اثر دگرآسیبی عصاره آبی گلرنگ (Carthamus tinctorius)بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و فعالیت های آنزیمی علف هرز یولاف وحشی(Avena fatua) و سوروف (Echinochloa crus-galli)

پیام:
چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی گلرنگ بر جوانه زنی و فعالیت برخی آنزیم های حیاتی دو علف هرز یولاف وحشی و سوروف انجام شد. اثر غلظت های عصاره گلرنگ (صفر، 10، 20، 30 و 40 درصد) در دو آزمایش جداگانه هر یک به صورت طرح کاملآ تصادفی و پنج تکرار بر ویژگی های جوانه زنی بذر یولاف وحشی و سوروف مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در غلظت های 30 و 40 درصد عصاره آبی گلرنگ، جوانه زنی یولاف وحشی به ترتیب 3/33 و 6/46 درصد بود و در مقایسه با شاهد (3/93 درصد) به طور معنی دار کاهش یافت، درحالی که جوانه زنی بذر سوروف در این دو تیمار در حدود 30 درصد در مقایسه با شاهد کاهش یافت. عصاره گلرنگ سبب کاهش فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در بذر سوروف شد. میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز گیاهچه سوروف و یولاف وحشی در تیمار عصاره 40 درصد گلرنگ به ترتیب به میزان 2/2 و 9/1 نانومول بر میلی گرم پروتئین در دقیقه بود. افزایش غلظت عصاره گلرنگ باعث تخریب غشای سلولی، افزایش سطح اسید چرب آزاد و کاهش میزان فعالیت آنزیم کاتالاز گیاهچه سوروف شد. بطور کلی، ترکیبات دگرآسیب موجود در عصاره آبی گلرنگ از طریق کاهش فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و افزایش پراکسیداسیون چربی های غشا موجب کاهش میزان و سرعت جوانه زنی گیاهچه سوروف و یولاف وحشی شد. جوانه زنی و رشد گیاهچه یولاف وحشی در مقایسه با سوروف از حساسیت بیشتری به عصاره گلرنگ برخوردار بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036615 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!