بررسی خصوصیات رویشی، پومولوژیک و عملکردی برخی از ارقام گلابی وارداتی در شرایط اقلیمی ارومیه

پیام:
چکیده:

گزینش و ارزیابی ارقام برتر، یکی از برنامه های اصلی به نژادی درختان میوه و از جمله درخت گلابی است. این تحقیق با هدف بررسی رشد و عملکرد 11 رقم گلابی وارداتی شامل رقم های ابت فتل، بوره هاردی، دوین دو کومیس، ملینا، نارت، کنفرنس، بوره بوسک، پاکامز تریومف، ویلیامز، رد بارتلت، جنرال لیکلرک همچنین دو رقم ایرانی شاهد شاه میوه و سردرودی طی هشت سال (1387 تا 1394) در شرایط اقلیمی ارومیه انجام شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1 درصد در صفات رویشی رشد سالانه شاخساره ها، ارتفاع درخت، قطر تنه و عرض گسترش تاج درخت و همچنین صفات طول، قطر، وزن، سفتی بافت، اسید قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول و pH میوه، تعداد میوه در درخت، عملکرد درخت و شاخص عملکرد بر سطح مقطع عرضی تنه بین ارقام وجود دارد.رقم رد بارتلت نسبت به ارقام دیگر از رشد رویشی کمتری بر خوردار بود. رقم شاهد شاه میوه با 2/72 کیلوگرم و رقم ملینا با 7/66 کیلوگرم میوه در درخت دارای کمترین و بیشترین میانگین عملکرد در سه سال بودند. بیشترین شاخص عملکرد بر سطح مقطع عرضی تنه، در رقم ملینا مشاهده شد. با توجه به اینکه ارقام دوین دو کومیس، پاکامز تریومف، ابت فتل و ملینا دارای بازارپسندی خوب و عملکرد بالاتری نسبت به ارقام دیگر بودند؛ بنابراین می توان از دو رقم دوین دو کومیس و پاکامز تریومف به عنوان ارقام میان رس و از ارقام ابت فتل و ملینا به عنوان ارقام نسبتا دیررس جهت گسترش کشت گلابی در ارومیه و مناطق مشابه استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
337 -348
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028716 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!