رابطه بین اجزای خبر با حضور بانوان در محتوای خبری و گزارش های مهمترین روزنامه های ورزشی ایران

پیام:
چکیده:
پیش  زمینه

  ارزیابی رابطه بین مدیریت اجزای خبر و سوگیری جنسیتی در روزنامه های ورزشی ایران هدف اصلی تحقیق حاضر بود.

 روش شناسی

در این تحقیق، از روش تحقیق تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه تحقیق اخبار ورزشی 5 روزنامه ورزشی پرتیراژ ایرانی در سال 1396 بود. جامعه نمونه تحقیق 4290 خبر بود که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. 

یافته ها

 یافته های تحقیق نشان داد که  اخبار مربوط به بانوان ورزشکار بخش کمتری را در مقایسه با اخبار مردان در روزنامه های مورد نظر این تحقیق اشغال کرده بود. 

نتیجه گیری

 نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز اصلی روزنامه ها بر اخبار ورزشی مردان بیش از زنان بود و علاوه بر آن، در روزنامه های مورد نظر بیش از هر چیز مسئولین، مربیان و سر مربیان مرد مورد توجه بودند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
65 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029765 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!