افزایش بلوغ آزمایشگاهی و مقاومت در برابر انجماد در تخمک های گاو در اثر نیاسین: یک مطالعه تجربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

اسید نیکوتینیک (نیاسین) یک ماده اصلاح گر چربی با طیف گسترده می باشد که خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و تولید پراکسیداسیون چربی را کاهش می دهد.

هدف

هدف از مطالعه حاضر بررسی بلوغ آزمایشگاهی، مقاومت به سرما، تکامل رویان و همچنین بررسی سطح مالون دی آلدیید، سطح اکسیدان کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل تخمک گاو پس از بلوغ در محیط حاوی غلظت های مختلف نیاسین می باشد.

موارد و روش ها

کمپلکس های تخمک- کومولوس نابالغ گاو پس از جمع آوری در محیط کشت TCM-199 به همراه غلظت های صفر، 100، 200 و 400 میکرومولار نیاسین در شرایط استاندارد کشت داده شدند. بعد از 24 ساعت میزان بلوغ هسته ای ارزیابی شد و غلظت مناسب نیاسین انتخاب شد. در مرحله بعد کمپلکس های تخمک- کومولوس در دو گروه غلظت صفر و 400 میکرومولار کشت داده شدند و از نظر نرخ تکامل رویانی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین کمپلکس های تخمک- کومولوس بالغ در هر دو گروه با روش استاندارد انجماد شیشه ای فریز شدند و پس از یخ گشایی دو مرحله ای از نظر تکامل رویانی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین سطح مالون دی آلدیید، سطح اکسیدان کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در تخمک ها بالغ شده در هر دو گروه مقایسه شدند.

نتایج

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که، اگرچه نیاسین با غلظت 400 میکرومولار باعث افزایش میزان بلوغ آزمایشگاهی تخمک می شود (3/5±6/87)، ولی نرخ تکامل رویان تا مرحله بلاستوسیست را نتوانست بهبود بخشد. پس از انجماد، نرخ کلیواژ و تولید بلاستوسیست در گروه کشت داده شده در حضور نیاسین بالاتر از گروه کنترل بود (به ترتیب 7/2±6/53 و 6/1±6/10 در مقابل 1/4±2/46 و 4/2±3/6). همچنین افزودن نیاسین به محیط کشت تخمک باعث کاهش سطح مالون دی آلدیید پس از بلوغ شد.

نتیجه گیری

نیاسین باعث بهبود کیفیت رویان های تولید شده در آزمایشگاه می شود و مقاومت تخمک گاو را نسبت به انجماد افزایش می دهد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
621 -628
لینک کوتاه:
magiran.com/p2034396 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.