تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و اکسید روی بر زیست مانی کالوس های زرشک بی دانه

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر نانو ذرات اکسیدآهن و اکسید روی بر زیست مانی کالوس های زرشک بی دانه (Berberis vulgaris L.)، آزمایشی در مهرماه 1396 در دانشکده کشاورزی بیرجند انجام شد. کالوس ها به مدت دو ماه بر روی محیط کشت MS/2 حاوی ترکیبات هورمونی (TDZ -BAP) و نانوذرات اکسید آهن و اکسید روی در غلظت های مختلف قرار گرفتند. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ده تیمار در سه تکرار اجرا شد و صفات مورد بررسی شامل وزن تر، وزن خشک، درصد زیست مانی، سطح کالوس، درصد رطوبت جرمی و میزان جذب نوری (OD)  بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بین تیمارها از نظر صفات وزن تر، وزن خشک، درصد رطوبت جرمی در سطح پنج درصد اختلاف معنی داری وجود دارد، مقایسات میانگین تیمارها نشان داد (TDZ و نانو اکسید روی با غلظت 100 پی پی ام) دارای بالاترین وزن خشک کالوس، وزن تر و درصد رطوبت جرمی و (BAP و نانو اکسید روی با غلظت 75 پی پی ام) دارای بیشترین درصد زیست مانی بود.  مقایسات متعامد بین تیمارها نشان دادند تیمار TDZ و نانو اکسید آهن با غلظت 100 پی پی ام دارای بالاترین و تیمار TDZ و نانو اکسید روی با غلظت 75 پی پی ام دارای کمترین میزان OD بودند. در مجموع، نتایج نشان دهنده اثر مثبت  نانو ذرات اکسید روی بر کاهش قهوه ای شدن و افزایش زیست مانی کالوس های زرشک بی دانه بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
198 -205
لینک کوتاه:
magiran.com/p2037157 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.