ارزیابی برخی فلزات سنگین در درختان اقاقیا (Robinia pseudoascacia) واقع در کمربند سبز بزرگراه یزد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی عملکرد درختان اقاقیا (Robinin Pseudoscacia) در تجمع برخی فلزات سنگین و مقایسه آنها با غلظت این فلزات در گرد و غبار ریزشی جمع آوری شده در منطقه کمربند سبز بزرگراه یزد می باشد. به این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. طبق نتایج بدست آمده مقدار فلزات آهن، منگنز، روی و سرب در گردو غبار رسوب کرده در تله های رسوبگیر دارای بیشترین مقدار بودند و کمترین میزان مربوط به فلز کادمیم بود. اثرات متقابل فاصله از بزرگراه و غلظت فلزات سنگین در برگ و پوست درخت اقاقیا (Robinin Pseudoscacia) معنی دار شد (01/0p≤). نتایج نشان داد که برگ درخت اقاقیا (Robinin Pseudoscacia) با مقدار تجمع فلزات 4438 میلی گرم در کیلوگرم، توانایی بیشتری در جذب همزمان فلزات مختلف دارد. بنابراین با توجه به اینکه کمربند سبز قسمتی از شهر یزد را احاطه کرده است انتظار می رود که مقدار قابل توجهی از فلزات سنگین توسط این درختان جذب شوند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
193 تا 203
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029083 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!