بررسی سروواریته های غالب لیستریا منوسیتوژنز با فنوتیپ و ژنوتیپ های جدا شده از سقط جنین های خودبخودی انسانی در تهران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

لیستریا منوسیتوژنز یک باکتری درون سلولی اختیاری و عامل بیماری لیستریوزیس است که از طریق مواد غذایی خام و آماده مصرف به انسان منتقل می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی سروواریته های غالب لیستریا منوسیتوژنز جداشده از سقط جنین های خودبخودی با روش های فنوتیپی و ژنوتیپی است.

مواد و روش کار

دراین مطالعه تعداد 258 نمونه بالینی شامل ترشحات جفت، سواپ واژن و خون از 123 بیمار مبتلا به سقط جنین خودبخودی بررسی شدند و آزمایش های باکتری شناسی، سرولوژی و تسمت بیماریزایی انجام و سروتیپ های غالب با استفاده از Multiplex PCR  شناسایی شدند.

یافته ها

در این پژوهش 28 (18/8%) لیستریا منوسیتوژنز جدا گردید که تعداد21 (17/7%)، 5 (5/7%) و 2 (3/7%) از ترشحات جفت، واژینال و خون جدا شدند که 14 (50%) سروواریته a 1/2 و 10 (35/7%) سروواریته b4 و 4 (14/6%) مورد سروتیپ c2، برای نخستین بار از سقط جنین خودبخودی گزارش گردید. 28 مورد (22/76%)  لیستریا منوسیتوژنز با ژن hlyA و 24 مورد با ژن iap  (19/57 %) در مقایسه با گروه شاهد با اختلاف معنی داری مثبت شدند.

نتیجه گیری

 در این مطالعه مشخص گردید وجود ژن های hlyA و iap افزاینده شدت بیماریزایی بودند و برای اولین بار نشان داده شد سروتیپ های فاقد ژن iap از شدت بیماریزایی کمتری در موش ها برخوردار بودند. این نتیجه حاصل شد که در صورت عدم دسترسی به تشخیص های مولکولی، انجام PI-PLC، کونگورد و بیماریزایی in vivo می توانند در تشخیص لیستریا موثر باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
102 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2034280 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!