastes and ratios from substrates, were studied for the cultivation of mushroom. Nitrogen of fruit body in combined substrate of wheat straw with olive pomace and the non-combined substrate of sawdust were 8.91 mg/100g D.W. and 2.6 mg/100g D.W. respectively. Also amount of riboflavin in combined substrate of sugarcane bagasse with olive pomace and the non-combined substrate of sawdust were 4.9 mg/100g D.W.. and 1.4 mg/100g D.W.. respectively. Also, spawn run-stage was completed in 16.2 days in combined substrate of wheat straw with olive-oil industry wastes. The results showed that total yield (total of three flush) of fruit body in combined substrate of wheat straw and olive-oil industry wastes that enriched with chemical supplementation of ammonium nitrate and the non-combined substrate of sawdust enriched with copper sulfate was 1862.35g and 840.90g respectively.Therefore, combined substrate of wheat straw and olive-oil industry wastes that enriched with ammonium nitrate, is a suitable substrate for the production of ostreatus mushrooms.

  Keywords: Fruit body, industrial, agricultural wastes, nutritional value, rhizobium bactera
 • Hossein Moradi, Mahmood Esna, Ashari *, Ahmad Ershadi Pages 311-323

  The effect of drought stress were studied on some physiological aspects of five grafted and ungrafted rootstocks including GF677, Garnem, peach seedlings, almond seedlings and a selected local almond ×peach  hybrid (LAP), with Ferragnes cultivar as scion. Three different drought stress levels including moderate (Ψsoil= -0.9 Mpa) sever (Ψsoil= -1.5 Mpa) and a control (Ψsoil= -0.3 Mpa) were applied in a randomized complete block design as factorial with three replications in pot plants during four weeks. Physiological traits including chlorophyll (Chl) fluorescence indices, leaf relative water contents (RWC), membrane stability index (MSI), free proline and concentrations of leaf pigments were recorded.Results showed that photochemical efficiency of photosystem II (Fv/Fm), RWC, Chl a, Chl b and total Chl were reduced significantly under drought stress while minimum fluorescence (F0), MSI and Free proline were increased noticeably. Drought stress affected significantly on evaluated traits in ungrafted rootstocks compared to grafted ones. According to results, almond seedlings, GF677 and local LAP almost showed similar responses to drought stress and had more tolerance than Garnem rootstock. Peach seedlings were affected significantly by drought stress more than the other rootstocks. Present study suggests chlorophyll fluorescence index as a simple trait for evaluation of almond rootstocks exposed to sever drought stress.

  Keywords: Chlorophyll fluorescence, clonal rootstock, Proline, relative water contents, seedling rootstock
 • Amin Salehi *, Sadegh Shahrasbi, Amiri Mokhtar Amiri Nasab, Sattar Gholami Pages 325-335

  One of the pillars of sustainable agriculture systems, is using biological fertilizers to meet the nutrient requirements of the plant with the aim to eliminate or substantially reduce the use of chemical inputs. Therefore, to investigate effects of mycorrhiza and vermicompost on grain yield and essential oil production of anise, a field experiment was conducted at College of Agriculture, University of Yasouj during 2013-2014 growing season. The experiment was conducted as factorial based on complete randomized block design with three replications.Treatments included vermicompost levels (including control, 5 and 10 ton. ha-1) and mycorrhiza (including control, application of Glumus mosseae, application of Glumus intraradices and integrated application of G. mosseae× G. intraradices). Results showed that use of different nutritional resources had a significant effect on the most studied traits in the medicinal herb Anise. So, the highest plant height (53.46 cm), number of umbels per plant (35.44), grain yield (2968.26 kg.ha-1), essential oil perentage (3.40) and oil yield (101.21 kg.ha-1) were obtained in 10 ton.ha-1 vermicompost. Results also showed that the highest 1000-grain weight (2.86gr) and biological yield (8989.43 kg.ha-1) were obtained in the interaction of 10 ton.ha-1 vermicompost+integrated use of G.mosseae and G. intraradices. Also, the highest harvest index (42.03%) was obtained in 5 ton.ha-1 vermicompost. In general, results showed that the use of bio-fertilizers of mycorrhiza and vermicompost had significant role in increasing yield and quality in Anise.

  Keywords: Anise, bio fertilizers, essential oil perentage, economic performance
 • Mashhid Henareh *, Ghasem Hasani Pages 337-348

  Selection and evaluation of superior cultivars is one of the main programs for fruit trees breeding, including pear trees. The research was conducted to study growth and yield of 11 imported pear cultivars Abate Fetel, Beurre Hardy, Doyenne du Comice, Mellina, Nart, Conference, Beurre Bosc, Packham's Triumph, William, Red Bartlett, General Leclerc as well as Shah Miveh and Sardrodi Iranian cultivars as control in Urmia climatic conditions for eight years (2008 to 2015). Combined analysis of variance revealed significant difference (P≤0.01) among cultivars for vegetative characters including annual growth, tree height, trunk diameter and tree canopy and also fruit characters of length, diameter, weight, firmness, TSS, pH and titrable acids, number of fruits per tree, index of yield per tree and yield per unit trunk cross-sectional area (TCSA). The lowest vegetative growth was observed at Red Bartlett cultivar. The lowest mean yield per tree for three years with 2.72 kg and the highest with 7.66 kg were recorded in Shah Miveh and Mellina cultivars respectively. The highest index of yield per unit trunk cross-sectional area was observed in Mellina cultivar. Whereas, Abate Fetel, Packham's Triumph, Doyenne du Comice and Mellina cultivars had advantage than other cultivars due to good marketing and a high yield, so Doyenne du Comice and Packham's Triumph cultivars can be used as mid ripening and Abate Fetel and Mellina cultivars as relatively late ripening for the development of pear culture  in Urmia and similar regions.

  Keywords: Cluster analysis, coefficient correlation, Pyrus communis L, yield per unit trunk cross-sectional area (TCSA)
 • Tahereh Raiesi *, Bijan Moradi Pages 349-359

  The current study was aimed at determining the optimum time of urea foliar spray to improve fruit quantity and quality (fruit set%, yield, size, peel thickness of fruits, titrable acidity (TA), total soluble solid (TSS)) of ‘Thomson Navel’ orange trees (Citrus sinensis L. Osbeck.) for 2 consecutive years. Thus, a 0.5% solution of urea was sprayed on to 20 years old orange trees during January (T1), March (T2) and June (T3). There was a set of control trees that only sprayed with simple water (T0). The results showed that the trees receiving foliar applied urea, independent of application time, had significantly greater leaf nitrogen content and fruit set % than the control trees. In addition, the impact of the urea foliar application on the yield and quality properties of fruits was significant (P<0.05). The effect of urea spray time on TSS/TA (maturity index) and yield depended on studied year. In first year (low yield), the highest level of yield observed in T1 and T3 treatments and the highest level of TSS/TA observed in T0 treatment. In second year (high yield), the highest level of yield and TSS/TA observed in T2 and T3 treatments. Therefore, it is important to determine the optimal level and time of application of nutrients to stimulate a specific physiological process in citrus, depending on the studied year (high yield or low yield).

  Keywords: Fruit set percent, leaf nitrogen, maturity index
 • Ghader Habibi *, Shabnam Elyaghi Pages 361-374
  In this study, to evaluate the effect of foliar-applied iodate (5 and 50 mg/l KIO3) on the improvement of tolerance to salt stress (50 mM NaCl) in strawberry plants (Fragaria × ananassa Duch.), an experiment was under taken in complete randomized block design (RBD). The photosynthetic apparatus of strawberry was damaged at 50 mM NaCl, as indicated by a decrease in performance index (PIabs) coupled with lower values of photosynthetic electron transport chain components including the electron transport flux (φEo) and the inferred oxygen evolving complex activity (Fv/Fo) as well as higher levels of malondialdehyde (MDA). Plants treated with a low concentration of KIO3 (5 mg/l) showed an increase in the leaf dry weight, total protein and soluble sugars content with respect to no KIO3 supply under salinity stress. Additionally, low concentration of KIO3 raised free radical scavenging activities of strawberry leaf because of an enhancement of total phenolic content as well as CAT activity. In contrast, plants supplemented by 50 mg/l KIO3 exhibited an extreme stress for the photosynthetic parameters ofstrawberry, as demonstrated by the changes in the Fv/Fo as well as higher levels of MDA was similar to that observed in salt treatments. While KIO3 at 5 mg/l could increase photosystem performance index under salt-stress conditions in addition to the stimulation of antioxidant system, KIO3 at 50 mg/l could not ameliorate the negative effect of salt on strawberry and led to toxicity and caused damage to photochemical reactions, which is mainly overlooked by other authors.
  Keywords: Antioxidants, malondialdehyde, photochemical reactions, salt stress
 • Shaghayegh Mousavi, Maryam Pezhmanmehr, Samaneh Asadi* Pages 375-391

  Drought stress (water scarcity) is one of the most limiting environmental factors in plant growth and production. Sodium nitroprusside (SNP) as a nitric oxide doner compound (NO) plays an important role in reducing the oxidative stress caused by abiotic stresses. In order to investigate the effect of SNP foliar application on some biochemical characteristics, growth and yield of Echinacea purpurea Moench L. under drought conditions, an experiment was conducted in a split plot design in a completely randomized block design with three replications at the Research Institute of Agriculture, Institute of Forest and Rangelands, Karaj, Iran, in 2015-2016. The experimental treatments included SNP factor at four levels (0, 100, 200 and 400 µM) and drought stress factor at three levels [30% field capacity (severe), 60% field capacity (moderate), 90% field capacity (control)]. At full flowering stage, plant height, number of lateral branches, leaf and flower number, dry weight of shoots and percentage and yield of shoot essential oil were measured. Also, leaves sampling was performed to measure relative water content (RWC), chlorophyll content, the activity of superoxide dismutase (SOD) and peroxidase (POD) enzymes, malondialdehyde (MDA), total phenol and proline contents. Results showed that the hieghest amount of morphological triats and shoot dry weight were related to 200 µM SNP concentration under non drought stress (control) condition. The highest amount of RWC was obtained (97.9%) in 90% moisture treatment (control) and 200 µM of SNP. Also, higher concentrations of SNP (200 and 400 µM) under moderate stress (60% of crop capacity), could increase the plant drought stress tolerance by increasing the SOD and POD enzymes activity as well as reducing MDA content. The highest amount of proline (16.7 µmol/g fr wt) and total phenol (127.7 mg GAE/g dry matter) were also related to 400 µM SNP treatment. In general, SNP foliar application especially at 200 µM concentration under drought stress conditions could modify drought stress damage, and increase active ingredient of the plant.

  Keywords: Antioxidant enzymes, essential oil content, foliar application, nitric oxide, oxidative stress
 • Mohsen Pirmoradian, Lotfali Naseri, Hamid Abdollahi, Ali Asghar Shahabi Pages 393-407

  Lime induced iron chlorosis is one of the important problems of fruit trees, especially apple, in calcareous soils. This disorder affects many fruit trees in these areas, each year. The purpose of this study was to determine a suitable method for evaluation of apple rootstocks and cultivars against iron stress. A factorial experiment based on Randomized Complete Block Design with 18 treatments and 3 replications was performed. Treatments included cultivars (Golab Kohanz, Red Delicious and Golden Delicious), rootstock at 6 levels (M9, M26, M7, M25, MM106, MM111) and iron stress at three levels (2 µM iron, 90 µM iron with and without 10 mM sodium bicarbonate). The treatments were applied to the grafted pot trees in in perlite after 8 weeks of feeding with half strength Hoagland solution. In this study, the effects of different levels of iron stress on theoretical Fe-efficiency indices and the biochemical properties of grafted combinations were evaluated. The results indicated different reactions of the cultivars and rootstocks, and thus the grafted combinations to the applied stresses. Cultivars and rootstocks showed remarkable differences in the absorption and transfer of iron, so that they can be categorized into resistant (iron efficient), sensitive (iron inefficient) and semi-sensitive ones. The method of biochemical assessment more accurately showed the differences between cultivars and rootstocks in response to iron stress, and provided an effective evaluation compared to the theoretical Fe-efficiency indices.

  Keywords: Apple cultivars, rootstocks, Biochemical assessment, Fe-efficiency, Theoretical indices
 • Reza Fifaei *, Hossein Taheri, Javad Fatahi Pages 409-420

  Citrus often are encountered with periodic droughts. For this reason, nucellar seedlings of Poncirus(PT) (Poncirus trifoliata Raf.),Rough Lemon (RL) (Citrus jambhiri Lush.) and 8 Citrus unknown genotypes including of 2-4, 5-2, 12-2, 10-5, 10-1, 2-1, Bakraii and Astaraii lemon were planted in cocopeat and sand medium (1:1) under greenhouse conditions and were subjected to drought stress. This research, was conducted as factorial experiment based on completely randomized design with three replications. The factors were 10 Citrus genotypes and two level of irrigation. The results showed that PT with 298.4 µmol/gdw had maximum accumulation of proline in drought stress. Maximum and minimum accumulation of malondialdehyde (356.9 and 134.4 µmol/gdw, respectively) were observed in RF and PT rootstocks under drought stress. Also maximum of total soluble sugar quantities in 5-2 genotype with 97.37 mg/gdw and minimum in RL with 51.57 mg/gdw were reported under drought stress. RF had minimum of total chlorophyll content under drought stress. The most and  least of total carotenoid content were seen respectively in genotype 5-2 with 9.4 mg/gdw and Astaraii lemon genotype with 4.4 mg/ g dw in drought stress conditions. Maximum of calcium content was observed in PT with 57 mg/gdw and minimum in RF with 32.63 mg/g dw. On the basis of the study, PT and 5-2 genotype were introduced as tolerant and RL and Astaraii lemon as susceptible to drought.

  Keywords: malondialdehyde, Poncirus, Rought lemon, Proline, Total soluble sugar
 • Marzieh Etehadpour, Zabihollah Zamani, Behrouz Golein, Mohammadreza Naghavi, Reza Fatahi * Pages 421-433

  In order to identify salinity tolerant genotypes, seedlings of tolerant and susceptible genotypes named ‘Cleopatra’ mandarin and ‘Troyer’ citrange, and some screened citrus genotypes to salinity (sum of 28 genotypes) from Citrus Research Institutes of Ramsar and Darab were assessed. Three levels of sodium chloride including 0, 40 and 90 mM were applied on eight months seedlings for 12 weeks under greenhouse conditions in a factorial experiment based on completely randomized design with three replications. Physiological traits including chlorophylls a and b, proline, lipid peroxidation, enzyme activity of superoxide dismutase, ascorbate peroxidase and catalase, total protein and quantum yield of photosystem Π were studied. The results of physiological traits showed that salinity reduced the chlorophyll a and b, total protein, quantum yield of photosystem II, ascorbate peroxidase activity and catalase activity in studied genotypes. In this study, proline content, malondialdehyde concentration and superoxide dismutase activity increased under salt stress. Genotypes G8, G44 (sour orange), G19, G25 and G42 (bergamot) in several traits including chlorophyll content, lipid peroxidation, proline content and enzymes activity were better than others. G8 genotype was better than salinity tolerant cultivar, ‘Cleopatra’, in some traits. Consequently, mentioned genotypes could be considered as tolerant or semi- tolerant genotypes for further research or practical purposes.

  Keywords: Antioxidant enzymes, chlorophyll, ‘Cleopatra’ mandarin, malondialdehyde, tolerant genotypes
 • Mehran Noruzpour, Nasser Zare *, Rasool Asghari, Parisa Sheikhzadeh Pages 435-448

  The current study was conducted to evaluate the effect of basal culture media and plant growth regulators on establishment and growth of Whortleberry explants and production of secondary metabolites in in vitro conditions. Accordingly, single node explants and apical buds of Whortleberry were collected from forestry areas (Soha, Ardabil, Iran), surface sterilized by benomyl (3 g/l), H2O2 (5%), Ethanol (70%) and sodium hypochlorite (2.5%, pH=10) for 12 min, respectively. The explants were cultured on MS, AN, and WPM media supplemented with 0.1 mg/l NAA or IBA, and different levels of BAP, Zeatin and TDZ. Results showed that growth of explants (%) and number of leaves per explant were affected significantly by type of basal culture medium, plant growth regulators combination and their interaction. Number of leaves per explant and explant’s growth in MS medium was significantly higher than in AN, and WPM media. The highest shoots (%) and number of leaves were obtained in MS basal medium supplemented with 0.1 mg/l IBA plus 0.5 and 1 mg/l Zeatin or 0.5 mg/l BAP. Moreover, there were significant differences among the treatments for secondary metabolite contents. The highest amount of anthocyanin and flavonoid were obtained in MS medium supplemented with 2 mg/l BAP+ 0.1 mg/l IBA and MS medium plus 2 mg/l TDZ and 0.1 mg/l NAA.

  Keywords: Basal MS medium, Caucasian whortleberry, In vitro micro-propagation, flavonoids, medicinal plant
 • Esmaeil Chamani *, Behrooz Esmaeilpour, Seyede Nastaran Hosseini, Valiolla Ghasemi Omran Pages 449-456

  Sweet violet (Viola odorata) is a medicinal plant with immense medicinal value that over-exploitation of this medicinal plant led to decline its natural habitat. In vitro propagation delivers powerful methods for the mass multiplication of economically important species and germplasm conservation of endangered species. The present study has been carried out to establish an efficient protocol for in vitro callus induction and regeneration of Sweet violetby optimizing the various concentrations of plant growth regulators. For calli induction, different concentrations of 6-benzyladenine (BA) (0, 0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 mg/l) and 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) (0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 mg/l) and for indirect shoot regeneration different concentrations of BA (0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 mg/l) were used. The MS medium supplemented with 1.5 mg/l BA and 1.5 mg/l 2,4-D was found most suitable for callus induction from petiole explants after 30 days of incubation. The best growth response and the highest rate of shoot regeneration from callus were observed on MS medium containing 1.5 mg/l BAP. Shoots were rooted easily in the same regeneration medium after the second subculture and then successfully acclimatized in pitmoss:perlite substrate with 100% survival rate. This protocol could be successfully used for the mass multiplication and germplasm conservation of this valuable medicinal plant.

  Keywords: Benzyladenine (BA), organogenesis, plant growth regulator, tissue culture
 • Ehsan Ranjbaran, Mansour Gholami * Pages 457-472

  The effect of UV-C irradiation, either alone or in combination with other treatments, on the biosynthesis of secondary compounds in plants has been recently become a matter of interest. In this study, the influence of UV-C light on some phytochemical traits and activity of enzymes involved in phenolic metabolism in grape was investigated. At first, the berries of table grape cv. Sultana were subjected to UV-C irradiation in different doses of 0 (control), 0.8, 1.2, and 4.2 kJm-2, then they were kept at 15°C for 6 days. UV-C low doses induced total phenol in the berry skin. The lowest flavonoid content was observed in berries subjected to the highest dose of UV-C (4.2 kJm-2) on the first day, whereas those irradiated by the low dose of UV-C (0.8 kJm-2) had the most flavonoid content after 5 days (0.45 mg Rutin/g FW). Also, UV-C application improved antioxidant capacity of treated samples in comparison with control. It should be noted that UV-C irradiation had no effect on total tannin content of the berry skin. However, the effect of UV-C radiation on phenylalanine amonialyase (PAL) activity was remarkable during storage. The UV-C restricted the POD activity up to the middle of storage. However, in terms of polyphenol oxidase (PPO), this behavior was dosage-dependent. The results showed that UV-C application at the low doses is an appropriate way to increase phenolic content and antioxidant capacity of table grapes cv. Sultana during limited storage time.

  Keywords: Enzyme activity, irradiation, phenolic compound, Vitis vinifera
 • Babak Bahreininejad *, Fatemeh Sefidkon, Bohloul Abbaszadeh, Zahra Jaberalansar Pages 473-482

  Two species of Nepeta genus, N. kotschyi var. persica and N. glomerulosa, are native medicinal plants of Iran, containing medicinal compositions such as Nepetalactones. This study was conducted for plant domestication under field condition during years 2017 and 2018. The experiment was carried out under completely randomized block design with three replications. Morphological and yield traits besides essential oil content and composition were measured. Results showed that total fresh and dry weight in N. kotshyi (9954 and 3152 kg ha-1, respectively), were higher than N. glomerulosa (2858 and 990 kg ha-1, respectively). Essential oil content and yield in N. kotschyi were 2.12% and 48.35 kg ha-1, respectively, while these traits in N. glomerulosa were 1.42% and 7.39 kg ha-1, respectively. Essential oil composition analysis determined that the sum of Nepetalactone isomers in N. kotschyi were higher than N. glomerulosa, 94.57% and 38.68%, respectively. On the whole, according to the aerial parts and essential oil yield, and Nepetalactone content in the oil, the N. kotschyi var. persica showed the higher performance, though, in order to produce Nepetalactone for medicinal industries, N. kotschyi var. persica cultivation is recommended under similar field condition.

  Keywords: Aerial parts, domestication, morphological traits, nepetalactone