تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کلاله زعفران

پیام:
چکیده:
عوامل محیطی مانند تغذیه گیاه و رطوبت در دسترس گیاه بر کمیت و کیفیت ترکیبات آن از جمله ترکیبات فنلی شامل فلاونوئید، تانن و آنتوسیانین ها تاثیر گذار می باشند. یکی از گیاهان دارویی بومی ایران، زعفران است که سابقه استفاده از تر کیبات آن به زمانهای کهن بر می گردد. تحقیق حاضر به منظور بررسی کمی و کیفی ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کلاله گیاه زعفران تحت تاثیر رطوبت در دسترس گیاه در اثر آبیاری شامل: آبیاری در حد ظرفیت زراعی(FC)، آبیاری متوسط (FC2/1) و آبیاری کم (FC3/2) و آبیاری خیلی کم(FC3/1) انجام گردید در این مطالعه آزمایشگاهی ابتدا پیازهای زعفران در قالب بلوک کاملا تصادفی در سه تکرار کشت شدند و سپس بررسی فیتوشیمی عصاره گیاه انجام شد، سپس سنجش میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی تام به روش اسپکتروفتومتری صورت گرفت و در نهایت فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کلاله گیاه در غلظت های مختلف با استفاده از روش مهار رادیکال ازاد 2 و 2 دی فنیل 1- پیکریل هیدرازیل (DPPH) اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS نسخه 19 و روش آنالیز واریانس انجام شد. نتایج آزمون فیتوشیمیایی وجود ترکیبات ثانویه ای مانند تانن، آنتوسیانین و فلاونوئید و عدم وجود آلکالوئید را تایید کرد. همچنین میزان ترکیبات فلاونوئیدی موجود در نمونه آبیاری شده 2/1 ظرفیت زراعی بیش تراز سایر نمونه ها بود. نمونه آبیاری شده در حد ظرفیت زراعی و نمونه آبیاری شده در حد 3/1ظرفیت زراعی به ترتیب بیش ترین و کم ترین میزان ترکیبات فنلی و نمونه آبیاری شده در حد ظرفیت زراعی بیش ترین خاصیت آنتی اکسیدانی را از خود نشان داده اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031032 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!