بررسی میزان رعایت اخلاق حرفه ای درآموزش بالینی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل

پیام:
چکیده:
مقدمه

اخلاق حرفه‌ای، نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع وظیفه و مسوولیت است که در محیط‌های آموزشی به شکل آشکار و نا آشکار در عملکرد دانشجویان القا می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت اخلاق حرفه‌ای در آموزش بالینی، از دیدگاه اساتید بالینی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل طراحی و انجام شد.

شیوه‌ی مطالعه

 در این پژوهش، از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با توزیع متناسب در بین دانشجویان بالینی استفاده شد. از تعداد 205 نفر دانشجو و اساتید بالینی، به صورت سرشماری، تعداد 60 نفر وارد پژوهش شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی اخلاق حرفه‌ای ابوالقاسم‌زاده در سال 1393بود. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 19 و با استفاده از شاخص‌های فراوانی، میانگین و انحراف معیار تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها

 نتایج پژوهش، حاکی از اهمیت رعایت اخلاق حرفه‌ای در آموزش می‌باشد، به‌ طوری که 60/51 درصد از اساتید بالینی و 51/63 درصد از دانشجویان با این مساله موافق بودند. در این پژوهش مولفه‌ی فداکاری با 73/3 درصد از دیدگاه اساتید و مولفه‌ی رعایت هنجارهای اجتماعی با 62/9 درصد از دیدگاه دانشجویان، دارای بیش‌ترین میزان رعایت توسط اعضای هیات علمی بالینی بود. مولفه‌ی همدردی با 44/4 درصد از دیدگاه اساتید و مولفه‌ی احترام به دیگران با 53/2 درصد از دیدگاه دانشجویان، دارای کم‌ترین میزان رعایت، توسط اعضای هیات علمی بالینی ارزیابی شد. آزمون‌های آماری نشان داد که میزان رعایت تمامی مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای در این پژوهش توسط اعضای هیات علمی بالینی، در حد قوی ارزیابی شده است.

نتیجه‌گیری

میزان رعایت بعضی از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای در سطح نسبتا پایینی می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود مسوولان مربوطه با برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای دانشجویان بالینی برای ارتقای هرچه بیشتر اخلاق حرفه‌ای تلاش کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
88 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036673 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!