طراحی مدل توسعه پایدار شرکتی: تبیین نقش مسئولیت اجتماعی شرکتی، حاکمیت شرکتی، و خلق ارزش مشترک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های اخیر به توسعه پایداری شرکت ها توجه ویژه ای شده است؛ هم در زمینه مدل های کسب وکار هم در زمینه شرکت هایی که بی توجهی آن ها به موضوعاتی چون مسئولیت پذیری شرکتی، خلق ارزش مشترک با ذی نفعان، و حاکمیت شرکتی مناسب از گردونه رقابت حذف شده اند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل توسعه پایدار شرکتی به صورت یکپارچه و منسجم، با توجه به ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی و حاکمیت شرکتی و خلق ارزش مشترک، انجام گرفت. نوع پژوهش توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش 13 شرکت بودند که همگی موفق به دریافت جایزه ملی شده اند. پس از جمع آوری داده ها از بین 281 نمونه در دسترس، از طریق نرم افزار Amos به مدل سازی و تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با شدت 69 درصد و خلق ارزش مشترک با شدت 63 درصد بر توسعه پایداری شرکت ها تاثیرگذار است و حاکمیت شرکتی نیز باعث بهبود رابطه مسئولیت پذیری شرکتی و خلق ارزش مشترک برای ذی نفعان می شود. همچنین، با شدت 27 درصد به صورت غیرمستقیم بر توسعه پایداری شرکت ها تاثیرگذار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
305 تا 325
لینک کوتاه:
magiran.com/p2037930 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!