ارزیابی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری بر مولفه های جوانه زنی بذر ذرت هیبرید KSC 704 تحت آزمون پیری تسریع شده

پیام:
چکیده:

آزمون پیری تسریع شده یکی از مهم ترین آزمون های مورد استفاده برای ارزیابی پتانسیل فیزیولوژیک بذور تولیدشده می باشد. این آزمایش جهت بررسی اثر تیمار های مختلف کود، زغال زیستی حاصل از بقایای عدس و قارچ تریکودرما در گیاه مادری بر جوانه زنی و سایر مولفه های جوانه زنی گیاهچه های بذر ذرت (هیبرید KSC 704) تحت آزمون پیری تسریع شده، به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه نمونه شهرستان جیرفت در سال 1395 اجرا شد. چهار سطح کود (NPK) به ترتیب (شاهد (بدون کود)،30 درصد،70 درصد و 100 درصد توصیه کودی منطقه به میزان (اوره 400، سوپرفسفات ترپیل 100 و پتاس 150 کیلوگرم در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی و دو سطح استفاده و عدم استفاده از زغال زیستی (20 تن در هکتار) و سه سطح قارچ تریکودرما؛ شامل (شاهد (بدون قارچ)، Trichoderma atroviride و (Trichodema harzianum به عنوان فاکتورهای فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که جوانه زنی و شاخص جوانه زنی تحت تاثیر پیری تسریع شده کاهش یافتند. همچنین استفاده از زغال زیستی، گونه تریکودرما و سطوح مختلف کودی بر درصد گیاهچه عادی، سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه طولی گیاهچه و شاخص بنیه وزنی گیاهچه تحت تنش پیری اثر معنی داری داشتند و حداکثر کیفیت بذر تحت شرایط زغال زیستی، قارچ Trichodema  harzianum و سطح کودی 70 درصد حاصل شد. با توجه به نتایج به دست آمده در تیمارهای شاهد (عدم مصرف کود) و مصرف کود (30، 70 و 100 درصد توصیه کودی) تیمارهای مورد استفاده کمیت مصرف کود را تحت تاثیر قرار نمی دهند، اما کارایی مصرف کود را افزایش می دهند همچنین استفاده از زغال زیستی، سطوح کودی مختلف و نوع قارچ باعث افزایش کیفیت و مرغوبیت بذور تولیدشده روی بوته مادری نسبت به شرایط شاهد شد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
133 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036619 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!