فهرست مطالب

مجله دانشکده پزشکی زابل
سال ششم شماره 3 (پیاپی 20، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی فاضلی * صفحات 97-106
  مقدمه

   سرطان پروستات، شایع ترین سرطان در مردان می باشد. دوستاکسل مهم ترین دارو برای درمان این بدخیمی است که مقاومت دارویی اثربخشی آن را کاهش می دهد. یکی از راهکارهای مهم افزایش اثر دارو، استفاده از درمان ترکیبی است. این مطالعه به بررسی اثر سمی عصاره ی برگ به لیمو بر دو رده ی سلولی سرطان پروستات و تاثیر آن بر سمیت سلولی دوستاکسل پرداخته است.

  شیوه ی مطالعه: 

  سمیت سلولی عصاره ی برگ به لیمو به صورت جداگانه و یا در ترکیب با دوستاکسل مورد ارزیابی قرار گرفت. سلول ها در پلت های 96 خانه کشت داده شدند. پس از تیمار سلول ها با غلظت های مختلف عصاره و دارو، زنده مانی آن ها با آزمون MTT اندازه گیری شد. 

  یافته ها

   عصاره ی برگ به لیمو، اثر سمی بالایی بر سلول های سرطان پروستات نشان داد. عصاره در بالاترین غلظت، سبب کاهش درصد سلول های زنده به 1/37 ± 01/18 در سلول های PC-3 و به 1/06 ± 20/80در سلول های LNCaP، گردید. مقدار IC50 عصاره 78/14 میلی گرم بر میلی لیتر برای سلول های PC-3 و 88/76 میلی گرم بر میلی لیتر برای سلول های LNCaP به دست آمد. به علاوه، عصاره ی سمیت سلولی دوستاکسل را افزایش داد. در حداکثر اثر افزایشی، درصد زنده مانی در سلول های PC-3 و LNCaP به ترتیب از 2/46 ± 50/87 به 1/12 ± 26/48 و از 1/83 ± 54/13 به 1/69 ± 28/84 کاهش یافت.

  نتیجه گیری

   عصاره ی برگ به لیمو، اثر سمی مشخصی بر سلول های سرطان پروستات در شرایط برون تنی داشت و سمیت سلولی دوستاکسل را افزایش داد. اثرات ضد توموری عصاره می تواند مورد ارزیابی بیش تر در شرایط درون تنی و بالینی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سرطان پروستات، سمیت سلولی، دوستاکسل، عصاره ی آبی-اتانولی، برگ به لیمو
 • عظیم هنرمند، کیمیا کریمیان*، محمدرضا صفوی، حمیدرضا شتابی، علیرضا یزدانی صفحات 107-116
  مقدمه

   با توجه به شیوع بالای عوارض حین و بعد لارنگوسکوپی، بویژه اختلالات همودینامیک و عدم وجود راهکار ایده آل و مناسب برای پیشگیری از این عوارض، مطالعه ی مذکور با هدف مقایسه ی تاثیر ترکیب «کتامین- میدازولام- سوفنتانیل» با «اتومیدیت-سوفنتانیل» بر تغییرات ضربان قلب و فشارخون بعد از لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه انجام گرفت.

  شیوه ی مطالعه: 

  در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی شده سه سوکور، 96 بیمار کاندید لارنگوسکوپی در سه گروه 32 نفره توزیع شده و به گروه ها به ترتیب، ترکیب دارویی «کتامین-میدازولام -سوفنتانیل» (KMS)، « اتومیدیت- سوفنتانیل» (ES) و «اتومیدیت- نرمال سالین» (NS)، در قبل لارنگوسکوپی تزریق شده و تغییرات پارامترهای همودینامیک درزمان پایه و دقایق1، 3، 5 و 10 بعد از لارنگوسکوپی در سه گروه ارزیابی و مقایسه شد.

  یافته ها

   در طی مطالعه در سه گروه KMS، ES و NS به ترتیب 0، 15/6 و 3/1 درصد، دچار برادیکاردی (0/024 = p value) شدند. روند تغییرات فشارخون سیستولی بین 3 گروه اختلاف معنی دار داشت (0/043 = p value) در حالی که بروز تاکیکاردی، هایپرتانسیون و هایپوتانسیون بین سه گروه اختلاف معنی دار نداشت.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد، استفاده از ترکیب دارویی «کتامین- میدازولام و سوفنتانیل» قبل از لارنگوسکوپی با کاهش اختلالات همودینامیک در حین و پس از لارنگوسکوپی همراه بود و به نظر می رسد بیمارانی که این ترکیب دارویی را دریافت می کنند، ثبات مطلوب تری در همودینامیک آنان در طی لارنگوسکوپی و بعد از آن مشاهده می شود.

  کلیدواژگان: لارنگوسکوپی، لوله گذاری تراشه، بیهوشی عمومی، کتامین، سوفنتانیل، اتومیدیت، میدازولام، تغییرات همودینامیکی
 • علی نعمتی، الهه ناز پارسی مود، شیرین راقی، وحید معاضد صفحات 117-123
  مقدمه

   مولتیپل میلوما یک نیوپلاسم با سیر پیش رونده و مرگ آوری بالا است و با افزایش سن شانس ابتلاء به آن افزایش می یابد. درمان اصلی موارد تازه تشخیص داده شده با سن کمتر از 65 سال، شیمی درمانی با دوز بالا به همراه پیوند مغز استخوان اتولوگ است. هدف از این مطالعه تعیین میزان بقاء پنج ساله بیماران مبتلا به مولتیپل میلوما می باشد.

  شیوه ی مطالعه:

   در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، تعداد 97 بیمار مبتلا به مالتیپل میلوما که تحت پیوند مغز استخوان در بازه زمانی 1390 تا 1395 قرار گرفته بودند، بررسی شدند. سپس اطلاعات مربوط به جنسیت، سن زمان پیوند، فاصله زمانی تشخیص تا پیوند، موارد فوت و تاریخ فوت بیماران مورد مطالعه جمع آوری و بقاء بیماران از تاریخ تشخیص تا پایان زمان مطالعه (پنج سال) محاسبه گردید. داده ها با استفاده از آزمون های cox proportional و chi-square  تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   بقاء پنج ساله بیماران 59/8 درصد بود. میانه بقاء کلی بیماران 54/22 ماه بود که نشان می دهد سن (0/003 = P)، جنسیت (0/591 = P) و تاخیر زمانی بین تشخیص و پیوند مغز استخوان (0/005 = P) همگی بر بقاء بیمار تاثیر داشتند. تنها بین سن بیمار و فاصله زمانی تشخیص تا پیوند با بقاء پنج ساله بیماران رابطه معنی داری وجود داشت.

  نتیجه گیری

   در نتیجه، پیوند مغز استخوان بقاء بیشتری را برای بیماران فراهم می آورد. هم چنین، با توجه به تاثیر سن بیماران و فاصله زمانی تشخیص تا پیوند بر بقاء، تشخیص زودهنگام بیماری و تسریع اقدامات در جهت پیوند مغز استخوان می تواند بقاء طولانی تری را برای بیماران به ارمغان آورد.

  کلیدواژگان: مولتیپل میلوما، بقاء پنج ساله، پیوند مغز استخوان
 • مرضیه پورصمیمی، سلیمان سراوانی، فاطمه اکبری مطلق، یحیی احسان الهی، جواد پورصمیمی صفحات 124-131
  مقدمه

  انعقاد خون فرآیندی است که مانع ازدست رفتن خون می شود. کمبود فاکتورهای انعقادی بصورت ارثی یا اکتسابی موجب اختلال در این مسیر و اتلاف خون می شود. کمبود فاکتورهای انعقادی XIII و هموفیلی نوع A در منطقه سیستان و بلوچستان نسبت به سایر نقاط ایران شایع تر می باشد به همین سبب بررسی وضعیت این گروه از بیماران از جهت دریافت منظم فاکتورهای انعقادی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی ایشان ضروری به نظر می رسید. 

  شیوه ی مطالعه:

   در این مطالعه مقطعی که از نوع توصیفی-تحلیلی بوده، تعداد 36 بیمار مبتلا کمبود فاکتورهای خونی ثبت نام نمودند، که نهایتا 35 بیمار بعد از کسب رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند. بیماران در 5 گروه دسته بندی شدند.

  یافته ها

  میانگین سنی (سال) در گروه هموفیلی A (15/8±25/16) و B (9/3± 14/8)،  وگروه های کمبود فاکتورهای انعقادی VWF  (8/7± 1/15)، XIII (2/4± 5/15) و IX (5/11±0/19) بود. میانگین کیفیت زندگی در گروه A (9/14 ± 3/81)  به سبب دریافت منظم فاکتور انعقادی نسبت به گروه های B (25± 0/50) و IX (1/24±5/47) اختلاف معنی داری داشت (P<0.05). بعلاوه، این متغیر اختلاف معنی داری را در گروه XIII (2/29±2/79) نسبت به گروه های B (25±50/0) و IX (1/24±5/47) نشان داد (05/0>P).

  یافته ها

   بطور کلی میانگین این شاخص در زنان (10 نفر) (26/2± 72/5) نسبت به مردان (26 نفر) (24/5± 61/1) بیشتر بود. میانگین شاخص بصری درد نیز در افراد گروه A (0/4 ± 1/3)  نسبت به گروه های B (0/43± 3/5)، IX (0/9±7/8)، XIII (0/4±4/0) و VWF (0/38±3/2) اختلاف معنی داری داشت (0/05>P).

  نتیجه گیری

    این مطالعه نشان داد که بیماران مبتلا به هموفیلی A و کمبود فاکتور XIII از وضعیت مناسب تری در میزان درد مفصلی و ابعاد کیفیت زندگی برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: هموفیلی، کیفیت زندگی، انعقاد، فاکتورهای انعقادی، مفصل، درد
 • مژگان موج کار، محمدعلی مروتی شریف آبادی، عباس رحیمی فروشانی، ابوالقاسم پوررضا صفحات 132-140
  مقدمه

  شادکامی به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تاثیرات عمده ای که بر شکل گیری شخصیت آدمی دارد، ممکن است بر روی رفتار زیست محیطی افراد تاثیر گذار باشد. بنابراین هدف از این مطالعه تعیین بررسی ارتباط بین شادکامی و نگرش زیست محیطی در بزرگسالان شهر یزد در سال  1399 می باشد.

  شیوه ی مطالعه: 

  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 230 نفر از افراد بالای 18 سال شهر یزد انجام شد که روش نمونه گیری در این مطالعه نمونه گیری طبقه بندی تصادفی ساده می باشد.روایی پرسشنامه از طریق نظرخواهی از دیگر کارشناسان و استادان متخصص انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از  آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، همچنین از آمارهای ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و واریانس استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معنی داری بین میزان شادکامی و نوع نگرش افراد، نوع نگرش و منطقه مسکونی،  میزان شادکامی و تحصیلات مردم شهر یزد درخصوص ارتباط بین شادکامی و نگرش زیست محیطی وجود دارد (0.001  ≤p). در نهایت متغیر تحصیلات و منطقه مسکونی بر نگرش نسبت به محیط زیست، اثر دارد که نتایج بدست آمده نشان داد این متغیرها رابطه‏ معناداری با هم دارند.

  نتیجه گیری

  مهمترین نتیجه گیری این تحقیق تاثیر بسیار زیاد منطقه مسکونی بر پارامترهای شادکامی و زیست محیطی است که نشان از تاثیرپذیری انسان از محیط سکونت است. این مطالعه نشان داد شادکامی با نگرش زیست محیطی ارتباط دارد.

  کلیدواژگان: شادکامی، نگرش زیست محیطی، یزد، اکولوژی انسانی
 • ناصر امیرجنتی، بهزاد قربانی، زهرا صحت، سعید راضی صفحات 141-148
  مقدمه

   کاهش میل جنسی از علل ناباروری در مردان است، و در مقایسه با علل روانی می تواند راهگشای انتخاب بین درمان های دارویی یا روان درمانی این بیماران شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه ارزیابی زیست شناختی و روانشناختی در مردان با و بدون اختلال کاهش میل جنسی در بیماران نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری ابن سینا انجام شده است.

  شیوه ی مطالعه: 

  مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی مردان نابارور انجام شده است. نمونه مورد بررسی با استفاده از نرم افزار G-power با در نظر گرفتن خطای نوع اول 0/05 و توان آماری 8/0 و اندازه اثر 0/5، 128 نفر برآورد شد که از بین مردان نابارور واجد شرایط به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش میل جنسی از پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) و برای سنجش میزان اضطراب از پرسشنامه استاندارد زانک استفاده شد.

  یافته ها

  در این مطالعه  8.39 % افراد ناباروی مردانه داشته اند .1.3 % از افراد به اختلال Cryptorchidism مبتلا بودندو %32 سابقه واریکوسل و 7 % عفونت را ذکر کردند. براساس آزمون زونک در افراد 21/62±73/ 33میزان اضطراب نرمال و 13/62±60/ 28اضطراب خفیف و22/63±53/50 اضطراب شدید و 16/54±44/ 50اضطراب خیلی شدید داشتند. میزان اضطراب و افسردگی بیشتر همراهی را با مصرف سیگار، Cryptorchidism ،عدم سابقه واریکوسل ، سابقه عفونت دارد. 

  نتیجه گیری

   مردان نابارور علاوه برکاهش بهزیستی شناختی بار روانی سنگینی را متحمل می شوند که می تواند باعث اختلال عملکرد و کاهش میل جنسی شود

  کلیدواژگان: میل جنسی، نابارور، اضطراب، زیست شناختی، روانشناختی
|
 • Mehdi Fazeli * Pages 97-106
  Background

  Prostate cancer is the most common cancer in men. Docetaxel is the most important drug for prostate cancer,but drug resistance reducesits effectiveness. One of the important strategies to increase the drug efficacy is the use of combination therapy. This study investigated toxic effect of Lippia citriodoraleaf extract on two prostate cancer cell lines and its effect on docetaxel cytotoxicity.

  Methods

  Cytotoxicity of Lippia citriodoraleaf extract was evaluated individually or in combination with docetaxel. Cells were cultured in 96-well plates. After treating cells with different concentrations of extracts and drugs, their survival was measured by MTT assay.

  Results

  Lippia citriodoraleaf extract showed a highly toxic effect on prostate cancer cells. The extract at the highest concentration, decreased the percentage of viable cells to 18.01 ± 1.37 in PC-3 cells and to 20.80 ± 1.06 in LNCaP cells. The IC50 value of the extract was 78.14 mg/ml for PC-3 cells and 88.76 mg/ml for LNCaP cells. In addition, the extract increased the cytotoxicity of docetaxel. In the maximum increasing effect, the percentage of survival in PC-3 and LNCaP cells decreased from 50.87 ± 2.46 to 26.48 ± 1.12 and from 54.13 ± 1.83 to 28.84 ± 1.69, respectively.

  Conclusion

  Lippia citriodoraleaf extract had a remarkable toxic effect on prostate cancer cells in vitro and increased docetaxel cytotoxicity. The antitumor effects of the extract can be further evaluated in vivo and clinical trials.

  Keywords: Prostate cancer, Cytotoxicity, Docetaxel, Hydro-ethanolic extract, Lippia citriodoraleaf
 • Azim Honarmand, Kimia Karimian *, Mohammadreza Safavi, Hamidreza Shetabi, Alireza Yazdani Pages 107-116
  Background

  Due to the high prevalence of complications during and after laryngoscopy, especially hemodynamic disturbances, and the absence of a suitable solution for preventing these complications, this study was conducted to compare the effect of“Ketamine-Midazolam-Sufentanil” with “Etomidate-Sufentanil” combinations on changes in heart rate and blood pressure after laryngoscopy and endotracheal intubation.

  Methods

  In this controlled, triple-blind randomized clinical trial, 96 laryngoscopy candidate patients were divided into three groups of 32 members and were given “Ketamine-Midazolam-Sufentanil” (KMS), “Etomidate-Sufentanil” (ES) and” Etomidate-Normal Saline” (NS) respectively before laryngoscopy.Hemodynamic parameter changes at baseline and 1,3,5and 10 minutes after laryngoscopy, were measured and compared between the 3 groups.

  Results

  During the study, the 3 groups KMS, ES, and NS had 0%, 15.6% and, 3.1% bradycardia respectively (p value = 0.024). Changes in systolic blood pressure were significantly different in the 3 groups (p value = 0.043). However, the incidence of tachycardia, hypertension, and hypotension were not significantly different among the 3 groups.

  Conclusion

  Results of this study showed that using the “Ketamine-Midazolam-Sufentanil” combination before laryngoscopy can reduce hemodynamic disturbances during and after laryngoscopy. Patients who receive this drug combination seem to have more desirable hemodynamic stability during and after laryngoscopy

  Keywords: Laryngoscopy, Endotracheal intubation, General anesthesia, Ketamine, Sufentanil, Etomidate, Midazolam, Hemodynamicchange
 • Ali Nemati, Elahenaz Parsi mood, Shirin Raghi, Vahid Moazed Pages 117-123
  Background

  Multiple myeloma is a progressive and high mortality neoplasm, and the prevalence increases with aging. The main treatment for new cases aged less than 65 years is high-dose chemotherapy with autologous bone marrow transplantation. This study aims to determine the five-year survival rate of patients with multiple myeloma.

  Methods

  In this descriptive-analytical study, 97 patients with multiple myeloma who underwent bone marrow transplantation between 2011 and 2016 were investigated. Then, information related to gender, age at the time of transplantation, the time interval between diagnosis and transplantation, cases of death and, date of death of the studied patients were collected, and the survival of the patients from the date of diagnosis to the endof the study period (five years) was calculated. Data were analyzed using Cox proportional and chi-square tests.

  Results

  Five-year survival of patients was 59.8%. The median overall survival of patients was 54.22 months, which shows that age (p value = 0.003), gender (p value = 0.591), and the time delay between diagnosis and bone marrow transplantation (p value = 0.005) all affect patient survival. There was a significant relationship between the patient's age and the time interval between diagnosis andtransplantation with the five-year survival of the patients.

  Conclusion

  As a result, bone marrow transplantation provides a higher survival rate. Also, the effect of the patient‘s age and time interval between diagnosis and transplantation, early diagnosis of the disease and, earlier bone marrow transplantation can bring longer survival for patients

  Keywords: Multiple myeloma, 5-year survival, Bone marrow t ransplant
 • Marzieh Poursamimi, Soleyman Saravani, Fatemeh Akbari Motlaq, Yahya Ehsanollahi, Javad Poursamimi Pages 124-131
  Background

  Blood coagulation is a process that prevents blood loss. Lack of coagulation factors (inherited or acquired) disrupts this path. The prevalence of coagulant deficiency including VIII and XIII factors in Sistan and Baluchistan province is higher than in other parts of Iran. This study aimed to investigate the condition of patients suffering from some bleeding disorders (BDs) in terms of regular coagulant takes and their effects on quality of life.

  Methods

  Our cross-sectional study was descriptive-analytical. Thirty-five BD patients suffering the blood coagulant deficiency enrolled, and were sorted into 5 groups.

  Results

  The mean (±SD) age in the hemophilia A and B groups were (16.25 ± 8.15), and (8.14 ± 3.9), and other coagulation factor deficiencies including VWF, XIII, and IX were (15.1 ± 7.8), (15.5 ± 2.4), and IX (19.0 ± 11.5) respectively. The quality of life in group A (81.3 ± 14.9) compared to groups B (50 ± 0.25) and IX(47.5 ± 24.1) had a significant difference (p value < 0.05). In addition, there was a significant difference in group XIII (79.2 ± 29.2) compared to groups B (50 ± 0.25) and IX (47.5 ± 24.1) (p value < 0.05). Generally, the quality of life was higher in women (10 people) (72.5 ± 26.2) than in men (26 people) (61.1 ± 24.5). Furthermore, the Visual analog scale for pain in group A (1.3 ± 0.4) had a significant difference compared to group B (3.5 ± 0.43), IX (7.8 ± 0.9), XIII (0.4 ± 4.3) and VWF (3.2 ± 0.38)(p value < 0.05).

  Conclusion

  In sum, patients with hemophilia A and coagulation factor XIII deficiency had low levels of joint pain and a high level of quality of life dimensions.

  Keywords: Hemophilia, Quality of life, Coagulation, Coagulant factors, Joint, Pain
 • Mozhgan Mojkar, MohammadAli Marvoti Sharif Abadi, Abbas Rahimi Forushani, Abulqasem Pourreza Pages 132-140
  Background

  Happiness, as one of the most important psychological needs of humans, may have animpact on the environmental behavior of people due to its major effects on the formation of human personality. Therefore, the purpose of this study is to determine the relationship between happiness and environmental attitudes in adults of Yazd City in 2019.

  Methods

  This cross-sectional descriptive study was conducted on 230 people over 18 years of age in Yazd, and the sampling method in this study is simple random classification sampling and descriptive statistics (mean and standard deviation), as well as Pearson correlation coefficient statistics and the Kolmogorov-Smirnov test, and Variance was used.

  Results

  The results of this study showed that there is a significant relationship between the level of happiness and the type of attitude of people, the type of attitude and residential area, the level of happiness and education of the people of Yazd city regarding the relationship between happiness and environmental attitude (p value ≤ 0.001). Finally, the variable of education and residential area affects the attitude toward the environment, and the results showed that these variables have a significant relationship.

  Conclusion

  The most important conclusion of this research is the huge impact of the residential area on happiness and environmental parameters, which shows the influence of humans on the residential environment. This study showed that happiness is related to the environment.

  Keywords: Happiness, Environmental attitude, Yazd, Human ecology
 • Nasser Amirjanti, Behzad Ghorbani, Zahra Sehat, Saeed Razi Pages 141-148
  Background

  Decreased sexual desire in infertile men, which sometimes leads to infertility, can open the way to choose between drug or psychotherapy treatments for these patients, compared to psychological causes. Therefore, the present study was conducted to compare biological and psychological evaluation in men with and without sexual desire disorder in infertile patients referred to Avicenna Infertility Treatment Center.

  Methods

  A descriptive-analytical study was conducted on infertile men. The studied sample was estimated to be 128 people using G-power software, taking into account the first typeerror of 0.05, statistical power of 0.8, and effect size of 0.5, from the eligible infertile men by random sampling were chosen. Halbert's Sexual Desire Questionnaire (HISD) was used to measure sexual desire, and Zanke's standard questionnaire was used tomeasure anxiety.

  Results

  In this study, 128 men were examined. Among these people, 39.8% had the cause of male infertility and 11.7% had the cause of female infertility. 3.1% of the people had cryptorchidism, 32% had a history of varicocele, and 7% mentioned infection. Zonk score classification in the participants in the study: 73.33 ± 21.62, normal anxiety, 60.28 ± 13.62, mild anxiety, 50.50 ± 22.63, severe anxiety, and 44.50 ± 16.54, very severe anxiety they had. Among the investigated variables, the level of anxiety and depression is more related to smoking, Cryptorchidism, no history of varicocele, or history of infection.

  Conclusion

  Infertile men, in addition to reducing their cognitive well-being, suffer a heavy psychological burden that can cause dysfunction and a decrease in sexual desire.

  Keywords: Libido, Infertility, Anxiety, Biological, Psychologica