رابطه بین برنامه درسی ایجابی و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر

پیام:
چکیده:
هدف کلی تحقیق بررسی ارتباط بین نوع برنامه درسی ایجابی یا ضمنی و تفکر انتقادی دانشجویان علوم دریایی نوشهر می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان این دانشگاه به تعداد 768 نفر در حال تحصیل می باشند، روش نمونه گیری به صورت تصادفی از نوع طبقه ای نسبی به تعداد 260 نفر براساس جدول مورگان می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل برنامه درسی ایجابی (ایزدی، 1388) و پرسشنامه تفکر انتقادی (فرم کالیفرنیا) می باشد که هر دو ابزار تحقیق دارای طیف لیکرت با مقیاس فاصله ای می باشند. پایایی ابزارها به روش آلفای کرانباخ به میزان 72/0 (برنامه درسی ایجابی) و 80/0 (تفکر انتقادی) بدست آمده است. در تحلیل آماری از روش همبستگی و رگرسیون استفاده شده است، براساس نتایج حاصله، ضریب همبستگی بین برنامه درسی ایجابی و تفکر انتقادی به میزان 165/0 رابطه معنی دار داشته و از طرفی همبستگی محاسبه شده بین برنامه درسی ایجابی از بعد ساختار سازمانی (126/0) و جو اجتماعی (186/0) و تعامل استاد و دانشجو (082/0) رابطه مثبت وجود داشته است و هریک از ابعاد برنامه درسی ایجابی توان پیش بینی تفکر انتقادی را دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031117 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.