اثر برند، طراحی و قیمت بر روی کیفیت ادراک شده و قصد مجدد خرید مشتریان کفش های برند ورزشی

پیام:
چکیده:
اهداف

 هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر برند، طراحی و قیمت بر روی کیفیت ادراک شده و قصد مجدد خرید مشتریان کفشهای برند ورزشی بود. 

روش شناسی

روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفته و از تحقیقات کاربردی به شمار می‌رود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی دانشجویان رشته تربیت‌بدنی ایران در مقاطع مختلف تحصیلی می‌شد. در این پژوهش به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 720 پرسشنامه جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. 

یافته‌ها

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که طراحی با ضریب اثر 0.36، قیمت 27/0 و برند 0.26 به ترتیب تاثیر معناداری بر کیفیت ادراک شده مشتریان دارند. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که که کیفیت ادراک شده با ضریب اثر 0.49 تاثیر معناداری بر قصد خرید مشتریان دارد. 

نتیجه گیری

 در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که مولفه‌های طراحی، قیمت و برند کفش‌های ورزشی برای دانشجویان تربیت‌بدنی ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند که برندهای معروف دنیا برای داشتن بازاری پرسود در ایران باید به این مولفه‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند تا بتوانند از طریق تاثیرگذاری بر روی کیفیت ادراک‌شده‌ مشتریان، قصد مجدد خرید آنان را افزایش دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
117 -138
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029996 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!