تحلیل شکاف کیفیت خدمات پزشک خانواده در مناطق روستایی استان خراسان رضوی، قبل وبعد از طرح تحول نظام سلامت

پیام:
چکیده:
مقدمه

اولین گام در ارتقای کیفیت مراقبتهای بهداشتی و درمانی، ارزیابی کیفیت خدمات میباشد و هدف از اجرای طرح تحول نظام سلامت نیز افزایش کیفیت خدمات است. هدف این مطالعه تحلیل شکاف کیفیت خدمات پزشک خانواده در مناطق روستایی استان خراسان رضوی، قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت میباشد.

روش کار

این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی افراد مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت روستایی استان خراسان رضوی، قبل و بعد از طرح تحول سلامت انجام شد. در سال 92 تعداد 435 و در سال 1395 تعداد 354 پرسشنامه استاندارد سرکوال که روایی و پایایی آن تایید شده، به روش تصادفی خوشهای تکمیل شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و من ویتنی در نرم افزار SPSS 19 در سطح معنی داری 05 / 0 تحلیل شد.

یافته ها

بین میانگین انتظارات در قبل از طرح) 56 / 0 ± 45 / 4 (و بعد از آن) 53 / 0 ± 36 / 4 (اختلاف زیادی وجود نداشت) 047 / 0 > P) اما میانگین ادراکات بعد از طرح) 67 / 0 ± 01 / 4 (نسبت به قبل از طرح) 82 / 0 ± 52 / 3 (افزایش پیدا کرده بود) 001 / 0 > P (. بین شکاف انتظارات و ادراکات در تمامی ابعاد کیفیت خدمات، قبل) 90 / 0 ± 93 / 0 (و بعد از طرح تحول) 79 / 0 ± 35 / 0 -(تفاوت معنی دار آماری وجود داشت) 001 / 0 > P .)

نتیجه گیری

کاهش فاصله کیفیت بین انتظارات و ادراکات مراجعین در همه ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده توسط تیم پزشک خانواده نشان دهنده این است که طرح تحول با افزایش کیفیت خدمات همراه بوده است. اما نیاز به بهبود کیفیت خدمات با اولویت توجه به ابعاد همدلی و اطمینان وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2034065 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.